Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie robót polegających na budowie zjazdu dla wózków (pochylni) przy sklepie Społem przy ul. Ks. Warcisława

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro na wykonanie robót polegających na budowie zjazdu dla wózków (pochylni) przy sklepie Społem przy ul. Ks. Warcisława
w Szczecinie.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.  Kod CPV:  45 00 00 00 -7   Roboty budowlane.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
  1. Roboty rozbiórkowe
  2. wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej typu cegła, bez faz, na podsypce cementowo-piaskowej;
  3. wykonanie warstwy chudego betonu i warstwy odsączającej z piasku;
  4. wykonanie obramowania zjazdu, podstopnicy z betonu B-30 z wiórkami stalowymi na ławie betonowej;
  5. wykonanie obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej;
  6. roboty wykończeniowe - humusowanie , obsianie i plantowanie skarp.

Podstawą techniczną zamówienia jest Projekt Wykonawczy pn.: „Budowa zjazdu dla wózków (pochylni) przy schodach na łuku przy sklepie Społem przy ul. Ks. Warcisława, naprzeciw skrzyżowania z ul. Łuczniczą”, opracowany we wrześniu 2016r. przez Drogową Pracownię Projektową „APIA”, Monika Biernacka,
ul. Zamenhofa 12/7, 72-010 Police.

 1.  Termin realizacji zamówienia: 90 dni od daty przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy przewidziane jest 01.03.2017r.
 2. Przy realizacji zamówienia obowiązywać będą warunki dotyczące wykonawstwa, wynagrodzenia, płatności, rękojmi określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia. 

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

Należy sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej i wizji w terenie.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W ofercie należy podać: cenę netto, podatek VAT i cenę brutto oraz termin wykonania zamówienia.

 

4. Termin składania ofert:   do dnia 05.12. 2016r.

Składanie ofert :

- pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl

-  w sekretariacie Wydz. Inwestycji Miejskich pok. 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty firmy „Giardino” Beata Cabaj.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2016/11/18, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/01/05 08:23:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/01/05 08:23:12 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/11/18 10:24:18 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2016/11/18 10:20:35 nowa pozycja