Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie warsztatu międzykulturowego dla rodziców w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

W związku z organizacją treningu międzykulturowego mającego na celu zwiększenie świadomości na temat języka i kultury kraju sąsiada jako podstawy wzajemnego zrozumienia i kreowania pozytywnych relacji w regionie przygranicznymzwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Projekt „Nauczanie języka sąsiada”

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania” treningu międzykulturowego dedykowanego rodzicom poświęconego tematyce transgranicznej edukacji i podnoszenia kompetencji międzykulturowych, w celu uświadamiania na kulturę i kraj sąsiada,  dla 50 osób w dniu 21.10.2020r. w Szczecinie w przedziale czasowym 16:00 -  19:00, w tym przerwa.

1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:

 • Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu. Zagadnienia warsztatu powinny obejmować tematykę związaną m. in. z przedstawieniem skutecznych metod nauczania dzieci języka obcego, jak wspierać procesy nabywania i kształtowania kompetencji językowych.
 • Przygotowanie materiałów dla uczestników oraz na dedykowaną stronę e-platformy w formie elektronicznej. Przesłanie materiałów oraz przygotowanie zaświadczeń dla uczestników w wersji elektronicznej zapewnia Zamawiający.
 • Udzielanie odpowiedzi na wybrane pytania uczestników (stawiane w sekcji Q&A, moderowanej przez Zamawiającego) podczas całego wydarzenia.
 • W ramach usługi szkoleniowej prowadzonej on line Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia  komputera z kamerą i mikrofonem, niezbędnym oprogramowaniem (zainstalowana platforma ZOOM), szybkiego łącza internetowego oraz miejsca do  przeprowadzenia  usługi  dla  osoby  realizującej usługę.
 1. Warsztat skierowany jest przede wszystkim do rodziców dzieci uczących się języka sąsiada w ramach projektu oraz do pedagogów.
 2. Wymagania stawiane oferentowi:
  1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogicznym lub/i filologii germańskiej lub/-i metodyki nauczania języka obcego,
  2. kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów metodycznych
  3. bardzo dobra  znajomość zagadnień z zakresu planowanego wydarzenia, w tym znajomość procesów nabywania kompetencji językowych u dzieci
  4. doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń on line – co najmniej 5 wydarzeń
  5. mile widziane doświadczenie poparte przeprowadzonymi badaniami empirycznymi na temat nabywania języka u dzieci; publikacje.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny, jak również do wprowadzenia zmian w treści zapytania ofertowego.

III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wydarzenia: 21.10.2020r. (środa)
 2. Przedział czasowy:  16:00 – 19:00 (z uwzględnieniem półgodzinnej próby technicznej przed rozpoczęciem wydarzenia i krótkiej przerwy)
 3. Miejsce wykonania zamówienia: wydarzenie w formie on line, w zależności od siedziby Wykonawcy.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o (nie)prowadzeniu działalności gospodarczej;
 4. informację, czy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT;
 5. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.3;
 6. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 7. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 8. czytelny podpis Wykonawcy.

V. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 50 osób.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: do dnia 28.09.2020 r.

2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 29.09.2020 roku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 i adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl lub Pani Kamila Gębka pod numerem telefonu: 91 42 45 550 i adresem e-mail: kgebka@um.szczecin.pl lub Pani Katarzyna Sienkiewicz pod numerem telefonu: 91 42 45 686 i adresem e-mail: ksienkiew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Brak rozstrzygnięcia postępowania z powodu braku ofert.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2020/09/21, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2020/09/29 14:57:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2020/09/29 14:57:38 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2020/09/21 08:42:16 nowa pozycja