Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78029131

Aktualna strona: 493926

Wydrukowano: 0

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia z dnia 18.08.2015 rSzczecin, 18.08.2015
Gmina Miasto Szczecin – ZSO Nr 4 w Szczecinie
Ul. Romera 2 71-471 Szczecin
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Nr sprawy: ZSO 4/1/ 2015

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA PRZEBUDOWIE KLATEK SCHODOWYCH ORAZ WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4 PRZY UL. ROMERA 2 W SZCZECINIE”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2013 r. , poz.907 ze zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treśc pytania wraz z odpowiedzią:

Pyt. W odniesieniu do zapisu we wzorze umowy (rozdział II § 6pkt.23) dotyczącego serwisu gwarancyjnego i konserwacji informujemy, iż zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej serwis przeprowadzany jest za pomocą autoryzowanej przez producenta firmy. W związku z tym w przedmiarze robut należałoby uwzględnić kosztyzwiązane z przeglądami oraz konserwacją instalacji w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji. Prosimy, zatem o zmianę zapisu w SIWZ jak również w Przedmiarze robót.

Odp. Wynagrodzenie a przedmiot umowy jest ryczałtowe i wykonawca, zgodnie z rozdziałem X pkt 4 ppkt 13 siwz musi w cenie oferty uwzględnić m. in. koszty serwisu gwarancyjnego w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji. Jeżeli Wykonawca uważa, że są to dodatkowe koszty rozszerzonego zakresu gwarancji powinien to ująć w zakresie cenowym swojej oferty. Dodatkowo, zgodnie z rozdziałem X pkt 3 siwz, przedmiary nie są podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a mają jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi podstaw do zmiany treści siwz i przedmiarów robót.


Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin