Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania nr 1 - 9 z dnia 01.10.2015 r.


Szczecin, 01.10.2015 r.
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nr sprawy: MJOG-ZP.271.6.2015.EJ
Nr pisma: MJOG-ZP.271.6.5.2015.EJ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r.”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
Jaka jest powierzchnia akrylizacji podłóg? Proszę o określenie, jak często pokrywanie podłóg powłoką akrylową ma się odbywać, gdyż jest to potrzebne do prawidłowej wyceny usługi?

Odpowiedź
Pokrywanie powłoką akrylową dotyczy powierzchni 9717,71m² z częstotliwością zapewniającą jej nienaganny wygląd (blask i świeżość).

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga stałej dyspozycji pracownika serwisowego w godzinach pracy Zamawiającego? Czy tylko w dni robocze?

Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem XV pkt 8 ppkt 7 siwz, Zamawiający wymaga aby w godzinach jego pracy, w części I zamówienia, obsługę serwisową – doraźną, poza obsługą w systemie dziennym, wykonywały jednocześnie 3 osoby. W rozdziale XV pkt 8 ppkt 5 siwz wskazano z kolei godziny pracy Zamawiającego, tj.:
a) od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 15.30,
b) Biuro Obsługi Interesantów - od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.00,
c) filia Urzędu Miasta – od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Pytanie 3
Czy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pozostałych środków czystości oraz higienicznych oprócz mydła oraz papieru toaletowego i ręczników. Jeśli tak, proszę o doprecyzowanie jakie te środki mają być tzn. jakiego rodzaju odświeżacze powietrza, jak pojemność worków na śmieci itd.?

Odpowiedź
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pozostałych środków czystości oraz higienicznych, gwarantujących czystość i świeży zapach oraz worków o poj. 35l, 60l i 70l.

Pytanie 4
Ile osób aktualnie realizuje usługę sprzątania obiektu objętego zamówieniem (z wyłączeniem pracownika serwisowego)?

Odpowiedź
Usługę sprzątania, z wyłączeniem pracowników serwisowych, realizują łącznie 42 osoby.

Pytanie 5
W związku z dopuszczeniem możliwości zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni realizacji usługi proszę o określenie maksymalnej dopuszczalnej wielkości podlegającej zmniejszeniu i maksymalnego okresu trwania takiego wyłączenia? Jest to niezbędne do dokonania prawidłowej wyceny usługi i zaplanowania zakupów.

Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem XV pkt 6 ppkt 7 siwz, Zamawiający, w ramach części 1 zamówienia, zastrzega możliwość zmniejszenia powierzchni sprzątania o nie więcej niż 10% w stosunku do pierwotnej wielkości sprzątanej powierzchni. Wówczas cena ulegnie zmniejszeniu o koszty wynikające z iloczynu ceny 1m² (będącego ilorazem kwoty miesięcznego zobowiązania w danej części zamówienia i ilości m² sprzątanej powierzchni w danej części) i wielkości zmniejszonej powierzchni. W chwili obecnej, Zamawiający nie ma możliwości przewidzieć okresu ewentualnego zmniejszenia powierzchni sprzątania.

Pytanie 6
Czy wszystkie zatrudnione osoby do świadczenia usługi mają posiadać aktualne badania lekarskie? Czy tylko osoba zatrudniona do sprzątania powierzchni ambulatorium?

Odpowiedź
Zgodnie z rozdziałem XV pkt 6 ppkt 5 siwz, osoby wykonujące usługę sprzątania powierzchni ambulatorium muszą posiadać aktualne badania lekarskie.

Pytanie 7
Ile jest obecnie zatrudnionych osób do realizacji usługi? (dot. części I)

Odpowiedź
Usługę realizuje 41 osób.

Pytanie 8
Proszę o podanie w jakich godzinach odbywa się sprzątanie na zmianie dziennej oraz popołudniowej?

Odpowiedź
Sprzątanie na zmianie dziennej odbywa się w godzinach pracy Zamawiającego, a sprzątanie
na zmianie popołudniowej - po godzinach pracy Zamawiającego.

Pytanie 9
W związku z zapisem wymogu zatrudnienia w części I 41 osób:
Zamawiający wymaga, aby usługi w zakresie utrzymania czystości w systemie dziennym
i popołudniowym realizowane były:
a) w części I - przez minimum 41 osób, w pełnym wymiarze pracy (...)
Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający ustalił, że 41 osób będzie odpowiednią ilością osób zatrudnionych do świadczenia usługi? Czy Zamawiający przewiduje możliwość zatrudnienia mniejszej ilości osób, jeżeli Wykonawca uzna, że ta ilość będzie wystarczająca, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych specjalistycznych technik sprzątania?

Odpowiedź
Na podstawie obserwacji i doświadczeń z poprzednich lat Zamawiający ustalił, że 41 osób jest odpowiednią ilością osób zapewniającą optymalną jakość wykonywanych usług. Zamawiający nie przewiduje możliwości zatrudnienia przez Wykonawcę mniejszej ilości osób.
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/10/01, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2015/10/01 14:14:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2015/10/01 14:14:03 nowa pozycja