Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 73248185

Aktualna strona: 43042

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja z dnia 11.01.2019 r.


Szczecin 11.01.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                              Wykonawcy

                                                                                                                                                                                                                              uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.204.6.2018.KB

Znak sprawy: BZP/146/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym w Zespole Szkół nr 4 przy ulicy Kusocińskiego nr 3 w Szczecinie”

           

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 25.01.2019 r. Ilekroć w SIWZ występowała data 15.01.2019 r. zastępuje się ją datą 25.01.2019 r. (pierwotny terminskładania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium: 08.01.2019 r.).

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin