Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Komputeryzacja systemu obsługi Ekoportów w Szczecinie oraz multimedialne wyposażenie sali edukacyjnej przy ul. Harcerzy”

Gmina Miasto Szczecin Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaprasza
do złożenia oferty cenowej na:


„Komputeryzacja systemu obsługi Ekoportów w Szczecinie oraz multimedialne wyposażenie sali edukacyjnej przy ul. Harcerzy”
w ramach projektu
„Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”

Podstawa prawna – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:


1. Zakup nowej fabrycznie infrastruktury technicznej na potrzeby sali edukacyjnej przy
ul. Harcerzy:
1) 1 laptop 15,6” wraz z systemem Windows i oprogramowaniem MS Office. Parametry: Procesor: min. 2500 punktów (zgodne z https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html); Pamięć: min. 6 GB; Dysk: min. 500 GB; Karta graficzna zintegrowana; Rozdzielczość ekranu: 15,6”.
2) Ekran projekcyjny elektryczny mocowany do sufitu. Wymiary: 150-180 x 150-180 cm.
3) Projektor multimedialny mocowany do sufitu. Parametry: Obraz: Rozdzielczość rzeczywista obrazu: min. 1024 x 768 (XGA) pikseli; Lampa: Jasność : min. 2000 lm, Kontrast: min. 18000:1; Obiektyw krótkiego rzutu: około 1,1 m.
4) Tablica interaktywna na stojaku. Wymiary: 130-150 x 80-100 cm wraz z oprogramowaniem. Parametry: Przekątna 55"; Rozdzielczość 1920x1080 (FullHD); wejścia video: HDMI, VGA; oprogramowanie RM Easiteach.

2. Zakup nowej fabrycznie infrastruktury technicznej na potrzeby 8 Ekoportów:
2.1 WARIANT I:
1) 8 komputerów stacjonarnych wraz z systemem Windows i oprogramowaniem MS Office (po 1 na każdy Ekoport). Parametry: Procesor: min. 4000 punktów (zgodne z https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html); Pamięć: min. 6 GB; Dysk: min. 500 GB; Karta graficzna zintegrowana.
2) 8 monitorów. Parametry: Przekątna: min. 20"; Rozdzielczość: 1920x1080 (FullHD); Powłoka matrycy: matowa.
3) 8 myszek. Parametry: Ilość przycisków: min. 3; Komunikacja: przewodowa; Interfejs: USB; Profil: Uniwersalna.
4) 8 klawiatur. Parametry: Komunikacja: przewodowa; Interfejs: USB; Klawiatura numeryczna: tak.
5) 8 urządzeń drukujących z funkcją skanowania i faxu. Parametry: Typ drukarki: atramentowa; Przeznaczenie do druku: mono/kolor; Druk dwustronny: Tak; Format: A4.

2.2 WARIANT II:

1) 8 laptopów 15,6” wraz z systemem Windows i oprogramowaniem MS Office (po 1 na każdy Ekoport). Parametry: Procesor: min. 2500 punktów (zgodne z https://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html); Pamięć: min. 6 GB; Dysk: min. 500 GB; Karta graficzna zintegrowana; Rozdzielczość ekranu: 15,6”.
2) 8 urządzeń drukujących z funkcją skanowania i faxu. Parametry: Typ drukarki: atramentowa; Przeznaczenie do druku: mono/kolor; Druk dwustronny: Tak; Format: A4.

3. Stworzenie systemu obsługi Ekoportów:

System obsługi Ekoportów ma być dedykowaną webową aplikacją działającą w trybie online, która będzie obejmować:
1) Dla użytkowników zalogowanych (Gmina Miasto Szczecin, uprawnione podmioty do odbioru odpadów):
a) Centralna baza danych – generowane w czasie rzeczywistym dane niezbędne do raportowania i sprawozdawczości. Dane wejściowe to: kod odpadu (rodzaj i grupa), waga odpadów, lokalizacja Ekoportu, sposób zagospodarowania odpadu, data (przedział czasowy), data odbioru, nr rejestracyjny pojazdu, nazwa instytucji odbierającej odpady, wielkość pojemnika (120l, 240l, 360l, 1100l, pojemnik typu Mauzer 1000l, kontenery 5m3, 7m3, 15m3, 30m3). Zamawiający będzie mógł generować raporty z wybranymi powyższymi wartościami,
b) Baza oświadczeń – baza, w której gromadzone są skany oświadczeń składanych przez mieszkańców celem wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi Ekoportami o potencjalnych próbach wielokrotnego korzystania z systemu nieodpłatnego zbywania odpadów w Ekoportach przez osoby nieuprawnione (osoby prawne, firmy etc.). Każde oświadczenie powinno być otagowane informacjami takimi jak: imię nazwisko, nr rejestracyjny pojazdu, które ułatwiają wyszukanie w bazie,
c) Alert informujący o łamaniu regulaminu – alert z danymi typu: nr rejestracyjny pojazdu, opis pojazdu, krótki opis zdarzenia,
d) Komunikacja wewnętrzna - informacja o wielkości zbiórki i osiągnięciu maksimum logistycznego w poszczególnych Ekoportach i konieczności odbioru odpadów przez uprawnione podmioty,
e) Centralna baza zarządzania – dostęp do dokumentacji (notatka) zdarzeń nieprawidłowego postępowania z odpadami (nielegalne podrzuty i składowanie odpadów w miejscach nieuprawnionych) wraz z materiałem wideo (z monitoringu wizyjnego, jeśli jest dostępny) bądź zdjęciowym, które mogą stanowić dowód w sprawie dla m.in. SM, policji i innych służb funkcyjnych.

