Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań nr 1


 

Szczecin17.06.2019 r.

 

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

 

 

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.8.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.171.8.2.2019.MK

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego na:„Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót pn.: „Przebudowa pomieszczeń po byłej filharmonii na Salę Sesyjną wraz z budową instalacji rozgłaszania dźwiękowego etap I w gmachu Urzędu Miasta Szczecin””

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie nr 1

Czy posiadając inspektorów którzy prowadzą własną działalność gospodarczą powinnam wykazywać ich jako podmioty trzecie a w związku z tym posiadać zobowiązania tych inspektorów do uczestniczenia w przetargu, czy skoro są oni właścicielami prowadzącymi własną działalność – nie potrzebuje takich zobowiązań gdyż jest to zobowiązanie bezpośrednie (będę miała zawarta umowę z inspektorami).

 

Odpowiedź

O tym, na jakiej podstawie wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna pomiędzy nim, a tymi osobami. Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a ww. osobami, zasadniczo mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim.

 

Pytanie nr 2

Czy mogę wykazać dwie usługi o wartości większej niż 100 000,00  które są nadal realizowane?

 

Odpowiedź

Ponieważ usług nadzoru inwestorskiego nie należy kwalifikować jako świadczeń okresowych lub ciągłych (co potwierdził m. in. wyrok KIO z dnia 28.06.2010 r., sygn akt KIO 1083/10), na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit. a siwz  należy wykazać jedynie usługi zakończone (zgodne z rozdziałem V pkt 2 ppkt 2 lit. a siwz).  Powyższe znalazło wyraz w sformułowaniu przez Zamawiającego brzmienia warunku udziału w postępowaniu - "(...) zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat (...)" oraz w brzmieniu rozdziału V pkt 5 ppkt 2 lit. b siwz, gdzie Zamawiający wskazał, że wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie "wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat (...)".

 

 

 

Pytanie nr 3

Mamy Pana, który nie posiada wykształcenia zawodowego technicznego o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej ani kursu pracownika zabezpieczenia technicznego ale, posiada światowy certyfikat CCNA. Certyfikat ten potwierdza specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie instalacji, okablowania strukturalnego, konfiguracji i zarządzania średniej wielkości sieciami teleinformatycznymi/telekomunikacyjnymi. Czy posiadając taki Certyfikat spełnia ten pan wymogi i warunki wzięcia udziału w przetargu?

 

Odpowiedź

Posiadanie powyższego certyfikatu nie spełnia wymogów posiadania kwalifikacji wymaganych dla osoby przewidzianej na stanowisko  Specjalisty ds. teletechniki i teleinformatyki.

 

 

 

 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2019/06/17, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2019/06/17 10:45:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2019/06/17 10:45:20 nowa pozycja