Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wycena ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przechodu przez zaprojektowany ciąg pieszy

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego. 


Operat szacunkowy stanowić będzie podstawę do ustanowienia na rzecz Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przechodu polegającej na korzystaniu przez ogół mieszkańców Gminy z ciągu pieszego. 
Przedmiotem zamówienia będzie wycena służebności przechodu polegającej na prawie korzystania przez ogół mieszkańców Gminy Miasto Szczecin (będącej właścicielem działek 7/18 i 7/17) z działki 7/50 z obrębu 3029, w zakresie ciągu pieszego o powierzchni ok. 17,5 m2, oznaczonego na załączniku mapowym. 
Załącznik mapowy, obrazujący zakres wyżej opisanej służebności, udostępniony jest do wglądu w siedzibie Wydziału Inwestycji Miejskich (pok. 150 „I”).
Cena za sporządzenie ww. operatu szacunkowego obejmować będzie również potwierdzenie jego aktualności (w przypadku braku aktualności sporządzenie nowego operatu). 
Dla wykonania umowy Zamawiający udostępni kopię ww. załącznika mapowego. 


I. Termin wykonania zamówienia:

5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.


II. Warunki płatności:

Faktura za wykonanie zamówienia może zostać wystawiona po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, stwierdzającym zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia. Faktura płatna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 


III. Dodatkowe wymagania i uwagi Zamawiającego: 


Oferty cenowe winny zawierać kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto. 

IV. Termin składania ofert: do dnia 31.10.2017 r.


Oferty składać można w następujący sposób:
 pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl ,
 przesłać faxem pod nr 91 455 36 09,
 osobiście w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala nr 62, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1;
 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem