Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi - zestaw 1


 

 

Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 102, fax +4891 42 45 104
bzp@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl

 

                                                                           Szczecin, dnia 6 listopada 2019 r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.112.4.2019.GG

Znak sprawy: BZP/68/19

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę trasy rowerowej na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnnej w Szczecinie”.

                                                                                                         

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy - §5 ust. 6 pkt 5).

Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowień Umowy w zakresie możliwości wniesienia przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, z zastrzeżeniem, że potrąconą na tej podstawie część należności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje się za wniesiona na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 647 1 K.c.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i nie dokonuje zmian postanowień umowy. W przypadku zmiany postanowień umowy Zamawiający nie posiadałby kontroli sposobu tworzenia i utrzymywania zabezpieczeń  należytego wykonania umowy.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2019/11/06, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Grzegorz Góra, dnia: 2019/11/06 13:53:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grzegorz Góra 2019/11/06 13:53:57 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2019/11/06 13:45:05 modyfikacja wartości
Grzegorz Góra 2019/11/06 13:44:08 nowa pozycja