Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla polskich i niemieckich nauczycieli języka niemieckiego oraz wychowawców przedszkolnych organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Projekt „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola…”

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” szkolenia warsztatowego z cyklu „Dokształcanie interkulturowe” w tematyce pn. „Interkulturowość w praktyce szkolnej” dla dwóch grup po maks. 50 osób każda, w dniu 28.09.2019r. w godz. 09:00 – 15:00.

Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:

 1. Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego w tematyce pn. „Interkulturowość w praktyce szkolnej” dla dwóch grup po maks. 50 osób każda.
 2. Wymagania stawiane oferentowi:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana, dotychczasowy udział w projektach międzynarodowych i/lub doświadczenie w prowadzeniu szkoleń warsztatowych,
  2. znajomość zagadnień Inter- i transkulturowości w ujęciu glottodydaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka niemieckiego jako obcego,
  3. doświadczenie w pracy naukowej w obszarze niemieckojęzycznego literaturoznawstwa i językoznawstwa stosowanego: publikacje z ww. obszarów, udział w projektach naukowo – dydaktycznych,
  4.  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń metodycznych dla nauczycieli i innych multiplikatorów interkulturowych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu kulturowego i językowego polsko – niemieckiego terenu przygranicznego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wydarzenia: 28.09.2019 r.
 2. Czas trwania: 09:00 – 15:00
 3. Miejsce wydarzenia: Szczecin.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 5. czytelny podpis Wykonawcy.

V. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 100 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

 VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 26 sierpnia 2019 r.
 2. pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2,
 3. prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 5120

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27 sierpnia 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 oraz adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


W toku przeprowadzonej procedury oceny, Zamawiający zdecydował o powierzeniu wykonania usługi Pani Marcie Janachowskiej-Budych. Wykonawca spełnia warunki określone w zamówieniu.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/08/27, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/08/27 07:58:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/08/27 07:58:52 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/08/19 13:05:53 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/08/19 13:00:53 nowa pozycja