Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

Szczecin, dnia 11.12.2020 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na:

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy PZP

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
(pok. nr 397)

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:
„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”.

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”.

Kody CPV: 55 52 00 00-1
55 51 10 00-5

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od: 01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

a) CENA – 50 % - liczona wg wzoru:

                    Cena najniższa spośród złożonych ofert
C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 50 pkt
                                  Cena oferty ocenianej

b) DOŚWIADCZENIE - 50 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”:

b1) Zamawiający przyzna 25 pkt za wykazanie dodatkowo jednej usługi (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców) polegającej na przygotowaniu poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłków na rzecz osób objętych pomocą społeczną, w ilości min. 19 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego.

b2) Zamawiający przyzna 50 pkt za wykazanie dodatkowo dwóch usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców) polegających na przygotowaniu poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłków na rzecz osób objętych pomocą społeczną, w ilości min. 19 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego każda.

Uwaga:
Usługi wykazane w załączniku nr 4 do Instrukcji dla wykonawców w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie” nie mogą pokrywać się z usługami przedstawionymi na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IV pkt 1 Instrukcji dla wykonawców.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 17.12.2020 r., do godz. 11:30.
2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17.12.2020 r., o godz. 12:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397.
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

 

Szczecin, dnia 15.12.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIU

na:

 

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych

oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”


 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

Pkt 5 ppkt 1 Ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

 

„1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 17.12.2020 r., do godz. 11:30. W celu złożenia oferty należy się skontaktować telefonicznie z sekretariatem Biura ds. Zamówień Publicznych pod nr tel.: 91 42 45 102 lub z osobą upoważnioną do kontaktu w niniejszym postępowaniu pod nr tel.: 91 42 45 009. Pracownik Biura ds. Zamówień Publicznych odbierze ofertę osobiście przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Szczecin i przekaże wykonawcy potwierdzenie złożenia oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowe złożenie oferty w inny sposób, w szczególności gdy zostanie złożona w Urzędzie Miasta Szczecin do urny na korespondencję.”


 


Rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy: Klub Studencki „SZAFA” Dariusz Śpiewak, ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin.

Data zawarcia umowy: 30.12.2020 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamowień Publicznych, wytworzono: 2020/12/11, odpowiedzialny/a: Iwona Miller - Rutkowska, wprowadził/a: Małgorzata Kaczmarek, dnia: 2021/01/21 12:14:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Kaczmarek 2021/01/21 12:14:44 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2020/12/15 10:31:00 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2020/12/11 14:31:50 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2020/12/11 14:22:03 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2020/12/11 14:20:05 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2020/12/11 14:17:35 modyfikacja wartości
Małgorzata Kaczmarek 2020/12/11 14:14:09 nowa pozycja