Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 wraz z modyfikacjami


Szczecin, dnia 07.05.2020 r.

 

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.25.7.2020.AK

Znak sprawy: BZP/15/20

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie i budowę kanalizacji teletechnicznej oraz kabli światłowodowych dla Gminy Miasto Szczecin

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

Czy dla każdej z trzech ofertowanych części będzie odrębna umowa jeśli jeden oferent pozyska wszystkie trzy części?

Odpowiedź:

Tak dla każdej części będzie podpisana odrębna umowa.

Pytanie nr 2:

Par.9 u8 Umowy

 1. jak/gdzie definiowane są okresy rozliczeniowe?

2)  czego dotyczą odbiory częściowe i w jaki sposób będą rozliczane? W tym samym par. u.2 nie ma takich zapisów

Odpowiedź:

W umowie przewidziano dwie płatności (w ramach każdej z części/zadania): jedną płatność przejściową (za zakres przedmiotu umowy obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie do organu zamiaru realizacji inwestycji - jeżeli pozwolenie na budowę nie będzie wymagane prawem) oraz płatność końcową (za wykonanie robót budowlano – wykonawczych). Odwołanie do „okresów rozliczeniowych” znalazło się z treści umowy omyłkowo. Zamawiający nie przewiduje także odbiorów częściowych poszczególnych elementów wykonywanych robót. Zakres obejmujący wykonanie robót budowlano – wykonawczych będzie przedmiotem odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do płatności końcowej za realizację przedmiotu umowy.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następujący sposób:

Załącznik nr 4 do siwz – Wzór umowy - § 9 ust. 8 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą każdorazowo przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do każdej faktury VAT:

 1. tabelaryczny wykaz (zestawienie) umów zawartych z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz ze statusem ich rozliczeń, oraz
 2. opis zakresu robót, usług lub dostaw wykonywanych przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców wraz ze wskazaniem wynagrodzenia należnego za te roboty, usługi oraz dostawy, oraz
 3. protokoły odbioru zakresu prac (dostaw/usług/robót budowlanych) wykonanych przez Podwykonawców/dalszych podwykonawców, oraz
 4. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec których Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót budowlanych solidarnie z Wykonawcą), oraz;
 5. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców,
  o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy pzp oraz w 6471 § 1 i 5 kodeksu cywilnego (tj. Podwykonawców i dalszych podwykonawców wobec których Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót budowlanych solidarnie z Wykonawcą). Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego;

-    z tym, że opisy, protokoły, potwierdzenia oraz oświadczenia określone w pkt 2 - 5 niniejszego ustępu nie są wymagane w przypadku zakończenia wykonywania zakresu umowy przez Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę i całkowitego jego rozliczenia.”

Pytanie nr 3:

Par.9 u.10-14.

W treści punktów użyte są niepoprawne odniesienia do innych ustępów. Jakie powinny być prawidłowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następujący sposób:

Załącznik nr 4 do siwz – Wzór umowy - § 9 ust. 10 - 14 wzoru umowy otrzymują brzmienie:

„10.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

 1. Bezpośrednia zapłata wg ust. 9 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek  należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
 2. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.
 3. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, Zamawiający może:
 4. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
 5. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 6. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
  1. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
   o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia
   z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”

Pytanie nr 4:

Par. 10 u.3.

Czy zgodnie z tym zapisem, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego można rozliczać i fakturować poszczególne zakresy prac?

Odpowiedź:

Z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego nie wynika,że Zamawiający planuje dokonywać odbiorów częściowych poszczególnych elementów wykonywanych robót. Zgodnie z umową, Wykonawca otrzyma dwie płatności (w ramach każdej z części/zadania): jedną płatność przejściową (za zakres przedmiotu umowy obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie do organu zamiaru realizacji inwestycji - jeżeli pozwolenie na budowę nie będzie wymagane prawem) oraz płatność końcową (za wykonanie robót budowlano – wykonawczych). Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych poszczególnych elementów wykonywanych robót. Zakres przedmiotu umowy obejmujący wykonanie robót budowlano – wykonawczych będzie przedmiotem odbioru końcowego, stanowiącego podstawę do płatności końcowej za realizację przedmiotu umowy.

Pytanie nr 5:

Par.10 u.9.

Naprawy gwarancyjne naprawiane w 24h.

To bardzo rygorystyczne SLA. Nawet bardziej niż w przypadku serwisowania tych usług (zwykle serwis 24-48h zależnie od umowy SLA).

