Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia treści siwz nr 3 i modyfikacja nr 3


 

Szczecin 25.03.2020 r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Nr sprawy: MJOG-ZP.171.1.2020.MK
Nr pisma: MJOG-ZP.171.1.3.2020.MK
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2020r.”.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „siwz”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym w niniejszym piśmie.
 

Pytanie 1
W dniu 20.03.2020r dokonali Państwo modyfikacji SIWZ powyższego postępowania w odpowiedzi na zapytanie cyt. "W myśl ogólnie przyjętych zasad o uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania produktów i podmiotów, wnioskujemy o zmianę zapisów specyfikacji, wymagających załączenia do oferty wyłącznie dla materiałów równoważnych, indywidualnych raportów testów dla każdego produktu osobno, wg norm ISO/IEC 19752, 19798, 24711, 24712 , przeprowadzonych przez producenta lub niezależny od producenta, uprawniony podmiot kontrolny i zastąpienie tego zapisu wymogiem przedstawienia "Deklaracji Zgodności Producenta" wydanej przez producenta materiałów równoważnych.". Proszę o doprecyzowanie czym wg Zamawiającego jest powyższa deklaracja zgodności? Zgodność produktu z czym ma ona wykazywać? Z Normą ISO, z Dyrektywą Unijną? Na podstawie czego producent deklaruje ową zgodność? Zmiana ta jest nie jest zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania produktów i podmiotów, wręcz przeciwnie. Z tego względu wnioskuję o jej usunięcie.

Odpowiedź
Deklaracja zgodności producenta ma potwierdzać, że wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (wkładów z atramentem i z tonerem), jako równoważnych w stosunku do materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginałów), mierzona zgodnie
z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – jest co najmniej taka jak materiału zalecanego przez producentów sprzętu (oryginalnego).

Zamawiający dokonuje modyfikacji siwz w następującym zakresie:

1. W rozdziale V siwz pkt 5 ppkt 3.1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) oświadczenie o posiadaniu przez zaoferowane produkty równoważne standardów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem, mierzonych zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – co najmniej takich jak materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginalnych).
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie”

2. W rozdziale V siwz pkt 6 ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) W przypadku składania oferty na część I - informacje o numerze (lub nazwie) raportu
z testów wydajności wkładów z atramentem i z tonerem przeprowadzonych zgodnie
z normami: - ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych lub informacje o posiadaniu przez produkt równoważny deklaracji zgodności producenta rozumianej jako dokument potwierdzający, że wydajność oferowanych materiałów eksploatacyjnych (wkładów z atramentem i z tonerem), jako równoważnych w stosunku do materiałów zalecanych przez producentów sprzętu (oryginałów), mierzona zgodnie z normami ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych; - ISO/IEC 19798 (lub równoważnej) dla tonerów do drukarek kolorowych; - ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych – jest co najmniej taka jak materiału zalecanego przez producentów sprzętu (oryginalnego), w każdej pozycji, w której Wykonawca oferuje produkt równoważny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do siwz,
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.”

3. W załączniku nr 4a do siwz – wzór umowy dla części I §5 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie uzasadnioną wątpliwość dotyczącą zgodności materiału równoważnego z umową, uprawniony jest do wezwania Wykonawcy, do dostarczenia Zamawiającemu:
1) certyfikatów dla producentów materiałów równoważnych:
 jakościowego ISO 9001 (lub równoważnego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie dostawy będącej przedmiotem zamówienia);
 środowiskowego ISO 14001 (lub równoważnego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli zarządzania środowiskowego w zakresie dostawy będącej przedmiotem zamówienia);
2) dokumentów potwierdzających wydajność dostarczonych materiałów równoważnych,
tj. raportów z testów wydajności przeprowadzonych zgodnie z normami*:
a) ISO/IEC 19752 (lub równoważnej) dla tonerów monochromatycznych;
b) ISO/IEC 19798 (lub równoważnej dla tonerów do drukarek kolorowych;
c) ISO/IEC 24711 oraz 24712 (lub równoważnych) dla tuszy do drukarek atramentowych.
Numery i nazwy raportów dostarczonych przez Wykonawcę muszą być zgodne
z numerami/nazwami raportów wskazanymi w ofercie. Raporty winny zawierać datę przeprowadzenia badania. Zamawiający nie będzie honorował raportów, z których wynikać będzie, że badanie wykonano wcześniej niż 12 miesięcy przed datą przekazania raportów.
Z przekazanych raportów musi jednoznacznie wynikać, że oferowany materiał równoważny dedykowany jest maszynie, do której Wykonawca dostarczył dany materiał eksploatacyjny.
3) deklarację zgodności producenta dla materiału równoważnego*

*zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w formularzu asortymentowo –cenowym dla części I zamówienia”

4. Załącznik nr 1a do siwz – formularz asortymentowo cenowy dla części I kolumna 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nr raportu (dotyczy materiałów równoważnych).
Należy wpisać nr raportu wydajności zgodnie z normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711, ISO/IEC lub równoważnych”

5. Zamawiający przedłuża termin składania oraz otwarcia ofert do dnia 30.03.2020r.

Ilekroć w SIWZ występuje data 27.03.2020r. zastępuje się ją datą 30.03.2020r. (pierwotny termin otwarcia ofert – 24.03.20202r.)

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2020/03/25, odpowiedzialny/a: Andrzej Sumisławski, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2020/03/25 13:25:15
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2020/03/25 13:25:15 modyfikacja wartości
Madlena Gruszka 2020/03/25 13:24:30 nowa pozycja