Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania przebudowy ul. Modrej i Koralowej w Szczecinie (droga powiatowa nr 5074Z), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania przebudowy ul. Modrej i Koralowej w Szczecinie (droga powiatowa nr 5074Z), wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami.


Dla przebudowy ul. Modrej i Koralowej została opracowana dokumentacja Projektowa (w załączeniu).


I. Zakres zamówienia:


1. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych do zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.
2. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej czasową organizację ruchu.
3. Wykonanie czasowej organizacji ruchu zgodnie z:
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem
3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
4) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych
5) Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
4. Odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 5074Z powiązany jest z następującymi drogami publicznymi:
• ul. Szeroka (droga powiatowa DP5182Z) – miasto Szczecin
• ul. Żyzna (droga gminna 950986Z) – miasto Szczecin
• ul. Wronia (droga gminna 950914Z) – miasto Szczecin
• ul. Rozmarynowa (droga gminna 950679Z) – miasto Szczecin
• ul. Środkowa (droga gminna 950809Z) – miasto Szczecin
• ul. Zaściankowa (droga gminna 950947Z) – miasto Szczecin
• ul. Sosnowa (droga gminna 190015Z) – gmina Dobra, powiat policki
• ul. Nowowiejska (droga gminna 190004Z) – gmina Dobra, powiat policki
• ul. Brylantowa (droga gminna 190002Z) – gmina Dobra, powiat policki
II. Dokumentacja projektowa
1. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać podział na etapy w zajęciach jezdni w zależności od rodzaju i harmonogramu robót.
2. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać zapewnienie dojazdu i dojścia mieszkańcom do posesji oraz punków usługowych, w tym dojazdu pojazdów uprzywilejowanych (karetka, straż pożarna, policja) oraz służb miejskich zajmujących się wywozem śmieci.
3. Proponowany harmonogram robót.
4. Wytyczenie objazdów wraz z niezbędną zmianą w programach sygnalizacji świetlnej na trasie objazdu.
5. Wyznaczenie objazdów dla komunikacji miejskiej – autobusowej (w krótkim okresie), w przypadku konieczności całkowitego zamknięcia odcinka ul. Koralowej.
6. Analizę wpływu tymczasowej organizacji ruchu na istniejący ruch pojazdów i pieszych.
7. Wytyczne i zalecenia dla wykonawcy robót budowlanych.
8. Projekt powinien zawierać wykaz znaków pionowych i poziomych wraz ilościami.
9. Kosztorys Inwestorski.
10. Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośnikach CD, w następującej ilości egzemplarzy:
1) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu – 3 egz.
2) Dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 1 egz.
3) Kosztorys inwestorski – 1 egz.
11. Dokumentacja w wersji elektronicznej, tj. w wersji [PDF] oraz w wersji edytowalnej tzn. wszystkie materiały tekstowe należy zapisać w formacie [doc]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [dwg] i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem wydruku. Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem

IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej czasowa organizację ruchu - 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
V. Warunki płatności
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za opracowanie czasowej organizacji ruchu po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej czasową organizację ruchu
VI. Termin złożenia oferty – do 02 .02.2017 r.

Załączniki:
1. Projekt Zagospodarowania Terenu dla przebudowy ul. Modrej i Koralowej, stanowiący część projektu budowlanego – plik pdf
2. Mapa do celów projektowych – plik dwg
3. Plan sytuacyjny – branża drogowa –plik pdf
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Oferty można składać:
– pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,
– w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Osoba do kontaktu: Joanna Zawadzka email: jzawad@um.szczecin.pl, tel.: 91 424 5491
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy TRAFFICOM Inżynieria Drogowa Dariusz Domaradzki.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/01 14:36:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/01 14:36:29 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/01/30 12:59:02 nowa pozycja