Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67352143

Aktualna strona: 418940

Wydrukowano: 2

Modyfikacja SIWZ

modyfikacja siwz


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104

bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

Szczecin 2017-11-10

 

 Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

Nasz znak: BZP-S.271.159.3.2017.AK

 Znak sprawy: BZP/106/17

Dotyczy:  Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  ,,Przebudowę dawnego zajazdu Szmaragd na cele Centrum Edukacji Ekologicznej - Szkolne Schronisko Młodzieżowe SZMARAGD – ZDROJE”

 

 Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

 Rozdz. V pkt 2 ppkt 2) lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie:

,, a)  wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzy roboty budowlane, polegające na wykonaniu robót budowlanych, o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 złbrutto każda;

Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej w zakres których wchodziło wykonanie robót polegających na wykonaniu remontu i/lub modernizacji i/lub przebudowie obiektu kubaturowego bez określania udziału wartości tych robót  w całkowitej wartości roboty budowlanej.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden wykonał dwie roboty budowlane w całości.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów ”

 

   Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin