Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem Pogodnej”

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem Pogodnej”

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej”.
b) Uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji.
c) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Kod CPV 71 32 0000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
71 24 8000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją

1. Zakres zamówienia obejmuje:


1.1. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego: „Remont ul. Orzechowej ,Kokosowej, wraz z dokończeniem ul. Pogodnej” w tym:


a) sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nie znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). Przy sporządzaniu mapy należy stosować się do wytycznych Biura Geodety Miasta – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016r. i Wytycznych Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016r. Podczas wykonywania mapy należy dokonać pomiarów geodezyjnych charakterystycznych punktów w tym wszystkie wjazdy i wejścia na posesje, do budynków oraz obiekty typu: schody, poręcze, drzewa itp.
b) W ofercie cenowej należy uwzględnić także prace geodezyjne, takie jak np. uzupełnienie, rozszerzenie zakresu wtórnika wynikłe w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej i uzyskiwaniu decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
c) sporządzenie dokumentacji geotechnicznej terenu objętego projektem. Projektując przebieg planowanych dróg należy wziąć pod uwagę kryterium wysadzinowości gruntów, nośność gruntu oraz warunki gruntowo-wodne gruntów zalegających w podłożu. W sytuacji, gdy podłoże nie spełni warunków stawianych podłożu gruntowemu (w szczególności należy uwzględnić zróżnicowaną jakość podłoża gruntowego wpływającą na nierównomierne osiadanie nawierzchni). Projektant przedstawi technologię wzmocnienia podłoża lub wymianę gruntów słabonośnych. Wymagane jest wykonanie odwiertów w siatce o wymiarach 25x25m. Wymagana jest dokumentacja geodezyjna dokumentująca położenie odwiertów i dokumentacja fotograficzna z odwiertów.
d) sporządzenie analizy odwodnienia nawierzchni z uwzględnieniem zabezpieczenia nawierzchni przed występowaniem wysadzin i przełomów,
e) naniesienie współrzędnych do aktualnego układu odniesienia,
f) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie wynikającym z warunków technicznych i wytycznych uzyskanych od zarządzającego drogą oraz gestorów uzbrojenia podziemnego, w tym usunięcia kolizji,
g) sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych w następujących branżach:
- zagospodarowanie terenu,
- drogowa,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć wodociągowa,
- oświetlenie uliczne,
- kanalizacja teletechniczna,
- zieleń i mała architektura, w tym inwentaryzacja zieleni (lokalizacja drzew z dokładnością geodezyjną), plan wycinek, plan nasadzeń,
h) wykonania projektów: stałej i czasowej organizacji ruchu,
i) opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
j) opracowania Projektów technologicznych i warsztatowych niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,
k) uzyskanie warunków technicznych dla budowy infrastruktury np. sieci wod – kan., sieci energetycznych, teletechnicznych itp.,
l) uwzględnienie uwarunkowań terenowych, analizy ruchu, w tym pomiary natężenia ruchu,
m) uzyskanie protokołu Rady Koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu,
n) wykonanie innych opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
o) wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i wystąpienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
p) w przypadku wydania przez organ decyzji o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – wykonawca jest zobowiązany do wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
q) sporządzenie przedmiarów robót,
r) sporządzenie kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów inwestorskich w formie TER i zbiorczego zestawienia kosztów,
s) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dostosowanych do przedmiotu zamówienia,
t) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych z podziałem na poszczególne branże,
u) skoordynowanie dokumentacji projektowej z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji,
v) przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
w) uzyskanie decyzji ZRID lub dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych,
x) przygotowanie dokumentacji w wersji elektronicznej.

1.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego, którego zakres obejmuje:


a) kontrolę zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót,
b) wnioskowania o wprowadzenia zmian w dokumentacji,
c) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji, a zgłoszonych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę Robót Budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych,
d) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu, Wykonawcą Robót Budowlanych,
e) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją,
f) udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji
g) udziału w komisjach, naradach technicznych Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera kontraktu,
h) udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu),
i) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu),
j) udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
k) udziału w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu
l) dokonywania kontroli jakości prac w wytwórniach Wykonawcy Robót Budowlanych każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
m) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych,
n) wykonywania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
o) wykonywania rysunków zamiennych/dokumentacji zamiennej/projektów zamiennych na wniosek Zamawiającego.
p) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową.
q) sporządzania przez Przedstawiciela Projektanta „Dziennika pobytów na budowie”, stanowiącej sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do Nadzoru Autorskiego.
r) brania czynnego udziału w postępowaniu dot. wyboru wykonawcy robót budowlanych, udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców.

2. Obowiązki Projektanta:


a) Przedstawienie Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy składu zespołu projektowego, wraz z kopiami uprawnień potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.
b) Sporządzenie najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji umowy. Harmonogram będzie zawierał skończone elementy przedmiotu zamówienia i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
c) Skoordynowanie dokumentacji projektowej z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.
d) Rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem oraz uwzględnienie konieczności przełożenia lub wymiany istniejącego uzbrojenia.
e) Dokonywanie bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin i przedstawianie do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych Zamawiającemu oraz Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin.
f) Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, wytyczne projektowania właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:

1) Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLI/1209/14 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025,
2) Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XVII/470/12 z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin,
3) Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
4) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.),
5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 124),
6) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.),
7) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031),
8) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),
9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, 2182 z późn. zm.),
10) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729 z późn. zm.),
11) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),
12) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
13) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.),
14) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463),
15) Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta Szczecin,
16) Warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika drogi oraz gestorów infrastruktury podziemnej w zakresie opracowania np. ZDiTM, ENEA, ENEOS, ZWiK, ZUK, ZZMiUW, operatorzy telekomunikacyjni itp.,
17) Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan – Wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – wydanie IV z 2010 roku,
18) Warunkami technicznymi założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie miasta Szczecina na rok 2016,
19) Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