W przypadku naprawy usterek prac inwestycyjnych tego typu czasy to: 24h jako czas reakcji oraz 4-5 dni naprawa.

Czy można liczyć zmianę tego parametru? Jeśli tak, to na jaki?

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy umowy w tym zakresie bez zmian.

 

Pytanie nr 6:

Par.11 u.

Na zadanie "Kwiatowa" brak PFU. Kiedy zostanie dołączony do dokumentacji?

Odpowiedź:

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w następujący sposób:

Dołącza się do siwz załącznik o nazwie: ,,Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania nr 3 - ,,Kwiatowa"

 

Pytanie nr 7:

Czy w zakresie prac Wykonawcy jest zakup map do celów projektowych, nie ma tej pozycji w przedmiarach inwestorskich?

Odpowiedź:

W zakresie prac Wykonawcy jest zakup map do celów projektowych (zgodnie z pkt 1.1.2 PFU – Zakres prac koniecznych do wykonania zadania)

Pytanie nr 8:

Prace projektowe można zrównoleglić tzn. jednocześnie projektować sieć budynkową oraz zewnętrzną.

Projekty budynkowe powstaną wcześniej niż budowlane, które wymagają więcej uzgodnień. Czy inwestor bierze pod uwagę zatwierdzenie projektów budynkowych odrębnie od reszty dokumentacji i zezwolenie rozpoczęcia prac wykonawczych w oparciu o tę dokumentację? Czy prace te będzie można rozliczyć i fakturować niezależnie od pozostałej części zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie zatwierdzał projekty budowlane i wykonawcze w całości. Projekt budowlany i wykonawczy mogą być składane oddzielnie. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający dokona płatności na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę faktury za całość projektu składającego się  z projektu budowlanego i wykonawczego razem.

Pytanie nr 9:

SIWZ nie definiuje czy nowo budowana sieć ma zostać wpięta do istniejącej sieci.

Prosimy o potwierdzenie, że będzie/nie będzie wpinana. Wpływa to na sposób prowadzenia

pomiarów zbudowanej sieci i jej dokumentację powykonawczą.

W przypadku wpinania sieci potrzebne będą warunki techniczne od właściciela sieci.

Odpowiedź:

W przypadku każdego z zadań budowana sieć będzie wpinana do istniejącej infrastruktury będącą własnością Gminy Miasto Szczecin. Warunki techniczne wpięcia dla każdego zadania będą uzgadniane w procesie projektowania.

Pytanie nr 10:

Załączona do SIWZ koncepcja zakłada, że kable będą prowadzone w mikrorurkach fi 12/8. Jednak kabel 144j, który ma zostać zabudowany na części przebiegu, ma średnicę około

8mm i wymaga średnicy wewnętrznej mikrorurki minimum 10mm.

Jaki w związku z tym należy przyjąć wariant budowy:

 1. w całym projekcie użycie mikrorurek o średnicy fi 14/10mm?
 2. fi 14/10 tylko na odcinku z FO 144j?
 3. inny - jaki?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian. Na rynku dostępne są kable światłowodowe o średnicy 6,7 mm przeznaczone do wdmuchiwania do rurek o średnicy wewnętrznej 8 mm.

Pytanie nr 11:

SIWZ zakłada zaciąganie kabli światłowodowych wewnątrz budynków z zastosowaniem mikrorurek umieszczonych w listwach.

Taki wariant jest bardzo rzadko stosowany z kilku powodów m.in.:

 1. ze względu na konieczność utrzymania szczelności przejścia przez ścianę zewnętrzną budynku - mikrorurkar zostanie ucięta przy przejściu przez ścianę
 2. promień gięcia pakietu mikrorurek to ponad 1m, więc nie ma możliwości ich zaginania na ścianach bez uszkodzenia.

Czy inwestor bierze pod uwagę zmianę wariantu budowy sieci wewnętrznej z zastosowaniem kabli bez mikrorurek?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

Pytanie nr 12:

Uprzejmie prosimy o wskazanie ilości oraz modelu planowanych do montażu wkładek.

Odpowiedź:

Zamawiający ilość wkładek określił w opisie i tabeli materiałowej przy pozycji ukompletowania switchy. Wkładka powinna być w pełni kompatybilna z montowanym sprzętem i a jej moc dopasowana do odległości trasy kablowej Zamawiający w związku z tym nie wskazuje konkretnego modelu wkładek SFP.

Pytanie nr 13:

Czy jest zgoda na użycie zamiennika dla przełącznika Switch typu 1920S 48G 4SFP (JG927A) (jest to po PN rodzina 1920)(wyposażenie w 4 wkładki SFP) z EoL.?Jego proponowanym przez producenta zamiennikiem, jest przełącznik z rodziny właśnie 1920S: OfficeConnect 1920S 48G 4SFP Switch 48 x 10/100/1000 plus 4 SFP (JL382A)

W poniższym linku potwierdzenie.

https://techlibrary.hpe.com/us/en/networking/products/eos/index.aspx#.XqgtcKgzbIU

Odpowiedź:

Załączona do projektu karta katalogowa ma zadanie wskazać Wykonawcy jakie minimalne parametry techniczne musi spełniać zastosowany przełącznik sieciowy. Zamawiający w związku z tym dopuszcza zastosowanie urządzenia spełniającego parametry techniczne wskazane w PFU. Typ urządzenia proponowanego przez Wykonawcę zostanie uzgodniony w trakcie uzgadniania projektu budowlano wykonawczego.

Pytanie nr 14:

Prośba o potwierdzenie, że w zakresie Zamówienia jest:

- 14 sztuk przełączników 24 portowych  po 2 wkładki SFP na przełącznik czyli 28 sztuk wkładek oraz

- 2 sztuki przełączników 48 portowych po 4 wkładki SFP na przełącznik czyli 8 wkładek

Jednocześnie nasz Dostawca informuje, iż wkładka kompatybilna z tymi przełącznikami to Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver

– istnieje obawa, iż na 20 km proponowana przez producenta nie istnieje.

Odpowiedź:

Zamawiający szczegółowo określił ilość sprzętu potrzebną do realizacji zamówienia w tabelach zamieszczonych w PFU dla każdego zadania oddzielnie. Z treści pytania nie wynika którego  zadania dotyczy pytanie, więc Zamawiający nie może precyzyjnie odpowiedzieć na zadane pytanie. Zastosowane wkładki powinny być w pełni kompatybilne z montowanym sprzętem a ich moc (zasięg) dopasowana do odległości trasy kablowej Zamawiający w związku z tym nie wskazuje konkretnego modelu wkładek SFP. Zamawiający wymaga zgodnie z PFU aby wkładki zastosowane miały moc (zasięg) pozwalającą na zestawianie łączy światłowodowych do 20 km, co będzie musiało być ujęte w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 14:

Pytanie nr 1 .dot części 2

• al jedną dokumentację budowlano wykonawczą na wybudowanie w

terenie zabudowanym infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się z umieszczonej w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i umieszczonej w ziemi kanalizacji lub rurociągu lub mikrokanalizacji (w stosunku 70 istniejąca kanalizacja - 30 w ziemi), o długości minimum 3500 m

• a2 jedną robotę budowlaną polegającą na wybudowaniu w terenie zabudowanym infrastruktury telekomunikacyjnej składającej się z umieszczonej w istniejącej kanalizacji teletechnicznej i umieszczonej w ziemi kanalizacji lub rurociągu lub mikrokanalizacji (w stosunku 70 istniejąca kanalizacja - 30 w ziemi), o długości minimum 3500 m

W obu przypadkach wymagane referencje uniemożliwiają składanie ofert przez wiele firm z dużym doświadczeniem. Aby spełnić ten wymóg a w szczególności stosunek 70 istniejąca kanalizacja i 30 w ziemi należy wykonać pracę, w której liczymy co do metra wykonany zakres prac na jednym zadaniu. W związku z powyższym wnioskuję o zmianę zapisu, aby te zakresy były rozdzielone. Zaprojektowanie lub budowę minimum 2450m kabla w istniejącej kanalizacji oraz drugiego zadania na budowę minimum 1050m w istniejącej kanalizacji.

Nie ma najmniejszych przesłanek, aby realizacja jednego zadania (w stosunku 70 istniejąca kanalizacja - 30 w ziemi) wpływała na większe doświadczenie potencjalnego Wykonawcy względem realizacji zadań oddzielnych.

 

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy siwz bez zmian.

 


udostępnił: Biuro ds .Zamówień Publicznych, wytworzono: 2020/05/07, odpowiedzialny/a: Agnieszka Kosmala, wprowadził/a: Agnieszka Kosmala, dnia: 2020/05/07 10:51:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Kosmala 2020/05/07 10:51:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/05/07 10:46:00 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/05/07 10:39:25 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/05/07 10:38:56 modyfikacja wartości
Agnieszka Kosmala 2020/05/07 10:11:21 nowa pozycja