Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji konferencji pn. Życie i praca na pograniczu: Prezentacja interaktywnej broszury, opracowanej w ramach Projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli”, organizowanej w formie on-line w dniu 23.10.2020 r. przez Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji konferencji pn. Życie i praca na pograniczu: Prezentacja interaktywnej broszury, opracowanej w ramach Projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli”, organizowanej w formie on-line w dniu 23.10.2020 r. przez Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin
Punkt Kontaktowo-Doradczy dla
polskich i niemieckich obywateli
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i świadczenie usługi moderacji wydarzenia pn:
Życie i praca na pograniczu: Prezentacja interaktywnej broszury, opracowanej w ramach Projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli”, organizowanego w formie on-line przez Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie w dniu 23.10.2020 r. w godz. 10.00 – 12.00 dla grupy ok. 50 osób. Planowany czas trwania wydarzenia
to 2 h z przerwą. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części wydarzenia.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przygotowanie i świadczenie usługi moderacji konferencji, obejmującej wystąpienia przedstawicieli miasta, prezentacji elektronicznej broszury transgranicznej, podsumowanie działalności projektu Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie, rozmowę panelistów oraz pytania uczestników zadawane on-line. Przewidywana ilość uczestników: ok. 50 osób.
1.2 Do zadań moderatora należeć będzie witanie gości, rozmowa podsumowująca działalność projektu Punkt kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli w Szczecinie, zapowiadanie wystąpień i ich podsumowanie oraz sprawowanie kontroli nad przebiegiem realizacji konferencji zgodnie z jego głównym wątkiem i założonymi ramami czasowymi.

1.3 Do wykonania usługi moderacji na czas trwania konferencji Zamawiający zapewni Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego pomieszczenie z komputerem z kamerą i mikrofonem, szybkie łącze internetowe oraz niezbędne oprogramowanie. Jednak w przypadku wystąpienia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną w ramach usługi moderowania wydarzenia prowadzonej on-line Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia komputera z kamerą
i mikrofonem, niezbędnym oprogramowaniem (zainstalowana platforma ZOOM), szybkiego łącza internetowego oraz miejsca do przeprowadzenia usługi dla osoby realizującej usługę.
1.4 Zamawiający przewiduje udostępnienie tłumaczenia symultanicznego, zapewniając tłumacza oraz dostęp do funkcji tłumaczeń za pośrednictwem platformy ZOOM.

2. Celem konferencji jest prezentacja produktu projektu jakim jest elektroniczna broszura transgraniczna oraz podsumowanie działalności Punktu Kontaktowo-Doradczego dla polskich i niemieckich obywateli.

3. Wymagania stawiane oferentowi:
- wykształcenie wyższe w kierunku publicystycznym (dziennikarskim/filologicznym/ socjologicznym)
- bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, również w ww. zakresie tematycznym, potwierdzona certyfikatem;
- min. 5-letnia działalność w zakresie polsko-niemieckich relacji międzykulturowych,
w szczególności spraw społecznych, administracyjnych i obywatelskich w ujęciu transgranicznym;
- min. 5-letnie doświadczenie publicystyczne/dziennikarskie w ww. zakresie;
- min. 5 publikacji w niemieckiej prasie/literaturze fachowej;
- ekspert z zakresu moderacji imprez i wydarzeń poświęconych polsko-niemieckiej transgraniczności (co najmniej 3 lata doświadczenia).


4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego.


III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: 23.10.2020 r.
2. Czas trwania: 10:00 – 12:00 (z uwzględnieniem półgodzinnej próby technicznej przed rozpoczęciem wydarzenia)
3. Miejsce wykonania: wydarzenie w formie on-line, w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy pod warunkiem odpowiedniego łącza internetowego
Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części wydarzenia.

IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia wynosi ok. 50 osób.


V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.3;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
6. czytelny podpis Wykonawcy.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia
o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2
do zapytania ofertowego.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 30.09.2020 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto
i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: aboronczyk@um.szczecin.pl lub mzukowska@um.szczecin.pl
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana 01.10.2020, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do Oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają Agnieszka Borończyk i Monika Żukowska pod numerem telefonu 91 435 12 67 i 91 424 51 78 oraz adresem e-mail: mzukowska@um.szczecin.pl lub aboronczyk@um.szczecin.pl


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został oferent Monika Stefanek.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2020/09/22, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2020/10/01 10:20:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2020/10/01 10:20:50 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/09/22 14:18:30 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2020/09/22 13:50:20 nowa pozycja