3. Materiały dostarczane przez Zamawiającego:


a) Plan orientacyjny
b) Pismo znak: BGM – II.6631.1.2016.MP z dnia 28.01.2016 r.
c) Pismo znak: BGM – II.6631.1.2016.MP z dnia 25.01.2016 r.
d) Pismo znak: IU.0607.13184.2015.GK z dnia 26.10.2015 r.
e) Wytyczne ZDiTM dotyczące stosowania opraw LED na dzień 18.02.2015 r.
f) Pismo znak: WGKiOŚ.XIII.7021.96.2016.BG z dnia 20.04.2016 r.
g) Pismo znak: RT/011409/16 z dnia 13.05.2016 r.
h) Pismo znak: IE.7024.6205.2016.SK z dnia 18.05.2016 r.
i) Pismo znak: ZMS/SU/JM/4114/2016 z dnia 9.06.2016 r.
j) Wymagania dla gminnych systemów monitoringu wizyjnego CCTV
k) Pismo znak: ZTI-5000-100747/16 z dnia 27.07.2016 r.

4. Warunki dotyczące dostarczenia dokumentacji:


Dokumentację projektowo - kosztorysową należy wykonać w następujących ilościach:
1) Wymagana ilość egzemplarzy w wersji drukowanej:
a) Projekt zagospodarowania terenu - 6 egz.
b) Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich wymaganych branż,
pozostałe opracowania określone w pkt. 1.1. - po 6 egz.
c) Informacja bioz - 6 egz.
d) Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem - 6 egz.
e) Dokumentacja geotechniczna - 6 egz.
f) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 6 egz.
h) Przedmiary robót - 4 egz.
i) Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów, TER - 2 egz.
1. TER powinien zawierać następujące kolumny: Lp., Pozycja przedmiaru, Nr Specyfikacji Technicznej, Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, Jednostka rozliczeniowa, Ilość, Cena jednostkowa, Wartość. W każdej poz. TER należy podać jakie poz. przedmiaru obejmuje dana poz. TER.
2. Wymagana ilość egzemplarzy dokumentacji wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej –2 egz. na nośniku CD lub DVD. Na każdej płycie muszą znaleźć się 2 pliki z rysunkami. Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawierać następujące pliki:
a) zeskanowana kompletna dokumentacja w formacie .pdf ,
b) mapa do celów projektowych w formacie .dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,
c) komplet rysunków w podziale na branże w formacie .dwg ,
d) komplet opisów w podziale na branże w formacie .doc lub .docx ,
e) przedmiary , kosztorysy w formacie .ath oraz .xls .
Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem.
3. Projektant wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Dokumentacja Projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość musi być wystarczająca dla tego celu.

5. Warunki finansowania.


a) Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet opracowania dokumentacji.
b) Realizacja płatności nastąpi zgodnie z § 11 Umowy.

6. Ubezpieczenia.


Projektanci branżowi biorący udział w wykonywaniu przedmiotu umowy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, zawarte w ramach przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP.
Projektant zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających – w odniesieniu do pełnego składu Zespołu Projektowego - przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP oraz opłacenie składek obowiązkowego ubezpieczenia OC przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy oraz rękojmi.

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY:


1) Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych – 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji inwestycji (planowana realizacja robót budowlanych w 2017/2018r.).
3) Za datę wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie uznaje się dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1 egzemplarza kompletnej dokumentacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRiD lub dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych.

III. Projektant będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy przez okres 48 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego przekazania decyzji ZRiD lub dokumentu lub decyzji umożliwiających prowadzenie robót budowlanych.

IV. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz elektroenergetycznej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

V. Sposób sporządzenia oferty.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia (brutto łącznie z podatkiem VAT): …….…………..………….zł
Słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………………………………
w tym:
1) dokumentacja projektowo - kosztorysowa (ryczałt, łącznie z podatkiem VAT): ……………..…………. zł,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego (za 34 pobyty, łącznie z podatkiem VAT): …………………………zł,
Stawka Projektanta za jeden pobyt …………….………………… zł brutto.

Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową (tj. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

VI. Termin składania ofert: tj. do dnia: 16.12.2016 r.


VII. Składanie ofert:
 pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
 w sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich pok. Nr 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Załączniki:
1. Plan orientacyjny
2. Pismo znak: BGM – II.6631.1.2016.MP z dnia 28.01.2016 r.
3. Pismo znak: BGM – II.6631.1.2016.MP z dnia 25.01.2016 r.
4. Pismo znak: IU.0607.13184.2015.GK z dnia 26.10.2015 r.
5. Wytyczne ZDiTM dotyczące stosowania opraw LED na dzień 18.02.2015 r.
6. Pismo znak: WGKiOŚ.XIII.7021.96.2016.BG z dnia 20.04.2016 r.
7. Pismo znak: RT/011409/16 z dnia 13.05.2016 r.
8. Pismo znak: IE.7024.6205.2016.SK z dnia 18.05.2016 r.
9. Pismo znak: ZMS/SU/JM/4114/2016 z dnia 9.06.2016 r.
10. Wymagania dla gminnych systemów monitoringu wizyjnego CCTV
11. Pismo znak: ZTI-5000-100747/16 z dnia 27.07.2016 r.
12. Wzór umowy
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Biura Projektowo - Consultingowego "PROEKO" S.C.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/12/02, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/01/10 14:55:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/01/10 14:55:44 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/12/02 10:21:49 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/12/02 10:15:36 nowa pozycja