Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja nr 1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104

bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

 

 


 

 

 

 

Szczecin 2018-07-12

 

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.100.4.2018.JZ

Znak sprawy: BZP/76/18

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę systemu oświetlenia iluminacyjnego dźwigów portowych na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie”.

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

 

1. Ilekroć w załączniku nr 5 do siwz - dokumentacja projektowa, załączniku nr 6 do siwz - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w załączniku nr 7 do siwz - przedmiar robót,

- występuje zapis „oprawa TUBA LED IP 68” zastępuje się go zapisem o brzmieniu „oprawa TUBA LED IP 66”.

 

2. Zamawiający przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 23.07.2018r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 16.07.2018 r., zastępuje się ją datą 23.07.2018 r.

 

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.


udostępnił: Biuro ds Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/07/12, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Joanna Zaborska, dnia: 2018/07/12 14:03:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Zaborska 2018/07/12 14:03:21 nowa pozycja