Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Nr sprawy: BZP/121/17                                                                                                                                           Szczecin, dnia 21.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych

oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”


 USŁUGI SPOŁECZNE

na podstawie art. 138o Ustawy PZP

 

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, (pok. nr 397)

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1) Nazwa nadana zamówieniu:

„Przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”.

2) Rodzaj i tryb udzielania zamówienia:

Usługi społeczne na podstawie art. 138o Ustawy PZP

3) Opis przedmiotu, zakresu i wielkości zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawanie gorących posiłków dla osób uprawnionych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie”.

Kod CPV:      55 52 00 00-1

                       55 51 10 00-5

b) Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Instrukcji dla wykonawców, zwanej dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu, zwanego dalej Ogłoszeniem. 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od: 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.

4. KRYTERIA OCENY OFERT:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:

 

a) CENA  – 50 % - liczona wg wzoru:

 

                                       Cena najniższa spośród złożonych ofert

C (cena) = ------------------------------------------------------------- x 50 pkt

    Cena oferty ocenianej

 

b) DOŚWIADCZENIE -  50 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie”:

b1) Zamawiający przyzna 25 pkt za wykazanie dodatkowo jednej usługi (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców) polegającej na przygotowaniu poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłkówna rzecz osób uprawnionych,skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ilości min. 40 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego.  

 b2) Zamawiający przyzna 50 pkt za wykazanie dodatkowo dwóch usług (poza wymaganymi w warunku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców) polegającej na przygotowaniu poprzez obróbkę cieplną produktów żywnościowych oraz wydawaniu gorących posiłkówna rzecz osób uprawnionych,skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w ilości min. 40 000 w ciągu jednego roku kalendarzowego.  

Uwaga

Usługi wykazane w załączniku nr 4 do Instrukcji dla wykonawców w celu przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie” nie mogą pokrywać się z usługami przedstawionymi na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 1 ppkt 1 rozdziału IV Instrukcji dla wykonawców.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów. Wszystkie wyniki zostaną przez zamawiającego zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1) Ofertę należy złożyć do Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397, w terminie do dnia 30.11.2017 r., do godz. 10:50.

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.11.2017r., o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze ds. Zamówień Publicznych, pok. nr 397. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. INFORMACJE DODATKOWE:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu oraz Instrukcji.

2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez tego samego wykonawcę więcej niż jednej oferty, spowoduje ich odrzucenie.

3) Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa.


Rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy:Klub Studencki „SZAFA” Dariusz Śpiewak, ul. Bohaterów Warszawy 55, 71-070 Szczecin.

Data zawarcia umowy: 27.12.2017 r.

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2017/11/21, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz, dnia: 2018/01/10 09:05:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz 2018/01/10 09:05:28 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2017/11/21 15:10:55 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2017/11/21 15:02:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz 2017/11/21 14:36:40 nowa pozycja