Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333609

Aktualna strona: 333769

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Ptanie nr 6


Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Nasz znak: BZP-S.271.195. 16 .2017.MP

Znak sprawy: BZP/131/17

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 na działce 178 i 179, obręb 2080 w Szczecinie przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach przedsięwzięcia ,,Rozbudowa bazy przedszkolnej przedszkoli publicznych w Szczecinie”.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

 

Pytanie 1.

W propozycji  umowy w Rozdziale V § 5 pkt 2 ppkt 14 i ppkt 4 po stronie obowiązków Wykonawcy  Zamawiający zawarł następujące postanowienia :

  1. opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu kosztorysów ofertowych sporządzonych w oparciu o przedmiary robót i w stopniu szczegółowości analogicznym doprzedmiarów;

oraz

  1. sporządzenie na podstawie kosztorysu ofertowego i dostarczenie Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonanego w oparciu o kryterium czasowe w skali jednego tygodnia, z uwzględnieniem terminu zakończenia realizacji stanu surowego zamkniętego, o którym mowa w §14 ust. 3 pkt 2 lit.a;

     powyższe zapisy wskazywały by że przedmiary robót były udostępnione w dokumentacji przetargoweja częścią oferty Wykonawcy był kosztorys ofertowy.

   Zważywszy że przedmiotowy przetarg przeprowadzony jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w/wdokumenty nie występują w dokumentacji przetargowej ani też w ofercie Wykonawcy,

       Cena ofertowa zostanie skalkulowana na podstawie założeń Wykonawcy w tym z wielu czynności cenotwórczych nie mieszczących w kategorii robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury o którym mowa w pkt 2 ppkt 4 nie ma możliwości sporządzenia przedmiotowego kosztorysu, natomiast w umowie obowiązywać będzie cena ryczałtowa.

Wnosimy zatem o modyfikacje zapisów umowy mówiących o obowiązku dostarczenia kosztorysówi zastąpienia ich zestawieniem elementów scalonych z cenami ryczałtowymi elementów robót na tyle szczegółowym aby Zamawiający mógł skutecznie kontrolować rozliczenie robót i oparciu o który można by było sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

W propozycji umowy w rozdziale VI § 9 pkt 2 ppkt 39 po stronie obowiązkówWykonawcy zawarty jest zapis „zapewnienia dostępu do placówek – Przedszkola Publicznego nr 10 i Przedszkola Publicznego nr 20, w sposób umożliwiający ich normalne funkcjonowanie, z dostępem do placów zabawwłącznie.

Z uwagi na „szczupłość” działki nie jest możliwe spełnienia powyższego wymogu, Wykonawca musi mieć dostęp do placu budowy umożliwiający mu dowóz materiałów i  wykonanie przedmiotu zamówienia, ponadto place zabaw również stanowią cześć przedmiotu zamówienia.

Wnosimy zatem o modyfikacje powyższego zapisu w którym strony umowy przed przystąpieniem do robót wspólnie uzgodnią plan organizacji placu budowy umożliwiającego funkcjonowanie przedszkola i realizacje budowy.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin