Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie map z projektem podziału stanowiących załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Kułakowskiego w Szczecinie”

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro, na sporządzenie map z projektem podziału stanowiących załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Kułakowskiego w Szczecinie”, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015.2031 tj. ze zm.)

I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Etap I: wykonanie map z projektem podziału dla działek:


- nr 42/6 z obrębu ewidencyjnego 3098,
- nr 42/7 z obrębu ewidencyjnego 3098,
- nr 152/12 z obrębu ewidencyjnego 3099;


w liczbie 7 egzemplarzy, na podstawie przebiegu linii rozgraniczających teren drogi, wkreślonej kolorem niebieskim linią przerywaną, na załączniku mapowym - Plan zagospodarowania terenu - Przebudowa ulicy Kułakowskiego w Szczecinie (nr rysunku: PZT 01) opracowanym w listopadzie 2016r przez DROVIA Bogdan Bloch z Mierzyna;

ETAP II: przyjęcie operatu technicznego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyznaczanie i utrwalanie na gruncie nowych punktów granicznych w formie stabilizacji nietrwałej, dla działek powstałych po podziale działki nr 152/12.
W ramach zlecenia należy sporządzić wykazy zmian danych ewidencyjnych do KW.
Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zleceniodawcy terminowy harmonogram ww prac w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

II. Termin wykonania zamówienia i rękojmi:


Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia:
Etap I: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
Etap II: nie dłużej niż 1 miesiąc od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi: 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.

III. Warunki płatności:


Podstawą zapłaty będzie:
1. Faktura przejściowa w wysokości 80% wynagrodzenia umownego po dostarczeniu map z projektem podziału – na podstawie protokołu częściowego odbioru
(etap I);
2. Faktura końcowa w wysokości 20% wynagrodzenia umownego po dostarczeniu Zamawiającemu kopii protokołu przyjęcia operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kopii szkicu okazania granic, kopii protokołu okazania nowych punktów granicznych oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW – na podstawie protokołu końcowego odbioru (etap II).

IV. Sposób złożenia oferty:


Ofertę zawierającą kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto oraz termin wykonania należy złożyć w terminie: do dnia 25 stycznia 2017r.

Oferty składać można:
- pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
- przesłać faksem pod nr 091 455 36 09,
- w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala nr 62, Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Załącznik mapowy do wglądu w Wydziale Inwestycji Miejskich, pokój 149 O, ponadto dodatkowych informacji w sprawie udzielą pracownicy referatu ds. terenowo-prawnych – tel. 091 42 45 486.
 


Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamówienia zostało udzielone F.U.H GEO-GRAFIK Marcin Prell.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/01/16, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/02/27 08:12:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/02/27 08:12:47 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/01/16 11:39:59 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/01/16 11:39:23 nowa pozycja