Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80379059

Aktualna strona: 154178

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 7


 

 

 

Szczecin, dn. 05.10.2018 r.

 

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.202.18.2018.PR

Znak sprawy: BZP/69/18

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naRemont mostu nad Jeziorem Rusałka w parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

  1. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 1 rozdziału VII siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

 

 „1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania umowy.”

 

        2. Zamawiający modyfikuje ust. 1 § 8 wzoru umowy – załącznik nr 4 do siwz, otrzymuje on następujące brzmienie:

 

„1. Termin wykonania całości przedmiotu umowy: do 31 lipca 2019 r., przy czym przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania umowy.”

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ  pozostają niezmienione. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin