Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74852738

Aktualna strona: 442427

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań nr 2


Szczecin, dnia 15 maja 2019 r.

 

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

 

Nasz znak: BZP-S.271.49.7.2019.JMW

Znak sprawy: BZP/32/19

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Przebudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne”.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986 ze zm.), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz
z odpowiedziami:

 

 Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2:

 

Pytanie nr 4

Wnosimy o precyzyjne określenie zakresu rzeczowego etapu I z terminem zakończenia do dnia 30 sierpnia 2019 r. i etapu II z terminem zakończenia na 31 marca 2020r. Harmonagram (zał. Nr 5) tego nie określa.

 

Odpowiedź

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

Pytanie nr 5

Branża sanitarna. W pliku przedmiar branży sanitarnej „przedmiar II LO” zawarty jest dział „Instalacja chłodu”, natomiast brak jakiejkolwiek informacji w dokumentacji technicznej. Proszę o informację, czy instalacja chłodu wchodzi w zakres wyceny? Jeśli tak, proszę o uzupełnienie brakującej dokumentacji technicznej.

 

Odpowiedź:

Instalacja chłodu jest zawarta w opisie oraz projekcie wentylacji i wchodzi w zakres wyceny.

 

 

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie pytań dotyczących postępowania "Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego, im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne":

1.PW konstrukcja

Rys K17 Konstrukcja pod urządzenia instalacyjne - brak w przedmiarach czy przyjąć do wyceny

Rys K19 Szczegół przebić w stropach - brak w przedmiarach czy przyjąć do wyceny

Odpowiedź:

Załączone przez Zamawiającego przedmiary robót są elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówieniai nie są podstawą do sporządzenia wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wykonawca zobowiązany jest wycenić roboty zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Wykonawcy powinni przyjąć do wyceny konstrukcję pod urządzenia instalacyjne (rys. K17) oraz przebicia w stropach (rys. K19).

 

 

Pytanie nr 7

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie rolet.

 

Odpowiedź

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

Pytanie nr 8

W związku z zaistniałymi pytaniami oraz terminem ogłoszenia przetargu (tuż przed długim weekendem ) co uniemożliwiło nam zebranie większości cen materiałów, mając na uwadze rzetelne przygotowanie naszej oferty proszę o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17.05.2017.

 

Odpowiedź

Zamawiający dokonał modyfikacji siwz w powyższym zakresie.

 

 

Pytanie nr 9

Proszę o odpowiedź i aktualizację dokumentacji na poniższe pytania: BRANŻA SANITARNA. W pliku DOKUMENTACJA TECHNICZNA -PBW JAROWITA-PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA- WOD.KAN brak rysunku nr 6 Rozwiniecie Instalacji p.poż. (omyłkowo zamiast rozwiniecie instalacji p. poż. zostało załączone rozwinięcie instalacji c.o. ). Proszę o uzupełnienie brakującego rysunku.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

 

 

Pytanie nr 10

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii zapisu w opisie do projektu architektury - na stronie 88 podano parametry dla maty izolacyjnej gr 4cm. Proszę określenie gdzie  należy ją użyć i w jakiej ilości.

 

Odpowiedź

Zgodnie z treścią opisu technicznego należy wykonać ocieplenie dachu poprzez zastosowanie maty izolacyjnej o strukturze warstw: ekrany wysokorefleksyjne +bąbelkowe folie PE gr. 4cm oraz wełny mineralnej gr. 8 cm. Następnie zamontować łaty 4x6cm z wypełnieniem wełną mineralną 6cm. Zastosować izolację paroszczelną oraz całość wykończyć systemem zapewniającym klasę EI60 odporności ogniowej.

 


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin