Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań nr 2


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

 


                                                 Szczecin 07.09.2020

 Wykonawcy

                                                                                     uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.72.6.2020.AK

Znak sprawy:BZP/49/20

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Przebudowę ul. Łomżyńskiej w Szczecinie na odcinku od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat wraz z przebudową oświetlenia”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie nr 1

W dokumentacji występuje plik „dokumentacja uzupełniająca”, czy przedmiar „główny” zawiera przedmiary z dokumentacji uzupełniającej?

 

Pytanie nr 2

W dokumentacji występuje plik „dokumentacja uzupełniająca”, czy dokumentacja projektowa i ST zawierają założenia dokumentacji uzupełniającej?

 

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2

Zamawiający wyjaśnia, że dokumentacja, która znajduje się w folderze o nazwie „dokumentacja uzupełniająca” (czyli Przedmiary, Specyfikacje Techniczne, Opinia Geotechniczna oraz Wizualizacje) oraz dokumentacja, która znajduje się poza ww. folderem (czyli projekty od projektu nr 1 – Projekt Zagospodarowania Terenu do projektu nr 3 – BIOZ) stanowią całość. Nazwa folderu „dokumentacja uzupełniająca” nie świadczy o tym, że dokumentacja w nim zawarta jest uzupełnieniem innej dokumentacji.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Pubicznych, wytworzono: 2020/09/07, odpowiedzialny/a: Agnieszka Kosmala, wprowadził/a: Agnieszka Kosmala, dnia: 2020/09/07 10:35:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Kosmala 2020/09/07 10:35:50 nowa pozycja