Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Nr sprawy: BZP/81/16

Szczecin, dnia 1.12.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących

posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w

Szczecinie”

USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie

gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy

Rodzinie w Szczecinie”

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów

żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych

skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

Kod CPV: 55 52 00 00 – 1

55 51 10 00 – 5

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości

składania ofert częściowych.

c) Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia zostały

określone w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do

Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia 1.01.2017 do 31.12.2017 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów

oceny ofert:

a) CENA – 70 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 70 pkt

                                       Cena oferty ocenianej

b) DOŚWIADCZENIE – 30 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „ Doświadczenie”:

Zamawiający przyzna 5 punktów za każde należyte wykonanie usługi polegającej na:

świadczeniu usług zbiorowego żywienia (tj. przygotowaniu przez obróbkę cieplną

produktów żywnościowych i wydawania posiłków) na rzecz osób objętych pomocą

społeczną w tym osób ubogich i bezdomnych w ilości nie mniejszej niż 40 000 posiłków rocznie

Usługi wskazane w celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” mogą

pokrywać się z tymi wskazanymi w celu wykazania spełniania warunku (załącznik nr 3

do Instrukcji dla wykonawców – Wykaz usług), pod warunkiem, że będą dotyczyły usług

zbiorowego żywienia na rzecz osób objętych pomocą społeczną w tym osób ubogich i bezdomnych.

Maksymalnie w kryterium doświadczenie uzyskać można 30 punktów.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyzsza ilość

punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami

matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok.

nr 397, w terminie do dnia 9.12.2016 r., do godz. 10:00.

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z

upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim

wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę

więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Rozstrzygnięcie

W dniu 12.01.2017 r. została zawarta umowa z: Klubem Studenckim "Szafa" Dariusz Śpiewak z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin.

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2016/12/01, odpowiedzialny/a: Iwona Miller-Rutkowska, wprowadził/a: Paweł Durka, dnia: 2017/01/25 14:51:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Paweł Durka 2017/01/25 14:51:52 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 14:22:38 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 14:13:34 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 14:11:46 modyfikacja wartości
Paweł Durka 2016/12/01 13:56:06 nowa pozycja