Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 79499280

Aktualna strona: 138013

Wydrukowano: 0

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja siwz nr 2


 

Szczecin, dn. 2019-08-13

                      

Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.95.62019.MK

Znak sprawy: BZP/58/19

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Modernizację układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla zadania „Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert oraz wniesienia wadium do dnia 26.08.2019r.

 

Ilekroć w SIWZ występuje data 19.08.2019r zastępuje się ją datą 26.08.2019r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin