Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 69924242

Aktualna strona: 1214011

Wydrukowano: 9308

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.


Informacja z otwarcia ofert:

 Szczecin, 11.02.2019 r.

Nr sprawy: MJOG-ZP.271.1.2019.MK

Nr pisma: MJOG-ZP.271.1.13.2019.MK

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „Dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.”.

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986ze zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu pn.„Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących w 2019r.”, które odbyło się w dniu 11.02.2019r.

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część I –  210 000 zł brutto

Cześć II – 100 000 zł brutto

2.Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Część, na którą wykonawca składa ofertę

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności

1.

CITY BIURO

Sp. z o.o. sp. k.

ul. Pocztowa 22

66 – 460 Witnica

 

I

 

 

186 618,06 zł

w tym

cena za zakres podstawowy –160 197,60 zł

cena za zakres objęty prawem opcji – 26 420,40 zł

 

Zgodnie z siwz

2.

 

Skowroński Przemysław, Werkowski Maciej

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą

Haprint Tonery s.c.

70-001 Ustowo 40 M /14

 

II

103 329,84 zł

Zgodnie z siwz

3.

PRAXIS ŁÓDŹ

Pilecka i Petlak s. j.

90 – 516 Łódź, ul. Wólczańska 66

 

I

 

 

197 790,36zł

w tym

cena za zakres podstawowy –

175 396,98 zł

cena za zakres objęty prawem opcji – 22 393,38 zł

 

Zgodnie z siwz

II

95 900,64 zł

Zgodnie z siwz

4.

PRYZMAT Szczecin sp. z o.o.

ul. Starkiewicza 13

71 – 112 Szczecin

II

100 771,44 zł

Zgodnie z siwz

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej,  przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczeniaData publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/02/11
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin