Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 54,75 m2


Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.) Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 61 ogłasza przetarg na wynajem pomieszczenia garażowego o pow. 54,75 m2.
Dyrektor szkoły przewiduje możliwość wynajęcia:

pomieszczenia garażowego nr 3 o powierzchni: 54,75 m2 (oraz nieużywana antresola ), od poniedziałku do piątku od godziny 16.00.

Pomieszczenie garażowe wyposażone jest w media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, kanalizacja).

Warunki przetargu:

1. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy: sps52@miasto.szczecin.pl . Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
2. Termin składania ofert – do dnia 26.03.2019 r. do godziny 15.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2019 r. o godzinie 9:00.
4. Bliższych informacji udziela: Jadwiga Grzeszczuk pod numerem telefonu 91 48 43 560
5. Pomieszczenie do wynajęcia można obejrzeć do dnia 22.03.2019 r., po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.
6. Minimalna stawka wynajmu wynosi: 400,00 netto+ 23% Vat /m-c.
7. Wynajem pomieszczenia nie może mieć negatywnego wpływu na działanie Szkoły.
8. Do oferty winno zostać załączone:
a) podanie skierowane do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 z proponowanym terminem wynajmu oraz proponowaną stawką wynajmu,
b) kserokopia dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych).
9. Oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
10. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie zaproponowana najwyższa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym przez nas terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłużej niż do 31.12.2019 r.
Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane do dnia 31.03.2019 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w szkole oraz telefoniczne powiadomienie oferentów.
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 52 w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2019/03/13
udostępnił: PSPS Nr 52 ul. Jagiellońska 61, wytworzono: 2019/03/13, odpowiedzialny/a: Jadwiga Grzeszczuk, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/03/13 09:00:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/03/13 09:00:21 nowa pozycja