Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Wyjaśnienia treści SIWZ

Wyjaśnienia z dnia 24.08.2016 r.


Szczecin, 24.08.2016 r.
Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
Nr sprawy: MJOG-ZP.271.8.2016.EJ
Nr pisma: MJOG-ZP.271.8.4.2016.EJ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1
W związku z błędną interpretacją pytania wnosimy o ponowne jego rozpatrzenie i udzielenie jednoznacznej odpowiedzi. Wykonawcy chodzi o numer licznika, który ma podawać w raporcie łącznie z danymi rozliczeniowymi uzyskanymi od OSD. To, że Zamawiający uzupełni nr licznika i przekaże je wraz z umową, nie jest żadnym rozwiązaniem, w związku z tym iż OSD nie zawsze podaje nr licznika i Wykonawca nie będzie w stanie go zweryfikować. Ponadto może dojść do wymiany układu pomiarowego. Zwarzywszy również na pełną automatyzację i systemowość rozliczeń oraz tworzonych raportów ręczne uzupełnianie powyższych danych jest wręcz śmieszne.

Pytanie 1. Dotyczy załącznika nr 2 do Umów, stanowiących Załączniki nr 5 do SIWZ.
Z uwagi na fakt, iż Operator Systemu Dystrybucyjnego nie zawsze podaje nr licznika wraz z danymi pomiarowo-rozliczeniowymi, zwracamy sie z prośbą o udzielenie informacji czy Wykonawca może zostawić tą kolumnę pustą w razie zaistnienia ww. sytuacji?
Jeśli nie zgodzicie się Państwo na zaproponowane rozwiązanie przedmiotowe postępowanie zostanie obarczonej wadą nie do usunięcia i będzie podlegało unieważnieniu, gdyż żaden z potencjalnych Wykonawców nie będzie mógł spełnić określonego przez Państwa warunku.

Odpowiedź
Zamawiający informuje, że wzór formularza raportu stanowiący załącznik nr 2 do wzorów umów stosowany jest od wielu lat i żaden z Wykonawców nie zgłaszał nadmiernych problemów lub niedogodności związanych z jego wypełnieniem. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podtrzymuje wymóg przedstawiania raportów wg wzoru formularza raportu stanowiący załącznik nr 2 do wzorów umów.
 


udostępnił: Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej, wytworzono: 2016/08/24, odpowiedzialny/a: Agnieszka Jerzykowska, wprowadził/a: Madlena Gruszka, dnia: 2016/08/24 14:17:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Madlena Gruszka 2016/08/24 14:17:01 nowa pozycja