Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Modyfikacja SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz nr 1 oraz modyfikacja siwz nr 1


 

Szczecin 17.03.2020 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2020.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.1.1.2020.MK

Dotyczy:         Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.”.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości z:

POZYCJA NR 62 ORAZ 63 w części zamówienia nr 1

Zamawiający wymaga bębnów o wydajności 30 000 stron do drukarki OKI C844dnw, jednocześnie podając w kolumnie 4 formularza asortymentowo-cenowego symbole tonerów.

Prawidłowe symbole to dla pozycji 62 – 46857508 i dla pozycji 63 – 46857505 (Yellow), 46857506 (Margenta), 46857507 (Cyan). W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie w/w pozycji.

 

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1a do siwz  - „Formularz asortymentowo – cenowy dla części I - zakres podstawowy” w pozycjach 61, 62 oraz 63 – kolumna nr 4 tabeli.

 

Zamawiający dodaje zmodyfikowany i ujednolicony załącznik nr 1a do siwz - formularz asortymentowo – cenowy dla części I zamówienia.

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikiem stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

 

w załączeniu:

Zał. 1a-1b_formularz asortymentowo-cenowy_UJEDNOLICONY


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2020/03/17, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2020/03/17 12:42:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2020/03/17 12:42:59 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/17 12:42:32 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/17 12:41:14 nowa pozycja