Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 80337035

Aktualna strona: 153104

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja 1


Szczecin, 6.09.2019 r.

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.89.3.2019.JZ

Znak sprawy: BZP/54/19

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:Remont sali gimnastycznej z przebudową zaplecza w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I. st. przy ul. Bolesława Śmiałego 42 - 43 w Szczecinie.

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 20.09.2019 r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 11.09.2019 r., zastępuje się ją datą 20.09.2019 r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin