Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn."Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej"

Gmina Miasto Szczecin - Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadaniapn.”Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej" w zakresie:
od końca przebudowywanej ul. Piaskowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja ulicy Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej
tj. od placu do zawracania będącego zakończeniem ciągu pieszo-jezdnego ulicy Piaskowej do ulicy Ostrowskiejw Szczecinie

 1. Zakres obowiązków Projektanta wg wzoru umowy
 2. Termin wykonania zamówieniazgodnie z §9 wzoru umowy
 3. Sposób obliczania ceny i warunki płatności:
  1. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowezgodnie z §10 i 11 wzoru umowy.
  2. Warunki płatności zgodnie z §12 wzoru umowy.
 4. Kary umowne:
  1. Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z zapisami § 14 wzoru umowy.
 5. Odstąpienie od umowy:
  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od niniejszej umowy zgodnie
   z zapisami § 16 wzoru umowy.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Wykaz cen oraz wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zadania – na załączonychdrukach.
  2. Kopiauprawnień projektowych we wszystkich wymaganych specjalnościach, bez ograniczeńi  aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
  3. Aktualny dokument dopuszczający Projektanta do obrotu prawnego (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób fizycznych jedynie kopie uprawnień projektowych).
 7. Sposób i termin złożenia oferty:
  1. Ofertę zawierającą cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto należy złożyć do dnia 11.01.2021 r. (włącznie).
   1. Sposób złożenia oferty- pocztą elektroniczną na adres : wim@um.szczecin.pl

 

Dodatkowych informacji w sprawie udzieli:

Mariola Wojciechowska –Główny Specjalista WIM, tel. 91 424 54 92

 

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Wykaz cen
 3. Wykaz podmiotów przewidzianych do wykonania zadania
 4. Korespondencja z gestorami sieci
 5. Szkic sytuacyjny

Załączniki:

Informacja o wyborze:


W toku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Budowa łącznika ulicy Hożej i Ostrowskiej", została wybrana  oferta firmy Pro-Trans Consulting z siedzibą w Stargardzie.

 


udostępnił: WIM, wytworzono: 2020/12/29, odpowiedzialny/a: Mariola Wojciechowska, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2021/01/28 09:32:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2021/01/28 09:32:48 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2020/12/29 14:26:01 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2020/12/29 14:25:24 nowa pozycja