Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 76656704

Aktualna strona: 87743

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 4


 

Szczecin, dn. 07.09.2018 r.

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.11.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 25.09.2018 r. Ilekroć w SIWZ występuje data 17.09.2018 r. zastępuje się ją datą 25.09.2018r. (pierwotny termin otwarcia 23.07.2018 r.).

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin