Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wycena nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Kuśnierskiej w Szczecinie obejmująca działki: obręb 1037 – działki nr 8, 23/1, 27/1, 28/5, 36/3, 40/31, 40/32”

Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na wykonanie operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy stanowić będzie podstawę do ustalenia odszkodowania prowadzonego w myśl przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2013. 687 t.j.
ze zm.).

Przedmiotem zamówienia będzie wycena prawa własności wraz z elementami zagospodarowania na działce 40/32 z obrębu 1037 o powierzchni 192 m2, które wygasło z dniem, w którym decyzja Prezydenta Miasta Szczecin nr 7/2016 z dnia 19 listopada 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Przebudowa ulicy Kuśnierskiej w Szczecinie obejmująca działki: obręb 1037 – działki nr 8, 23/1, 27/1, 28/5, 36/3, 40/31, 40/32”(dalej ZRiD) stała się ostateczna (22 grudnia 2015). Na dzień ostateczności ww. decyzji ZRiD dla przedmiotowej nieruchomości prowadzono księgę wieczystą KW SZ1S/00182062/3.

Zdjęcia obrazujące stan wyżej opisanej nieruchomości udostępnione są do wglądu
w siedzibie Wydziału Inwestycji Miejskich (pok. 149 „O”).

Cena za sporządzenie ww. operatów szacunkowych obejmować będzie również potwierdzenie ich aktualności (w przypadku braku aktualności sporządzenie nowych operatów).

Dla wykonania umowy Zamawiający udostępni kopię ww. decyzji ZRiD oraz dokumentację fotograficzną.

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
  2. Warunki płatności: faktura za wykonaniezamówienia może zostać wystawiona po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, stwierdzającym zgodność przedmiotu zamówienia z warunkami zamówienia. Faktura płatna w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  3. Dodatkowe wymagania i uwagi Zamawiającego:

Oferty cenowe winny zawierać kwotę netto, podatek VAT oraz kwotę brutto.

 

  1. Termin składania ofert: do dnia 10.11.2016

Oferty można składać :

  • pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl ,
  • faxem pod nr 091 455 36 09,
  • w Kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala nr 62, Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty konsorcjum firm :

Wycena Nieruchomości Anna Namiotko

Wycena Nieruchomości Paulina Czeremuzińska


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/11/07, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2016/11/22 13:18:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2016/11/22 13:18:32 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/11/07 10:59:43 nowa pozycja