Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

Informacja o wydaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem przy ul. Szarotki w Szczecinie


Szczecin, dnia 02.09.2021 r.

WUiAB-II.6740.140.2021.AŚ

UNP: 26062/WUiAB /- I/21  

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), zgodnie z art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021.247 ze zm.)zawiadamia się, że w  dniu 30.08.2021r. została wydana decyzja Nr 894/21 znak WUiAB-II.6740.140.2021.AŚ; UNP: 26062/WUiAB/-I/21 o zmianie decyzji Nr 1299/20 z dnia 09.10.2020 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami przy ul. Szarotki w Szczecinie,  zmienionej decyzją Nr 196/21 z dnia 19.02.2021 r. znak WUiAB-II.6740.587.2020.AŚ; UNP: 64535/WUiAB/-I/20 (na terenie dz. nr 10/3, 10/4, 10/5, 10/9 dr, 27 dr z obr. 1028 i dz. nr 12/2 dr z obr. 3027).

Ww. decyzja została zarejestrowana dnia 02.09.2021 r. w publicznie dostępnym wykazie decyzji dotyczących przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 1057/2021.

Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w pokoju 261, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie (91 4245555) lub przez internet pod adresem internetowym: https://rezerwacjaboi.um.szczecin.pl/.

Ponadto informuje się, że treść  przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miasta Szczecin. Dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. 03.09.2021 r.

Niniejszą informację zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 03.09.2021 r. do dnia 16.09.2021 r.


Data wygaśnięcia: 17.09.2021

Załączniki:

udostępnił: WAiB UM Szczecin, wytworzono: 2021/09/02, odpowiedzialny/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, wprowadził/a: Agnieszka Śpiewak-Nowicka, dnia: 2021/09/02 12:59:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2021/09/02 12:59:41 modyfikacja wartości
Agnieszka Śpiewak-Nowicka 2021/09/02 11:53:09 nowa pozycja