Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67222206

Aktualna strona: 1196366

Wydrukowano: 9303

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Dostawa żywności do Szkoły Poddstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok


 

 

 

Ogłoszenie nr 500116-N-2018 z dnia 2018-01-02 r.

 

Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi: Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, krajowy numer identyfikacyjny 21965500000, ul. ul. Grodzka  23 , 70543   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 433 29 24, e-mail sp63@miasto.szczecin.pl, faks 91 489 14 37.

Adres strony internetowej (URL): www.sp63.szczecin.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w wersji papierowej

Adres:

Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Grodzka 23, 70-543 Szczecin, sekretariat

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok

Numer referencyjny: SP63.261.2.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

wszystkie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie warzyw, owoców, produktów mleczarskich, jaj, produktów przemiału ziarna, filetów rybnych, wędlin oraz pozostałych produktów spożywczych do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

 

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

03142500-3

15500000-3

15610000-7

15220000-6

15800000-6

15300000-1

15130000-8

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

Okres w miesiącach        Okres w dniachData rozpoczęcia             Data zakończenia

                                               2018-12-31

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) kalkulacja cenowa – załączniki nr 1A-G DO SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców 

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców 

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

 

Informacje dodatkowe:

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 

Informacje dodatkowe:

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy        5,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

 

Wstępny harmonogram postępowania:

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

 

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewiduje możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu zamówienia lub w SIWZ oraz określi warunki takiej zmiany. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie formie aneksu. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w zakresie: a) przewidzianym w umowie, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, c) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający szczegółowy opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy Wykonawca zaproponuje upusty lub rabaty .Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-01-10, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:              1              Nazwa: Jaja

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 03142500-3,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:              2              Nazwa: produkty mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:              3              Nazwa: produkty przemiału ziarna

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15610000-7,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:              4              Nazwa: filety rybne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15220000-6,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:              5              Nazwa: różne produkty spożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15800000-6,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:              6              Nazwa: warzywa, owoce

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15300000-1,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Część nr:              7              Nazwa: produkty mięsne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15130000-8,

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium           Znaczenie

cena      80,00

termin wymiany dostarczonego wadliwego przedmiotu zamówienia      15,00

wysokość kary umownej każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy              5,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 załącznik nr 1 - formularz oferty

 załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa

załącznik nr 1b - kalkulacja cenowa

załącznik nr 1c - kalkulacja cenowa

załącznik nr 1d - kalkulacja cenowa

załącznik nr 1e - kalkulacja cenowa

załącznik nr 1f - kalkulacja cenowa

załącznik nr 1g - kalkulacja cenowa

załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3 - wzór umowy

załącznik nr 4 - SIWZ


Informacja z otwarcia ofert:

Znak sprawy: SP63.261.2.2017

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na„Dostawę żywności do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok”

 Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu pn. „Dostawa żywności do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok”

  1. Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

CZĘŚĆ I          5 250,00 ZŁ  BRUTTO

CZĘŚĆ II      42 280,00 ZŁ  BRUTTO

CZĘŚĆ III     12 717,00 ZŁ  BRUTTO

CZĘŚĆ IV     27 100,00 ZŁ  BRUTTO

CZĘŚĆ V      26 019,00 ZŁ  BRUTTO

CZĘŚĆ VI     54 839,00 ZŁ  BRUTTO

CZĘŚĆ VII     6 242,00 ZŁ  BRUTTO

 

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Nr części

Kryteria oceny ofert

Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

Cena

Termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia

Wysokość kary

umownej

1.

Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” S.J. J.Patruś i R.Bączyński Ząbrowo 30 Gościno

78-120

II

32 322,80 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

VII

3 488,30 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

 

2.

 

 

„Zborek” Z.Kusiak, H.Kusiak S.J. Przecław 150, 72-005 Przecław

I

3 528,00 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

VI

33 699,45 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

 

 

3.

 

 

 

SEMI Przemysław Fiedorowicz 70-770 Szczecin, ul.Batalionów Chłopskich 52/3

IV

21 429,00 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

 

 

4.

 

 

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwitniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

I

3 150,00 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

II

39 132,00 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

III

10 109,65 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

IV

24 350,00 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

V

21 703,11 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

VI

37 204,00 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

VII

4 024,50 zł brutto

Dzień dostawy

200 zł

Zgodnie z siwz

  1. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Gmina Miasto Szczecin
- Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
70 – 543 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. Grodzka 23

Znak sprawy:  SP63.261.2.2017, Szczecin, dnia 10.01.2018r.


Dotyczy: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę żywności do Szkoły Podstawowej Nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie na 2018 rok” - w podziale na części
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
 

W części I – jaja: ofertę nr 4

Nazwa: Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

W części II – produkty mleczarskie: ofertę nr 1

Nazwa: Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” S.J. J.Patruś i R.Bączyński Ząbrowo 30 Gościno 78-120
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

W części III – produkty przemiału ziarna: ofertę nr 4

Nazwa: Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

W części IV – filety rybne: ofertę nr 3

Nazwa: SEMI Przemysław Fiedorowicz 70-770 Szczecin, ul.Batalionów Chłopskich 52/3
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

W części V – różne produkty spożywcze: ofertę nr 4

Nazwa: Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

W części VI – warzywa, owoce: ofertę nr 2

Nazwa: „Zborek” Z.Kusiak, H.Kusiak S.J. Przecław 150, 72-005 Przecław
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

W części VII – produkty mięsne: ofertę nr 1

Nazwa: Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” S.J. J.Patruś i R.Bączyński Ząbrowo 30 Gościno 78-120
 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała 100 punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

 


Streszczenie oceny złożonych ofert:

CZĘŚĆ I - JAJA
 

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

„Zborek” Z.Kusiak, H.Kusiak S.J. Przecław 150, 72-005 Przecław

71,43

15

5

 

91,43

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

80

15

5

 

100

 

 

CZĘŚĆ II – PRODUKTY MLECZARSKIE

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” S.J. J.Patruś i R.Bączyński Ząbrowo 30 Gościno 78-120

80

15

5

 

100

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

66,08

15

5

 

86,08

 

 

 

CZĘŚĆ III – PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA

 

 

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

80

15

5

 

100

 

 

CZĘŚĆ IV – FILETY RYBNE

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

SEMI Przemysław Fiedorowicz 70-770 Szczecin, ul.Batalionów Chłopskich 52/3

80

15

5

 

100

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

70,37

15

5

 

90,37

 

CZĘŚĆ V – RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

80

15

5

 

100

 

 

CZĘŚĆ VI – WARZYWA,OWOCE

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

„Zborek” Z.Kusiak, H.Kusiak S.J. Przecław 150, 72-005 Przecław

80

15

5

 

100

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

72,61

15

5

 

92,61

 

 

 

CZĘŚĆ VII – PRODUKTY MIĘSNE

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Punkty w kryterium „cena”

Punkty w kryterium „termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia”

Punkty w kryterium „wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia”

 

 

Punkty łącznie

Hurtownia Wielobranżowa „Rojan” S.J. J.Patruś i R.Bączyński Ząbrowo 30 Gościno 78-120

80

15

5

 

100

Handel Obwoźny Art.Spożywczymi i Przemysłowymi Janusz Kwietniewski 70-753 Szczecin, ul. Lechicka   23/3

69,34

15

5

 

89,34

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/01/02
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin