Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3 z dnia 16.09.2020 r. wraz z modyfikacją siwz nr 4


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl – www.szczecin.pl

Szczecin, dnia 16.09.2020 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.76.6.2020.JZ

Znak sprawy: BZP/52/20

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę
i montaż infrastruktury serwerowej wraz z macierzami
.

 

 

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 5:

W wymaganiach dotyczących serwerów wirtualizacji w punkcie 9 „porty” Zamawiający wymienia 1x USB 3.0 wewnątrz serwera. Czy Zamawiający zgodzi się na serwer posiadający zamiast wewnętrznego portu USB złącze M.2 pełniące tę samą funkcję?

 

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający opisał minimalne parametry wymaganego sprzętu w załączniku
nr 4 do siwz (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia) i nie wyraża zgody na zamienne zastosowanie gniazda (złącza) M.2 zamiennie w stosunku do portu USB.

 

Pytanie nr 6:

W wymaganiach dotyczących serwerów wirtualizacji w punkcie 11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia dedykowaną, wbudowaną w kartę zarządzającą pamięć flash
o pojemności minimum 16 GB. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

 

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuści rozwiązania nie posiadające przedmiotowej pamięci flash. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 7:

W wymaganiach dotyczących serwerów wirtualizacji w punkcie 11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia możliwość instalacji obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci o pojemności
min. 8,5GB. Czy Zmawiający dopuści na wykorzystanie w tym celu złącza M.2?

 

 

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 8:

W wymaganiach dotyczących serwerów wirtualizacji w punkcie 11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN. Czy Zamawiający dopuści możliwość reinstalacji z wykorzystaniem zewnętrznych nośników z wykorzystaniem złącza M.2?

 

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 9:

W wymaganiach dotyczących serwera wirtualizacji (do logów) w punkcie 9 „porty” Zamawiający wymienia 1x USB 3.0 wewnątrz serwera. Czy Zamawiający zgodzi się
na serwer posiadający zamiast wewnętrznego portu USB złącze M.2 pełniące tę samą funkcję?

 

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający opisał minimalne parametry wymaganego sprzętu w załączniku
nr 4 do siwz (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia) i nie wyraża zgody na zamienne zastosowanie gniazda (złącza) M.2 zamiennie w stosunku do portu USB.

 

Pytanie nr 10:

W wymaganiach dotyczących serwera wirtualizacji (do logów) w punkcie
11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia dedykowaną, wbudowaną w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

 

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuści rozwiązania nie posiadające przedmiotowej pamięci flash.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 11:

W wymaganiach dotyczących serwera wirtualizacji (do logów) w punkcie
11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia możliwość instalacji obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci
o pojemności min. 8,5GB. Czy Zmawiający dopuści na wykorzystanie w tym celu złącza M.2?

 

 

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 12:

W wymaganiach dotyczących serwera wirtualizacji (do logów) w punkcie
11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia możliwość zdalnej reinstalacji systemu
lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash
bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN. Czy Zamawiający dopuści możliwość reinstalacji z wykorzystaniem zewnętrznych nośników z wykorzystaniem złącza M.2?

 

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 13:

W wymaganiach dotyczących serwera wirtualizacji (do logów) w punkcie
11 „Zarządzanie” Zamawiający wymienia możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej. Czy Zamawiający zrezygnuje
z zapisu dotyczącego pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej w celu zwiększenia konkurencyjności oferty?

 

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

 

Pytanie nr 14:

W wymaganiach dotyczących szafy rack w punkcie 1 „Wymiary” Zamawiający podaje wymiar 42Ux800x1030mm. Czy Zmawiający zaakceptuje szafę rack o wymiarach 600x1000-1200mm?

 

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafy o wymiarach i nośności innych
niż opisane w załączniku nr 4 do siwz (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia).

 

Pytanie nr 15:

W wymaganiach dotyczących szafy rack w punkcie 2 „Nośność” Zamawiający podaje 1500 kg. Czy Zamawiający zaakceptuje szafę rack o nośności 953 kg?

 

 

 

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szafy o wymiarach i nośności innych
niż opisane w załączniku nr 4 do siwz (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia).

 

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści złożenie oświadczeń producentów w formie kopii
za zgodność z oryginałem?

Uzasadnienie: Ze względu na panującą pandemie międzynarodowe korporację ograniczają wysyłkę dokumentów do absolutnego minimum.

 

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dopuści złożenie oświadczeń producentów oferowanego sprzętu składanych na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ w powyższym zakresie.

Jednocześnie Zamawiający informuje Wykonawców o możliwości przeprowadzenia weryfikacji przedmiotowych oświadczeń bezpośrednio u producenta.

 

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy posiadającej granularność Tieringu na poziomie 512kB pod warunkiem dostarczenia całej przestrzeni na dyskach SSD
lub NVME?

 

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający nie dopuści macierzy, w których granularność tireringu będzie powyżej wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia wielkości 16 kB (dopuszczalne
są mniejsze wartości)  pojedynczych bloków danych.

 

Pytania nr 18.1-18.3:

Zamawiający opisując wymagania głównej macierzy (produkcyjnej) prezentuje silną preferencję dla rozwiązania firmy NetApp model FAS 8300, które przy aktualnych zapisach opublikowanych w OPZ, jako jedyne spełnia specyfikację. Zważywszy
na podkreślenie unikalnych parametrów jedynie dla macierzy dyskowej FAS 8300
w klasie „midrange”, inni dostawcy muszą sięgnąć po rozwiązania klasy „enterprise”, które ceną przewyższają kilkukrotnie budżet Zamawiającego, jaki można oszacować
ze względu na tryb postępowania. Powoduje to zachwianie konkurencyjności i ryzyko zakupu macierzy, która jako jedyna w swojej klasie, spełnia wymagania
OPZ, ale po cenie wyższej, niż w przypadku postepowania, w którym dostawcy rozwiązań różnych producentów mają równe szanse i są w stanie zaoferować swój produkt w konkurencyjnej cenie.

Zamawiający wymaga aby system był dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: „124 dyski 1800GB SAS 10k oraz posiadać możliwość rozbudowy o kolejne dyski”. Zatem początkowa pojemność macierzy wyniesie około 223 TB przestrzeni dyskowej, a w wymaganym poziomie RAID 6 max 176TB. W tym samym punkcie
OPZ Zamawiający stawia kolejne wymaganie „system musi mieć możliwość rozbudowy do 4PB przestrzeni użytkowej” czyli 4000 TB, co oznacza, że Zamawiający wymaga macierzy która będzie wypełniona dyskami względem maksymalnej konfiguracji jedynie w niespełna 6%. Fakt ten potwierdza, iż Zamawiający formułuje sztucznie wymagania w stosunku do faktycznych potrzeb - silnie preferuje macierz firmy NetApp, która charakteryzuje się wysokim parametrem rozbudowy ze względu na architekturę rozwiązania. Pozostali producenci macierzy przy tak wysokim parametrze jakim jest maksymalna pojemność, oferują macierze dyskowe o znacznie większej wydajności
niż wymagana w SIWZ, dzięki wydajnym kontrolerom, które w przypadku NetApp
FAS 8300 mogą stać się wąskim gardłem dla przepływu danych składowanych
na wspomnianej przestrzeni 4000 TB.

Powyższy zapis nie jest odzwierciedlenie realnej potrzeby Zamawiającego, a jedynie ograniczeniem dla oferentów, którzy chcą zaproponować rozwiązania o innej architekturze niż preferowanej firmy NetApp.

