Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)”

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa ulicy Zegadłowicza na odcinku od ul. Kąpieliskowej do posesji nr 36a (działka nr 121/1 obręb 2006)”.
 2. Uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii oraz decyzji.
 3. Pełnienie nadzoru autorskiego.

 

Kod CPV              71 32 0000-7: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

                               71 24 8000-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją

 

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na:

Przy sporządzaniu mapy należy stosować się do wytycznych Biura Geodety Miasta – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r. (załącznik nr 1) i Wytycznych Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016 r. (załącznik nr 2).

W ofercie cenowej należy uwzględnić także prace geodezyjne, takie jak np. uzupełnienie, rozszerzenie zakresu wtórnika wynikłe w trakcie wykonywania i uzgadniania dokumentacji projektowej.

 1. Ekrany akustyczne mające charakter obrośniętego roślinnością wału ziemnego
 2. Sygnalizację świetlną przejścia dla pieszych w rejonie Kościoła pw. Św. Brata Alberta
 3. Sporządzeniemapy do celów projektowychw skali 1:500w wersji cyfrowej (*dwg), w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu władania i wypisów z rejestru gruntów. Mapa do celów projektowych musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, a nie znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie. Przy sporządzaniu mapy do celów projektowych należy stosować standardy techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).
 4. Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej, ze szczególnym uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych i w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 5. Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji ujawnionych w trakcie projektowania wraz z uzyskaniem warunków technicznych od właścicieli i użytkowników przebudowywanej infrastruktury.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej wykonanie następujących opracowań:
  1. Projekt zagospodarowania terenu
  2. Projekty budowlane i wykonawcze we wszystkich wymaganych branżach
  3.  (Zamawiający dopuszcza wykonanie projektów budowlano-wykonawczych)
  4. Projekt czasowej organizacji ruchu
  5. Projekt stałej organizacji ruchu
  6. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem
  7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  8. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  9. Przedmiary robót
  10. Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)
  11. Kosztorysy inwestorskie i zestawienie kosztów całej inwestycji
 7. TER powinien zawierać następujące kolumny: Lp., Pozycja przedmiaru, Nr Specyfikacji Technicznej, Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, Jednostka rozliczeniowa, Ilość, Cena jednostkowa, Wartość. W każdej poz. TER należy podać jakie poz. przedmiaru obejmuje dana poz. TER.
 8. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, sprawdzeń, warunków technicznych, wytycznych projektowania od właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami umożliwiających uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu.
 9. Uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag przedstawionych przez:
  1.  Radę Osiedla Głębokie Pilchowo w piśmie znak: RO-GP 1/I/2016 z dnia 19.01.2016 r. (załącznik nr 3),
  2. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w piśmie znak: WGKIOŚ-III.7226.040.2016.KB z dnia 29.02.2016 r. (załącznik nr 4),
  3. Biuro Strategii w piśmie znak: BS-II.7011.1.2016.MW z dnia 04.01.2016 r. (załącznik nr 5).
 10. Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych usunięcia kolizji ujawnionych w trakcie projektowania wraz z uzyskaniem warunków technicznych od właścicieli i użytkowników przebudowywanej infrastruktury.
 11. Przygotowanie dokumentów umożliwiających prowadzenie robót budowlanych.

3. Dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, należy wykonać zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389).
 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
 4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
 5. Ustawą z dn.29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 6. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 7. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).
 8. Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z późn. zm.);
 9. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016, poz. 124).
 10. Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).
 11. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
 12. Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr IX/177/11 z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie Systemu Informacji Miejskiej w Mieście Szczecin.
 13. Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego Miasta Szczecin;
 14. Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. – Wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie – wydanie IV z 2010r. lub nowsze.
 15. Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Dokumentacja Projektowa będzie podstawą udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość musi być wystarczająca dla tego celu.

5. Projektant w trakcie prac projektowych będzie zobowiązany do dokonywania bieżących ustaleń z Zamawiającym i Użytkownikiem oraz przedstawiania do konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych, a także do przedstawiania na żądanie Zamawiającego, informacji na temat aktualnego stanu realizacji przedmiotu umowy.

6. Projektant będzie zobowiązany do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania w części dotyczącej dokumentacji projektowej i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Dokumentację należy wykonać w następujących ilościach egzemplarzy:

 1. Projekt zagospodarowania terenu                                                             - 6 egz.
 2. Projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż                        - po 4 egz.
 3. Projekt czasowej organizacji ruchu                                                            - 4 egz.
 4. Projekt stałej organizacji ruchu                                                                    - 4 egz.
 5. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem                          - 4 egz.
 6. Informacja bioz                                                                                                  - 4 egz.
 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                           - 4 egz.
 8. Przedmiary robót                                                                                                              - 4 egz.
 9. Tabela Elementów Rozliczeniowych                                                          - 4egz.
 10. Kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów                 - 2 egz.
 11. Dokumentacja w wersji elektronicznej wraz z mapą do celów projektowych w wersji elektronicznej - po 2 egz. na nośniku CD lub DVD, zawierająca:        

- dokumentację projektowo-kosztorysową w wersji elektronicznej w formacie zapisu : Pliki tekstowe – doc , Pliki graficzne – dwg, dxf , Obrazy – JPG, Pliki kosztorysowe – ath, Mapa do celów projektowych - dwg, Pliki nie mogą mieć zabezpieczenia przed kopiowaniem i edycją.

- zeskanowaną kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową zawierającą podpisy Projektantów, w formacie PDF. 

8. Przedłożenie oświadczenia o kompletności, we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy oraz oświadczenia, że dokumentacja projektowa została wykonana w sposób zgodny z wymogami ustawy Prawo Budowlane i przepisami prawa.

9. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności drogowej, elektroenergetycznej, sanitarnej oraz konstrukcyjnej bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby.

10. Pełnienie nadzoru autorskiego

        Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

         budowlane (tekst   jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409) oraz w szczególności do:

 1. Kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót,
 2. Wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji,
 3. Uzgadniania i oceny zasadności wprowadzenia zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań projektowych w dokumentacji, a zgłoszonych przez Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę Robót Budowlanych w toku wykonywania robót budowlanych,
 4. Ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inżynierem Kontraktu i Wykonawcą Robót Budowlanych,
 5. Pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją,
 6. Udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wynikających z dokumentacji,
 7. Udział w komisjach, naradach technicznych, Radach Budowy lub spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych lub Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,
 8. Udział w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu),
 9. Opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę Robót Budowlanych (w przypadku żądania Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu),

11. Udziału w odbiorze inwestycji i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanej zdolności funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie po uprzednim wezwaniu Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,

12. Udział w odbiorach częściowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu,

13. Sprawowanie aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych,

14. Wykonywanie dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu,

15. Sporządzanie „Karty pobytów na budowie”, stanowiącej sprawozdanie z wykonania czynności nadzoru autorskiego za dany miesiąc.

16. Realizacja obowiązków wynikających z pkt 10. ppkt 7) i pkt 13) jest liczona jako pobyt na budowie w sensie rozliczenia sprawowania nadzoru autorskiego;

17. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Projektantów poszczególnych branż na budowie pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych;

18. Za pobyt Projektanta na budowie uznaje się obecność jednej osoby wyznaczonej przez Projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytów w ramach nadzoru dokonuje Inżynier Kontraktu lub Przedstawiciel Zamawiającego.

19. Za pobyt Projektanta na budowie uznane będzie również wykonywanie czynności nadzoru poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takim przypadku za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Projektanta, Zamawiającego, biuro  Wykonawcy robót, a udział Projektanta traktowany będzie na równi z pobytem na budowie;

20. Uczestnictwo Projektanta i projektantów branżowych w Radach Budowy lub Radach technicznych jest pobytem na budowie w rozumieniu sprawowania nadzoru autorskiego.

21. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu zgłosi zapotrzebowanie na wizytę Projektanta z 2‑dniowym wyprzedzeniem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie;

22. Czynności nadzoru autorskiego będą potwierdzane przez Zamawiającego w „Dzienniku pobytu na budowie”.

23. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez Projektanta do dokumentacji projektowej w czasie sprawowania nadzoru autorskiego będą dokumentowane przez:

 1. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi odnośnikami, datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego Członkiem Zespołu Nadzoru Autorskiego;
 2. rysunki zamienne lub uzupełniające z opisami i informacją, jaki element projektu zastępują, opatrzone datą wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta będącego Członkiem Zespołu Nadzoru Autorskiego;
 3. protokoły uzgodnień lub notatki służbowe podpisane przez Strony i załączone do Kart pobytów na budowie;
 4. wpisy do Dziennika Budowy.

II. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY:

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej – 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.
 2. Sprawowanie nadzoru autorskiego – w okresie realizacji inwestycji, lecz nie dłużej niż do  końca 2020r.
 3. Za datę wykonania dokumentacji projektowej w terminie uznaje się dostarczenie do siedziby Zamawiającego 1 kpl. dokumentacji wraz z oświadczeniem o jej kompletności. 

III. Projektant będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie umowy do momentu zakończenia robót budowlanych. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

IV. Sposób sporządzenia oferty.

               Cena ofertowa winna zawierać kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto.

                w tym:

 1. dokumentacja projektowa (ryczałt, łącznie z podatkiem VAT):  ………………..…………. zł,
 2. sprawowanie nadzoru autorskiego (za 20 pobytów, łącznie z podatkiem VAT):  ………………zł,

                Stawka Projektanta za jeden pobyt  …………….………………… zł brutto.

 

Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową (tj. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

 

V. Termin składania ofert:  do dnia 16.12.2016r.

 

VI. Termin związania ofertą: 60 dni.

 

VII. Składanie ofert:

 1. pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
 2. w sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich  pok. Nr 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

 

Załączniki:

 1. Wytyczne Biura Geodety Miasta dotyczące sporządzania map – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 28.01.2016 r.
 2. Wytyczne Techniczne założenia bazy danych GESUT i BDOT500 na terenie Miasta Szczecin – pismo znak: BGM-II.6631.1.2016.MP z dn. 25.01.2016 r.
 3. Pismo ZDiTM znak: IU.0607.13184.2015.GK z dnia 26.10.2015 r.
 4. Pismo Rady Osiedla Głębokie – pismo znak: RO-GP 1/I/2016 z dnia 19.01.2016 r.
 5. Pismo Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pismo znak: WGKIOŚ-III.7226.040.2016.KB z dnia 29.02.2016 r.
 6. Pismo Biura Strategii znak: BS-II.7011.1.2016.MW z dnia 04.01.2016 r.
 7. Raport z badań hałasu emitowanego do środowiska przez ruch drogowy na ulicy Emila Zegadłowicza w Szczecinie. Opracowanie Nr GW-577/15, wykonane przez ELGWID Laboratorium Wibroakustyki w czerwcu 2015 r. – wersja elektroniczna.

Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że zamówienie nie zostanie udzielone z powodu znacznej różnicy pomiędzy oszacowaną wartością przez Zamawiającego a ofertą Wykonawcy.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/12/02, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/11/28 08:54:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/11/28 08:54:58 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/11/27 15:25:48 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/12/02 09:10:12 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/12/02 08:34:16 nowa pozycja