Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Inwestycje mogące znacząco odziaływać na środowisko

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI NR 1198/20 Z DNIA 22.09.2020R.


OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378) Urząd Miasta Szczecin, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2020r. Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję Nr 1198/20 znak: WUiAB-III.6740.265.2020.TK, UNP: 41495/WUiAB/-I/20 o zmianie decyzji Nr 880/16 z dnia 12.07.2016r. znak: WUiAB–III.6740.223.2016.TK, UNP: 32344/WUiAB/-I/16 udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące: rozbudowę stadionu miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudowę i budowę zjazdów oraz rozbiórkę obiektów budowlanych na nieruchomości przy ul. Karłowicza 28 w Szczecinie (działki: nr 2/4, 3/2, 3/3, 3/4, 4, 5dr, 6dr z obrębu 82 Pogodno; nr 33/5, 33/6, 33/7, 34, 35dr, 36dr z obrębu 81 Pogodno; nr 6/9dr z obrębu 89 Pogodno; nr 10dr z obrębu 90 Pogodno). w następujący sposób: zostaje dołączony „ANEKS NR 6” zawierający zmiany w zakresie:. - lokalizacji tymczasowego, jednokondygnacyjnego obiektu kontenerowego na teren objęty 1-szym etapem realizacji inwestycji, do czasu zakończenia budowy drugiego etapu inwestycji; - lokalizacji tymczasowych namiotów na terenie południowego parkingu, gdzie będą funkcjonować do czasu zakończenia budowy drugiego etapu inwestycji; - wprowadzenia stopni schodowych na zaprojektowanym chodniku. Decyzja ta została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie decyzji dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod numerem 1120/2020 Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni , tj. od dnia 25.09.2020r. do dnia 09.10.2020r. Zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Szczecin, w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w pokoju Nr 206, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 ( tel. 91 42 45 580) – w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Data wygaśnięcia: 09.10.2020

IV
udostępnił: WUiAB UM Szczeciin, wytworzono: 2020/09/25, odpowiedzialny/a: Tomasz Kaźmierczak, wprowadził/a: Tomasz Kaźmierczak, dnia: 2020/09/25 12:13:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Kaźmierczak 2020/09/25 12:13:55 modyfikacja wartości
Tomasz Kaźmierczak 2020/09/25 12:07:04 modyfikacja wartości
Tomasz Kaźmierczak 2020/09/25 12:06:28 nowa pozycja