Zamawiający stawia następujące wymaganie co do kontrolerów: „Minimum dwa kontrolery wyposażone w sumie przynajmniej w 3TB cache oparte o RAM. Zamawiający dopuszcza alternatywnie rozwiązanie posiadające co najmniej 192GB cache oparte o RAM jeżeli dodatkowo zostanie dostarczona z macierzą dodatkowa pamięć Flash NVMe minimum 4TB pamięci (wbudowana w kontrolery lub formie dodatkowych dysków Flash skonfigurowanych  w RAID 0 lub 1)”. Opisana w taki sposób pojemość cache wskazuje ponownie na macierz firmy NetApp, której cecha charakterystyczną jest duża pojemność pamięci cache ze względu na architekturę.
Ww. parametr ma też wpływ na kolejny zapis OPZ o brzemieniu: „Macierz musi zostać dostarczona w konfiguracji zapewniającej wydajność min. 60 000 IOPS dla bloku
8Kb Random (odczyt/zapis 70/30%)”. W naszej opinii zapis ten jest nieprecyzyjny, ponieważ nie wskazuje, czy chodzi o wydajność liniową macierzy, czy ma jedynie zostać spełniony tylko w tzw. „pikach” obsłużonych wewnątrz pamięci cache kontrolerów – co jest miarodajne tylko chwilowo (do czasu wypełnienia pojemności pamięci kontrolera – a w przypadku przekroczenia tej wartości wydajność IOPS spada diametralnie do ograniczeń związanych z technologią nośników – dysków twardych
a więc maksymalnie 6 100 IOPS. Wymagana wydajność 60000 IOPS powinna
być wymagana na całej powierzchni macierzy – można to zbudować przy mniejszej pojemności cache i zastosowaniu dysków SSD w połączniu z funkcją AutoTiering, która pozwala na automatyczne przenoszenie tzw. „gorących danych” na szybsze dyski
SSD.

Zamawiający wymaga wielu funkcjonalności charakterystycznych dla macierzy firmy NetApp z których prawdopodobnie nigdy nie skorzysta, co potwierdza wcześniej postawioną tezę o zachwianiu konkurencyjności i ryzyku zakupu po wyższej cenie.

 

Pytanie nr 18.1:

W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować maksymalną wydajność oferowanej macierzy na etapie oceny ofert zgodnie z wymaganiem zawartym
w OPZ tj. min. 60 000 IOPS? Według ogólnie dostępnych informacji, wydajność pojedynczego dysku SAS 10K, to około 125 IOPS. Przy wymaganych 124 dyskach
w macierzy produkcyjnej przy uwzględnieniu wymaganego poziomu zabezpieczeń, maksymalna wydajność takiej konfiguracji to 6 200 IOPS. Tym samym prosimy
o informację i potwierdzenie, czy wydajność będzie mierzona liniowo dla losowych danych znajdujących się zarówno na dyskach w macierzy jak ich w pamięci cache (ponad rozmiar cache), czy też jedynie dla operacji wykonywanych przy użyciu pamięci cache?

 

Odpowiedź nr 18.1:

Zamawiający w celu weryfikacji maksymalnej wydajności macierzy na poziomie 60 000 IOPS będzie wymagał oświadczenia producenta  macierzy potwierdzające spełnienie powyższych wymagań. Wydajność 60 000 IOPS jest wymagana dla ruchu typu random przy bloku 8Kb 70%/30% odczyt i zapis, przy wykorzystaniu dysków zainstalowanych
w macierzy, pamięci Cache oraz dodatkowych pamięci FlashCache, SSD, NVME
(jeśli takie zostaną zaoferowane), oraz założeniem gorących/aktywnych danych
na poziomie 5%.

Dodatkowo zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wydajność
za pomocą ogólnie dostępnych benchmarków na rynku imitujący ruch Vmware
(przy założeniu 5% gorących/aktywnych danych) dla bloku 8Kb typ ruchu Random 70%/30% odczyt i zapis. Zamawiający w celu przetestowania wydajności założy LUN-y o łącznej pojemności min. 7 TB na których będzie odbywać się sprawdzenie wydajności przy użyciu ogólnie dostępnych banchmarków, np. IO Meter.

