Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowanie jednostki komunalnej Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego


Działając na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r), Zarządzenia Nr 32/2020 Dyrektora szkoły w sprawie powołania stałej komisji przetargowej z dnia 04.06.2020 r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie al. Wojska Polskiego 115, 70-483 Szczecin ogłasza przetarg na wynajem pomieszczeń bufetu znajdujących się w budynku przy al. Wojska Polskiego 115.

I. Przedmiot przetargu.

 1. Najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,57 m2 składających się z bufetu o powierzchni 23,81 m2, magazynu o powierzchni 10,76 m2 i WC o powierzchni 3 m2 z przeznaczeniem do prowadzenia bufetu szkolnego dla uczniów, rodziców lub opiekunów uczniów i pracowników szkoły w zakresie sprzedaży napojów zimnych i gorących oraz artykułów spożywczych w opakowaniach jednorazowych.
 2. Pomieszczenia znajdują się na poziomie -01 budynku i są wyposażone w meble oraz urządzenia gastronomiczne, których wykaz zawiera Załącznik nr 1 do Umowy.

II. Warunki przetargu.

 1. Asortyment oferowany do sprzedaży powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz. 1154). Wynajmujący zastrzega sobie prawo do ingerencji w asortyment oferowany do sprzedaży.
 2. Bufet będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:30 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00 z wyłączeniem dni wolnych od nauki.
 3. Najemca zapewni klientom możliwość płatności bezgotówkowej.
 4. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości w wynajmowanych pomieszczeniach.
 5. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarno-epidemiologicznych i innych przepisów dotyczących tego typu działalności.

III. Okres i cena najmu.

 1. Cena wywoławcza czynszu wraz z opłatami eksploatacyjnymi wynosi 200 zł netto miesięcznie. Do ceny netto będzie doliczony obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23%. W cenę czynszu wliczone są: energia elektryczna, zimna i ciepła woda, ogrzewanie oraz wywóz odpadów.
 2. Planowany okres trwania Umowy najmu: od 7 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.
 3. Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego, z góry, w terminie 14 dni od daty wystawienia.

IV. Przygotowanie i złożenie oferty

 1. Oferta winna zostać złożona w Sekretariacie szkoły w formie papierowej, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – bufet” do 24.08.2020 r do godziny 1500 Oferty zostaną otwarte w dniu 25.08.2020 r.
 2. Na ofertę składają się:
  • oferta cenowa sporządzona na formularzu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  • Oświadczenie złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  • aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 7 dni),
  • aktualnego wydruku ze strony Bazy Internetowej REGON wraz z prowadzoną działalnością wg PKD (nie starszy niż 7 dni),
 3. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta.
 4. Oferty niezgodne z ogłoszeniem o przetargu, niekompletne lub złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane,.

V. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy.

 1. Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora szkoły.
 2. Kryteria wyboru oferty :
  • wysokość miesięcznej stawki czynszu,
  • doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej, tj. prowadzenie działalności gastronomicznej (np. restauracja, bar, bufet) w okresie ostatnich trzech lat,
  • jakość i wartości odżywcze zaproponowanego asortymentu spożywczego.
 3. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
 4. Wyniki przetargu, albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły i opublikowane na stronie internetowej w terminie do 5 dni od dnia otwarcia ofert.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana zostanie poinformowany przez Wynajmującego o dacie podpisania umowy i zobowiązany jest do jej zawarcia nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji.
 6. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert.
 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

VI. Wyjaśnienia i informacje

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik – Eliza Filipiak Tel. 91 423 26 55.
 2. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
   


Ogłoszenie o wyniku postępowania:


Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie
z siedzibą przy Al. Wojska Polskiego 115


podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na najem pomieszczeń bufetu szkolnego, przeprowadzonego na podstawie § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: XII/344/07 z dn. 30 lipca 2007 r., XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r).
Liczba ofert dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
Liczba ofert niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: nie dotyczy.
Wybrana została oferta złożona przez firmę Catering „U Kasi” Nikola Abramczuk, która spełniła wymogi określone w Ogłoszeniu.


                                                           Dyrektor
                                                            Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
                                                              w Szczecinie
                                                               dr hab. Anna Tarnowska
 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2020/08/05
IV
udostępnił: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego , wytworzono: 2020/08/05, odpowiedzialny/a: Marlena Soseńska, wprowadził/a: Marlena Soseńska, dnia: 2020/08/27 15:23:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:23:26 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:21:53 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:15:48 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:12:39 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 15:08:32 modyfikacja wartości
Marlena Soseńska 2020/08/27 14:57:17 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/08/05 11:58:28 nowa pozycja