Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Gmina Miasto Szczecin – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA USŁUGI

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

„Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”

 

 

Szczacin 05.10.2016

Zamawiający udzielił odpowiedzi na przesłane pytania dotyczące Istotnych Warunków Zamówienia. Link do zestawienia odpowiedzi poniżej:

Zestawienie odpowiedzi na pytania

 

Szczecin 03.10.2016

MODYFIKACJA IWZ

 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają zapisy Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Rozdział IV ust. 1 otrzymuje brzmienie:„Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy do dnia 15 grudnia 2016 r.”
  2. Wprowadza się nową treść Załącznika nr 4 (Zakres modelu): Zmiana granicy obszaru nr 2. (nowa treść w załącznikach do IWZ)
  3. Załącznik nr 3 (Umowa): Zmiana terminu wykonania zamówienia zgodnie ze zmianą zapisów Rozdziału IV ust. 1 IWZ.

 

W związku ze zmianą zapisów Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 10 października 2016 r. do godz. 10.00.Lista załączników:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na „Przygotowanie modelu 3D fragmentu obszaru Śródmieścia Szczecina na potrzeby Konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Kierując się kryteriami oceny ofert, wśród których była  jakość przedstawionych modeli 3D na podstawie dorobku oferenta (40%) oraz cena wykonania zamówienia (60%), Zamawiający zdecydował się powierzyć realizację zadania Panu Adrianowi Malcherkowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Malcherek Studio Adrian Malcherek (ul. Krakowska 1D, 71-021 Szczecin), który zaproponował najlepszą ofertę.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem