Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

Nr sprawy: BZP/119/18                                                      Szczecin, dnia 25.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

"Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  1. Nazwa nadana zamówieniu:

"Usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania”

 

 1. Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 1. Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

Kod CPV: 55510000-8  usługi bufetowe

                              55521200-0  usługi dowożenia posiłków

Zakres zamówienia obejmuje:

a)   - usługi cateringowe w ramach projektów: Punkt Kontaktowo – Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli, Centrum Usługowo – Doradcze oraz projekt „Nauczania języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania.

 

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 6 do Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

 1. WADIUM:

Wadium należy wnieść w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed  upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Zostały określone w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1. WYKAZ WYMAGANYCH W OFERCIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 2  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE:

Zostały określone w rozdziale IV pkt 3  Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 1.  DOKUMENTY WYKONAWCÓW ZAGRANICZNYCH:

Zostały określone w rozdziale V Instrukcji dla wykonawców, która stanowi załącznik do Ogłoszenia.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

a. CENA  – 70 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- 100pkt x 70%

Cena oferty ocenianej

 

 

b. Doświadczenie wykonawcy – 30 %

 

Sposób przyznawania punktów w kryterium doświadczenie:

 

Zamawiający przyzna po 2 pkt. za każdą z wykazanych dodatkowo usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w ppkt. 1 rozdziału Instrukcji dla wykonawców) polegającej na zorganizowaniu usługi cateringowej na szkoleniu, spotkaniu, konferencji w którym uczestniczyło minimum 50 osób.

Zamawiający w ww. kryterium przyzna maksymalnie 30 pkt.

WYKONAWCA MUSI SAMODZIELNIE SPEŁNIAĆ WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA SIĘ POTENCJAŁEM PODMIOTÓW TRZECICH W ZAKRESIE KRYTERIUM DOSWIADCZENIE WYKONAWCY.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
  1. Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych,
   pok. nr 397, w terminie do dnia 03.10.2018 r., do godz. 11:30;
  2. Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03.10.2018 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin,
   w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
   z upływem terminu składania ofert.
 2. INFORMACJE DODATKOWE:
 3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  1. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:

Nazwa: GAMA Artur A. Modlibowski, ul. Druckiego – Lubeckiego 18/10 Szczecin.

Data zawarcia umowy: 15.10.2018 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/09/25, odpowiedzialny/a: Magdalena Pietrzykowska, wprowadził/a: Klaudia Brudło, dnia: 2018/10/22 11:54:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Klaudia Brudło 2018/10/22 11:54:14 modyfikacja wartości
Klaudia Brudło 2018/09/25 10:18:29 nowa pozycja