2) Dla Użytkowników niezalogowanych:
a) Pytania i odpowiedzi dotyczące funkcjonowania Ekoportów,
b) Czat z pracownikami Ekoportu - mieszkańcy będą mogli w czasie rzeczywistym, bezpośrednio od pracowników, otrzymać informacje na wszystkie tematy związane z odpadami,
c) Aktualności – bieżące informacje o Ekoportach, akcjach i zajęciach edukacyjnych – możliwość umieszczenia harmonogramu zajęć i spotkań w Sali konferencyjnej przy ul. Harcerzy,
d) Informacja o możliwościach przyjęcia odpadów – np. czy kierować się na inny Ekoport w sytuacji awarii, przerwy urlopowej, etc, gdyż nie wszystkie Ekoporty przyjmują te same frakcje, co powoduje odwiedzanie kilku punktów,
e) Galeria ze zdjęciami,
f) Forum - opinie mieszkańców wraz z moderacją po stronie Zamawiającego.
 

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie:
1. Dostawa urządzeń: od dnia 01.07.2017 r. do dnia 31.07.2017 r.
2. Stworzenie systemu obsługi Ekoportów: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2017 r.


III. Sposób obliczenia oferty cenowej
1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Obliczona przez Wykonawcę cena ofertowa jest ceną ryczałtową brutto za wszystkie elementy wymienione w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
3. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić sie do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

IV. Wybór oferty najkorzystniejszej
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
„Cena ofertowa” – 100%.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Pozostałe postanowienia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na ofertę, która zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Niniejsze Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego
do zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zarówno całości lub części prowadzonego zapytania w każdej chwili, bez podania przyczyny.
5. Zamawiający dokona wyboru Wariantu I lub II w zakresie Zakupu nowej fabrycznie infrastruktury technicznej na potrzeby 8 Ekoportów w terminie podpisania umowy.
6. Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru przedmiotu umowy.


VII. Termin i miejsce złożenia oferty
Oferty cenowe (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokument wskazujący osobę upoważnioną do złożenia oferty cenowej i podpisania umowy np. aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin (pokój nr 16) do dnia 21 kwietnia 2017 r. oraz na adres e-mail rmanisz@um.szczecin.pl. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego powyżej.

Zamawiający modyfikuje pktVII Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty cenowe (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokument  wskazujący osobę upoważnioną do złożenia oferty cenowej i podpisania umowy np. aktualny odpis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) należy złożyć w sekretariacie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin (pokój nr 16) do dnia 25 kwietnia 2017 r.oraz na adres e-mail rmanisz@um.szczecin.pl. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego powyżej.

Załącznik:
Załącznik nr 1 – formularz oferty cenowej

Ekoporty_odpowiedzi_19.04.2017 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Szczecin, 2017 – 04-28

Dotyczy:zaproszenia do składania ofert naKomputeryzacja systemu obsługi Ekoportów w Szczecinie oraz multimedialne wyposażenie sali edukacyjnej przy ul. Harcerzy” w ramach projektu „Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin”

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zapytanie ofertowe, prowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Przedstawione oferty przewyższają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie realizacji zamówienia.

  

Realizacja projektu pn: Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców Gminy Miasto Szczecin” zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0001/16-00 z dnia 26 stycznia 2017 w ramach działania 2.2 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


udostępnił: WGKIOŚ, wytworzono: 2017/04/07, odpowiedzialny/a: Paweł Adamczyk, wprowadził/a: Daria Radzimska, dnia: 2017/05/02 14:36:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Daria Radzimska 2017/05/02 14:36:49 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/05/02 14:35:27 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/05/02 12:48:35 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/05/02 12:40:25 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:22:11 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:18:56 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:16:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:06:05 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:05:20 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:03:52 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:03:21 modyfikacja wartości
Daria Radzimska 2017/04/20 11:02:50 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2017/04/11 10:22:09 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2017/04/11 07:57:45 modyfikacja wartości
Anna Brzozowska 2017/04/07 14:06:24 nowa pozycja