Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 77332302

Aktualna strona: 68610

Wydrukowano: 1077

mogące znacząco odziaływać na środowisko

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr 1667/19 z dnia 06.11.2019r. dot. ul. Karłowicza 28 w Szczecinie


OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 630) Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.11.2019r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1667/19 znak: WUiAB-III.6740.361.2019.TK, UNP: 61799/WUiAB/-I/19 o zmianie decyzji Nr 880/16 z dnia 12.07.2016r. znak: WUiAB–III.6740.223.2016.TK, UNP: 32344/WUiAB/-I/16 udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę i budowę zjazdów oraz rozbiórkę obiektów budowlanych na nieruchomości przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie (działki: nr 2/4, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5dr, 6dr z obrębu 82 Pogodno; nr 33/5, 33/6, 33/7, 34, 35dr, 36dr z obrębu 81 Pogodno; nr 6/9dr z obrębu 89 Pogodno; nr 10dr z obrębu 90 Pogodno). w następujący sposób: zostaje dołączony ANEKS NR 3 – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP 1 zawierający zmiany projektu budowlanego: - zmiana położenia i parametrów sieci uzbrojenia terenu, - zmiana lokalizacji stacji transformatorowej SN/nn, zmiana agregatu prądotwórczego, - likwidacja wygrodzonych miejsc postojowych parkingu północnego (26 szt., w tym 9 dla osób niepełnosprawnych) na rzecz parkingu dla osób niepełnosprawnych – 6 miejsc postojowych, - zmiana zagospodarowania terenu w zakresie ilości miejsc postojowych na parkingu południowym (P5). Decyzja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 903/2019 Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni , tj. od dnia 08.11.2019r. do dnia 21.11.2019r. Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju Nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 ( tel. 91 42 45 580) – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Data wygaśnięcia: 21.11.2019

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin