Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Usługi społeczne w zakresie przeprowadzenia badań profilaktycznych oraz usługi pielęgniarskie dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin

 

Nr sprawy: BZP/80/16                                                                                                                                                                                                                Szczecin, dnia 29.11.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Usługi społeczne w zakresie przeprowadzenia badań profilaktycznych oraz usługi pielęgniarskie dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin

 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397)

2.       PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Usługi społeczne w zakresie przeprowadzenia badań profilaktycznych oraz usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin”

         2.    Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3.        Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a. Przedmiotem zamówienia są usługi medyczne polegające na wykonywaniu badań profilaktycznych oraz usług pielęgniarskich dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin na lata 2017 - 2018.

Kod CPV: 85.12.10.10-3.

b. Zakres zamówienia obejmuje:

1.wykonywanie badań profilaktycznych - wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,

2.orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie,

3.ocena możliwości wykonywania pracy, uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występującego w miejscu pracy,

4.prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej,

5.wykonywanie szczepień ochronnych niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,

6.wykonywanie iniekcji, na które pracownik posiada skierowanie od lekarza prowadzącego,

7.udział w zakładowych komisjach BHP,

8.wykonywanie czynności pielęgniarskich związanych z badaniami profilaktycznymi,

9.zapewnienie opieki pielęgniarskiej oraz udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych zachorowań pracowników  i interesantów Urzędu Miasta przez pielęgniarkę oraz innych czynności, a także udzielania pomocy poprzez użycie defibrylatora  zewnętrznego
w przypadku zagrożenia życia pacjenta.

 

c. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem.

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia od dnia 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

  1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 CENA  – 100 % - liczona wg wzoru:

                        Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt

Cena oferty ocenianej

 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 08.12.2016 r., do godz. 11.00.
  2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6. INFORMACJE DODATKOWE:

  1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.
  2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.
  3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.

Rozstrzygnięcie

W dniu 21.12.2016 r. została zawarta umowa z: Zakładem Usług Medycznych Marek Krupa z siedzibą przy ul. Energetyków 2, 70-656 Szczecin.

Załączniki:

udostępnił: BZP, wytworzono: 2016/11/29, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Magdalena Pietrzykowska, dnia: 2016/12/21 11:34:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Pietrzykowska 2016/12/21 11:34:06 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2016/12/01 14:26:48 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2016/11/29 15:15:15 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2016/11/29 14:44:30 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2016/11/29 13:22:16 modyfikacja wartości
Magdalena Pietrzykowska 2016/11/29 12:42:11 nowa pozycja