 

Pytanie nr 18.2:

Zamawiający wymaga następujących Interfejsów w macierzy (produkcyjnej):

“Oferowane rozwiązanie musi posiadać minimum:

• 8 portów 10GbE SFP +

• 8 portów FC 16GB

• 8 portów 12Gb SAS do podłączenia zewnętrznych półek dyskowych

 

Jeśli korzystanie z któregoś z wyżej wymienionych portów wymaga zastosowania wkładek (np. SFP+), zamawiający wymaga ich dostarczenia wraz z urządzeniem.

• System musi pozwalać na podwojenie istniejących portów.”

 

Taka ilość rodzajów portów, dostępna jednocześnie w ilości 8 szt. każdy
i z możliwością ich podwojenia w sposób nieuzasadniony ogranicza konkurencyjność
i możliwość zaoferowania macierzy wiodących producentów na rynku.

Czy Zamawiający dopuści macierz która będzie mając na uwadze, że w tym samym OPZ opisane są przełączniki SAN, które są wyposażone w porty FC – będzie udostępniała redundantne porty FC 16Gb oraz redundantne porty 10Gb iSCSI
SFP+ dla każdego kontrolera przy zapewnieniu wymaganej ilości portów 12Gb
SAS do podłączenia zewnętrznych półek dyskowych ?

 

Odpowiedź nr 18.2:

Zamawiający przygotowując zapisy specyfikacji technicznej - opis przedmiotu zamówienia (załączniku nr 4 do siwz) i dokonując badania rynku zweryfikował sprzęt spełniający wymóg posiadania co najmniej 8 portów 10GbE, FC 16 GB
oraz 12 Gb SAS. Według wiedzy Zamawiającego wyszczególnione wymagania spełnia przynajmniej trzech producentów dla klastra dwóch lub wielu kontrolerów w macierzach wiodących marek, tj.: HPE, Lenovo, Huawei, NetApp.

Zamawiający nie dopuści zatem rozwiązań nie spełniających przedmiotowego wymogu w tym zakresie.

 

Pytanie nr 18.3:

Zważywszy na sparametryzowanie wymagań dla macierzy dyskowej preferujące rozwiązanie opierające się na architekturze charakterystycznej dla macierzy NetApp, czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne, macierz charakteryzującą się następującymi parametrami:

 

 

L.p.

Cecha

Wymagania minimalne

 

1.

 

Typ obudowy

Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”, o wysokości maksymalnie 12U.

 

2.

 

Przestrzeń dyskowa

Macierz musi udostępniać minimum 240 TB przestrzeni RAW zbudowanej w oparciu o minimum 73 dysków 2.4TB w technologii SAS i prędkości obrotowej min. 10k obr/min oraz minimum 49 dysków 1.92TB w technologii SSD.

 

3.

 

Możliwość rozbudowy

Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 240 dysków twardych.

 

4.

 

Obsługa dysków

Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i MDL SAS. Macierz musi umożliwiać mieszanie napędów dyskowych SSD, SAS i MDL SAS w obrębie pojedynczej półki dyskowej. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”.

 

5.

 

Sposób zabezpieczenia danych

Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5 oraz RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping).

Macierz musi umożliwiać definiowanie globalnych dysków spare oraz dedykowanie dysków spare do konkretnych grup RAID.

 

6.

 

Tryb pracy kontrolerów macierzowych

Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci FC oraz iSCSI. Wszystkie kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC.

 

7.

 

Pamięć cache

Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 12 GB pamięci cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM.

Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi.

Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat.

 

8.

 

Rozbudowa pamięci cache

Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash.

Jeżeli do obsługi powyższej funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć wraz z rozwiązaniem.

 

9.

 

Interfejsy

Macierz musi posiadać, co najmniej 2 porty iSCSI 10Gb/s SFP+ i 2 porty FC 16Gb na każdy kontroler.

 

10.

 

Zarządzanie

Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej.

 

11.

 

Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi

Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej.

Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy.

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

 

12.

 

Thin Provisioning

Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie tradycyjnym, jak i w trybie typu Thin Provisioning.

Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP).

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

 

13.

 

Wewnętrzne kopie migawkowe

Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych

kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii.

Macierz musi wspierać minimum 500 kopii migawkowych.

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

 

14.

 

Wewnętrzne kopie pełne

Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych.

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

 

15.

 

Migracja danych w obrębie macierzy

Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 3 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy.

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

 

16.

 

Zdalna replikacja danych

Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy.

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia.

 

17.

 

Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych

Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami).

Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware, IBM AIX, Sun Solaris. Macierz musi posiadać wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Microsoft Cluster. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów.

Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych.

Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie.

 

18.

 

Redundancja

Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów.

Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory.

Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy.

 

19.

 

Dodatkowe wymagania

Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych.

 

20.

 

Gwarancja

Gwarancja producenta 60 miesięcy w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez 24 godziny na dobę.

Czas reakcji do 4 godzin z wymianą wadliwych elementów w następnym dniu roboczym.

Uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego

W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy.

Gwarancja producenta musi umożliwiać uruchomienie proaktywnego serwisu tj. możliwość automatycznego zgłoszenia usterki bezpośrednio w systemie serwisowym producenta, bez pośrednictwa email czy działań administratora Elementy, z których zbudowana jest macierz muszą być produktami producenta tej macierzy lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA i długości okresu gwarancji/wsparcia serwisowego producenta.

Wykonawca najwyżej oceniony na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie producenta macierzy potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

Macierz musi być fabrycznie nowa i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego.

Wykonawca najwyżej oceniony na wezwanie Zamawiającego złoży oświadczenie producenta macierzy potwierdzające spełnienie powyższych wymagań.

 

 

Odpowiedź nr 18.3:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu przygotował specyfikację techniczną - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 do siwz), którego zapisy spełniają wiodący producenci przedmiotowego sprzętu na światowym rynku (np. HPE, Lenovo, NetApp, Huawei). Zamawiający nie znajduje zatem uzasadnienia dla dopuszczenia rozwiązań alternatywnych, w ocenie Wykonawcy – „równoważnych” i dokonywania modyfikacji zapisów postępowania w tym zakresie.

 

II. Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje modyfikacji siwz
w następującym zakresie:

 

1. W rozdziale V siwz, w pkt 3, ppkt 2, akapit w brzmieniu: „W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają ww. dokumenty wspólnie. W przypadku,
gdy ww. dokumenty są oświadczeniami - mają być złożone w oryginale. Natomiast dokumenty inne niż oświadczenia, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.”,

 

otrzymuje brzmienie: „W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają
ww. dokumenty wspólnie. Ww. dokumenty i oświadczenia należy złożyć
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
.”

 

2. W załączniku nr 4 do siwz (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia),
w pkt 3. Serwer wirtualizacja, w tabeli ppkt 11. Zarządzanie, w brzmieniu:

  • Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera
  • Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

o    Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

o    Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy)
do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym

o    Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)

o    Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

o    Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

o    Możliwość przejęcia konsoli tekstowej

o    Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

o    Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID
(bez pośrednictwa agentów systemowych)

o    Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu
o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)

o    Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB

o    Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB)

o    Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania

o    Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych
w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

o    Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera
bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.)
– możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji

o    Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń);

o    Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny,
w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej
-  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą

o    karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza
się komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć
do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera”,

 

otrzymuje brzmienie:

  • Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera
  • Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

o    Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

o    Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy)
do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym

o    Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)

o    Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

o    Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

o    Możliwość przejęcia konsoli tekstowej

o    Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

o    Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID
(bez pośrednictwa agentów systemowych)

o    Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu
o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)

o    (wykreślone)

o    Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB) i/lub przy użyciu pamięci/nośników podłączanych do interfejsu typu M.2 wewnątrz serwera

o    Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania

o    Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych
w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN i/lub z wykorzystaniem nośników podłączanych do interfejsu typu M.2 wewnątrz serwera

o    Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera
bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.)
– możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji

o    Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń);

o    Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny,
w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej
-  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą

o    karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza
się komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć
do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera”.

 

3. W załączniku nr 4 do siwz (specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia),
w pkt 4. Serwer wirtualizacja (do logów), w tabeli ppkt 11. Zarządzanie, w brzmieniu:

  • Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera
  • Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

o    Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera

o    Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy)
do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym

o    Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)

o    Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

o    Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

o    Możliwość przejęcia konsoli tekstowej

o    Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

o    Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID
(bez pośrednictwa agentów systemowych)

o    Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu
o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)

o    Dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB

o    Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB)

o    Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania

o    Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych
w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

o    Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera
bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.)
– możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji

o    Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń);

o    Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny,
w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej
-  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą

o    karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza
się komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć
do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera”,

 

otrzymuje brzmienie:

„ 

  • Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera (system przewidywania, rozpoznawania awarii) – co najmniej informacja o statusie pracy (poprawny/przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów: karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym slocie PCI Express, procesory CPU, pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM, wbudowany na płycie głównej nośnik pamięci M.2 SSD, status karty zrządzającej serwera, wentylatory, bateria podtrzymująca ustawienia BIOS/Płyty głównej, zasilacze - poprawność napięć elektrycznych płyty głównej w trybie włączonym (on) i oczekiwania (standby) serwera
  •  Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

o    Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera

o    Dedykowana karta LAN 1 Gb/s  (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy)
do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym

o    Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH)

o    Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii

o    Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

o    Możliwość przejęcia konsoli tekstowej

o    Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)

o    Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID
(bez pośrednictwa agentów systemowych)

o    Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu
o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.)

o    (wykreślone)

o    Rozwiązanie musi umożliwiać instalację obrazów systemów, własnych narzędzi diagnostycznych  w obrębie dostarczonej dedykowanej pamięci (pojemność dostępna dla obrazów własnych – minimum  8,5GB) i/lub przy użyciu pamięci/nośników podłączanych do interfejsu typu M.2 wewnątrz serwera

o    Możliwość zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez użytkownika, działanie wirusów i szkodliwego oprogramowania

o    Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych
w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników
lub kopiowania danych poprzez sieć LAN i/lub z wykorzystaniem nośników podłączanych do interfejsu typu M.2 wewnątrz serwera

o    Możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera
bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej (w szczególności bez pendrive, dysków twardych wewn. i zewn., itp.)
– możliwość manualnego wykonania aktualizacji jak również możliwość automatyzacji

o    Rozwiązanie musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego powiadomienia serwisu o zbliżającej się lub istniejącej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamięć RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzeń);

o    Możliwość zapisu i przechowywania informacji i logów o pełnym stanie maszyny,
w tym usterki i sytuacje krytyczne w obrębie wbudowanej pamięci karty zarządzającej
-  dostęp do tych informacji musi być niezależny od stanu włączenia serwera oraz stanu sprzętowego w tym np. usterki elementów poza kartą zarządzającą

o    karta zarządzająca musi umożliwiać konfigurację i uruchomienie automatycznego informowania autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniałej lub zbliżającej się usterce (wymagana jest możliwość automatycznego otworzenia zgłoszenia serwisowego bezpośrednio w systemie producenta serwera, nie dopuszcza
się komunikacji SNMP  czy email). Jeżeli są wymagane jakiekolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce należy takie elementy wliczyć
do oferty – czas trwania minimum równy dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera”.

 

4. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium do dnia 21.09.2020 r.

Ilekroć w SIWZ występowała data 18.09.2020 r. zastępuje się ją datą 21.09.2020 r. (pierwotny termin 16.09.2020 r.)

 

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZpozostają niezmienione.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/09/16, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Joanna Zaborska, dnia: 2020/09/16 12:29:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Zaborska 2020/09/16 12:29:00 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2020/09/16 12:04:07 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2020/09/16 12:01:45 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2020/09/16 11:59:48 modyfikacja wartości
Joanna Zaborska 2020/09/16 11:45:56 nowa pozycja