Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Pytania nr 1 - 9 z dnia 19.10.2015 r.


Szczecin, 19.10.2015 r.
Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu
Nr sprawy: MJOG-ZP.271.6.2015.EJ
Nr pisma: MJOG-ZP.271.6.6.2015.EJ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utrzymanie czystości w budynku Urzędu Miasta Szczecin, jego agendach oraz terenach posesji w okresie od podpisania umowy do 31.12.2016 r.”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1
W nawiązaniu do SIWZ prosimy o informację, czy Zamawiający zakwalifikował usługę jako usługę komleksową, dla której niedopuszczalne jest stosowanie różnych stawek podatku VAT. Jeśli Zamawiający przewiduje uwględnienie różnych stawek VAT (8% i 23%), prosimy o dookreślenie, iż na sprzątanie terenów zewnętrznych utwardzonych oraz odśnieżanie, usuwanie lodu i zwalczanie śliskości zimowej z ciągów komunikacyjnych, Wykonawca ma przyjąć stawkę VAT w wysokości 8%

Odpowiedź
Obowiązek ustalenia właściwej stawki podatku VAT leży po stronie płatnika podatku, 
tj. Wykonawcy.

Pytanie 2
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 3 Część II prosimy Zamawiającego o przedstawienie na mapie ternów posesji (tereny zielone i utwardzone) objętych Przedmiotem Zamówienia.

Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 10 – Mapki terenów posesji.

Pytanie 3
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.1 c) prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu dot. częstotliwości pokrywania powłoką akrylową podłóg i posadzek zmywalnych. Prosimy o podanie wymagalnej minimalnej częstotliwości realizacji tej czynności?

Odpowiedź
Pokrywanie powłoką akrylową powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą jej nienaganny wygląd (blask i świeżość). 
 

Pytanie 4
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV opis przedmiotu zamówienia pkt 4.1 d) prosimy Zamawiającego o podanie powierzchni parkietów oraz częstotliwości ich czyszczenia 
i konserwacji.

Odpowiedź
Powierzchnia parkietów wynosi 495,95 m2 (wykazana w rozdziale XV pkt 6 ppkt 2 lit. a SIWZ) i podlega codziennemu czyszczeniu, natomiast konserwacja musi być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta wymaganych, zgodnie z rozdziałem XV pkt 4 ppkt 1 lit. d SIWZ, preparatów do pielęgnacji drewnianych podłóg lakierowanych.

Pytanie 5
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV opis przedmiotu zamówienia pkt. 4.9) a)b) prosimy Zamawiającego o podanie (jednostronnej lub dwustronnej) powierzchni okien przewidzianych do mycia 4 x w roku oraz 1 x w miesiącu. Prosimy również o informację czy w budynkach objętych przedmiotem zamówienia znajdują się okna nieotwieralne/trudnodostępne, które wymagają wykorzystania technik wysokościowych? Jeśli tak, prosimy o podanie ich metrażu.

Odpowiedź
Powierzchnia jednostronna okien przewidzianych do mycia 1 raz w miesiącu wynosi 
805,94 m2, natomiast do mycia 4 razy w roku wynosi 2177,08 m2. Zamawiający informuje, że w budynkach objętych przedmiotem zamówienia nie znajdują się okna nieotwieralne/trudnodostępne.

Odległość od podłogi do górnej krawędzi okien wynosi średnio od 2,5 m do 3 m.
Odległość od podłogi do górnej krawędzi okna dla 8 szt. okien wynosi 5,6 m.

Pytanie 6
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV opis przedmiotu zamówienia pkt. 6.8) prosimy Zamawiającego o przedstawienie wykazu pomieszczeń sprzątanych w systemie dziennym, gdyż informacja ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź
Zamawiający zmodyfikuje SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 11 – Wykaz pomieszczeń sprzątanych w systemie dziennym. Ogólna powierzchnia pomieszczeń sprzątanych w systemie dziennym została ujęta w rozdziale XV pkt 7 SIWZ.

Pytanie 7
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV opis przedmiotu zamówienia pkt. 7 prosimy Zamawiającego o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej we wszystkich lokalizacjach objętych Przedmiotem Zamówienia, w szczególności w lokalizacjach, które nie są ogólnodostępne tj. Archiwum Urzędu Miasta w budynku przy ul. Staromłyńskiej 21-26, ul. Wyspiańskiego 24, Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w budynku przy ul. Korsarzy 34. Przeprowadzenie wizji lokalnej jest niezbędne w celu prawidłowego skalkulowania oferty.

Odpowiedź
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wizji lokalnej.


Pytanie 8
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV opis przedmiotu zamówienia pkt. 8.3) prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy osoba, o której mowa w powyższym punkcie, może świadczyć usługi sprzątania oraz prowadzić nadzór. 

Odpowiedź
Osoba, o której mowa w rozdziale XV pkt 8 ppkt 3 SIWZ, nie może świadczyć usługi sprzątania.

Pytanie 9
W nawiązaniu do SIWZ rozdział XV Opis przedmiotu Zamówienia pkt. 8.7) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga serwisu dziennego w ilości 3 osób w godzinach jego pracy, w części I zamówienia. Prosimy o podanie lokalizacji, w których serwis dzienny miałby funkcjonować wraz z podaniem ilości osób mających wykonywać serwis dzienny wraz z podaniem ilości osób mających wykonywać serwis dzienny dla każdej z lokalizacji z osobna.

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż w części I zamówienia, poza obsługą w systemie dziennym, wymaga obsługi serwisowej – doraźnej, w ilości 3 osób w budynku Urzędu Miasta, będących w stałej gotowości, w celu realizacji zadań wynikających z nagłych i nieprzewidzianych sytuacji.
 


Załączniki:
załącznik nr 10 do SIWZ – Mapki terenów posesji
załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz pomieszczeń sprzątanych w systemie dziennym 
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2015/10/19, odpowiedzialny/a: agnieszka jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2015/10/19 14:54:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2015/10/19 14:54:58 nowa pozycja