Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z kompetencji międzykulturowych w kontekście gospodarczym podczas Polsko- Niemieckiego Forum przedsiębiorców.

Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku w kontekście gospodarczym, udział
w podsumowaniu warsztatów i w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców organizowanym przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg V A” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”.

W związku z organizacją Forum Przedsiębiorców przez Centrum Usługowo- Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Centrum Usługowo-Doradcze
w Euroregionie Pomerania w Szczecinie
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów
dla grupy ok. 40 osób z zakresu kompetencji międzykulturowych w transgranicznym środowisku w kontekście gospodarczym, udział w podsumowaniu warsztatów i w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, w dniu 22.11.2018 r. (czwartek). Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów, udział w podsumowaniu warsztatów i w panelu dyskusyjnym podczas forum przedsiębiorców. Warsztaty są przewidziane dla grupy ok. 40 osób.
2. Celem warsztatu jest interaktywne przedstawienie wymiarów kompetencji międzykulturowych, które wpływają na sposób prowadzenia biznesu, zachowania się pracowników oraz kulturę firm
w relacjach biznesowych pomiędzy Polską a Niemcami. Planowanym efektem warsztatu jest budowanie u uczestników warsztatu świadomości kompetencji międzykulturowych, aby mogli swobodnie poruszać się w międzynarodowych zespołach.
3. Forum przedsiębiorców jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MŚP oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie Euroregionu Pomerania.

4. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe;
- ekspert z zakresu kompetencji międzykulturowych;
- co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń, warsztatów;
- znajomość zagadnień z zakresu planowanego warsztatu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 22.11.2018 r.
2. Czas trwania forum przedsiębiorców: 9:00 – 16:30
3. Przewidywany czas trwania warsztatów i dyskusji podsumowującej: 11:00 – 15:30
Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części forum.

IV. LICZBA OSÓB
Przewidywana liczba uczestników warsztatu wynosi ok. 40 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.4;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4.pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.


VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 25 września 2018 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl
- faksem na nr: 91 424 5120
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26 września 2018 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Anna Szlesińska i Małgorzata Przytocka pod numerem telefonu 91 424 52 31 i 91 424 5093 oraz adresem e-mail: aszlesin@um.szczecin.pl; mprzytocka@um.szczecin.pl lub cud.szczecin@um.szczecin.pl
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia została wybrana firma  J&E CONSULTING SZKOLENIA DORADZTWO USŁUGI MARCIN PRZEWORSKI.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2018/09/17, odpowiedzialny/a: Anna Szlesińska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2018/10/10 11:14:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2018/10/10 11:14:22 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2018/09/26 13:35:59 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/17 10:25:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2018/09/17 10:13:55 nowa pozycja