Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.


6/02/2018    S25    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Roboty w zakresie budowy dróg

2018/S 025-052384

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin - Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
Pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Szczecin, Biuro ds. Zamówień Publicznych
Tel.: +48 914245102
E-mail: bzp@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

Numer referencyjny: BZP/125/17

II.1.2)Główny kod CPV

45233120

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45221120

45234126

45234000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych wraz ze spełnieniem warunków niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie na zadaniu inwestycyjnym:

„Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 20

Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy / Waga: 10

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika robót kolejowych / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.02.02.00-32-0001/17-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 15 000.000 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) Wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum:

A1) Dwie prace podobne polegające na: budowie lub przebudowie drogi lub ulicy, min. klasy G w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) o wartości robót nie mniejszej niż 40 000.000 PLN brutto każda.

A2) Jedną pracę podobną polegającą na budowie lub przebudowie torowiska tramwajowego wraz z trakcją tramwajową o wartości robót nie mniejszej niż 3.000.000 zł brutto.

A3) Dwie prace podobne polegające na budowie lub przebudowie drogowego obiektu inżynierskiego w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.5.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), (tj. obiekt mostowy, tunel, przepust, konstrukcja oporowa), o wartości robót nie mniejszej niż 5 000.000 PLN brutto każda.

A4) Jedną prace podobną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie infrastruktury kolejowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogi kolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym o wartości robót nie mniejszej niż 10 000.000 PLN brutto.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Uwaga: Przedmioty prac opisanych w lit: a1, a2, a3, a4 mogą być wykonane w jednym zamówieniu lub w oddzielnych zamówieniach.

Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk:

B1) Kierownik Kontraktu (Przedstawiciel wykonawcy).

B2) Kierownik Budowy.

B3) Kierownik robót drogowych.

B4) Kierownik robót mostowych.

B5) Kierownik robót torowych.

B6) Kierownik robót kolejowych.

B7) Kierownik robót kolejowych w zakresie urządzeń sterowania ruchem.

B8) Kierownik robót sanitarnych.

B9) Kierownik robót elektrycznych.

B10) Kierownik robót telekomunikacyjnych.

B11) Kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk wymienionych powyżej.

Ze względu na limit znaków w ogłoszeniu szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk dostępne są w dokumentacji przetargowej tj. pkt 2 ppkt 2 lit. b1 - b11 rozdziału V SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunków zmian, zostały określone w dokumentacji przetargowej.

2. Na podst. art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące prace fizyczne związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni tj. podbudowy niebitumiczne, podbudowy bitumiczne, warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2018

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin.

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp polegających na powtórzeniu podobnych robot budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości do 30 000 000 PLN, na warunkach takich jak zamówienie podstawowe.

3. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

1) Formularz oferty 2)JEDZ 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach innych podmiotów. 4) Odpowiednie pełnomocnictwa 5)Oświadczenie według wzoru stanowiącego zał nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców 6)„Kryteria oceny ofert”zawierające oświadczenia umożliwiające przyznanie punktów w kryteriach 7) TER

4.Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w części IV - Kryteria kwalifikacji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

5.O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Pzp

2) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Pzp

6.Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, oświadczeń i/lub dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, z powodów określonych w pkt 5 tj:

1) Zaświadczenie właściwego naczelnika US

2) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS ub KRUS

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

4) Informacja z KRK

5) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

6) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne

7) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

7.W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom - Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie, nie krótszym niż 10 dni opisu produktów równoważnych, jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie.

8.Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt6

9.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz. VI SIWZ.

11. Na podstawie art. 24aa Pzp zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Z uwagi na limit znaków, wykaz dokumentów, które należy złożyć w postępowaniu i szczegółowe zasady ich składania określone są w Rozdziale V SIWZ

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

14. W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.

15.Wadium należy wnieść w wysokości 1 000 000 PLN (słownie jeden milion złotych) przed upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/02/2018

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PL-Szczecin: Roboty w zakresie budowy dróg

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

 

Przedmiot zamówienia: 45233120

Roboty w zakresie budowy dróg

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 26/03/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2018

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/06/2018

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 26/03/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PL-Szczecin: Roboty w zakresie budowy dróg

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

 

Przedmiot zamówienia: 45233120

Roboty w zakresie budowy dróg

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 04/04/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2018

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2018

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 04/04/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PL-Szczecin: Roboty w zakresie budowy dróg

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

 

Przedmiot zamówienia: 45233120

Roboty w zakresie budowy dróg

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 11/04/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2018

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 09/07/2018

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 11/04/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.03.2018 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PL-Szczecin: Roboty w zakresie budowy dróg

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456 Szczecin. Tel.  +48 914245102 pok. 397,

e-mail: bzp@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu): Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie

 

Przedmiot zamówienia: 45233120

Roboty w zakresie budowy dróg

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Powinno być:           

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/04/2018

Czas lokalny: 11:30

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 16/06/2018

 

Powinno być:           

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 23/07/2018

 

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Powinno być:           

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 25/04/2018

Czas lokalny: 12:00

 

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 05.04.2018 r.

 

 

 


Załączniki:

03 Zal 2 Umowa (.zip, 70,1 MB)

09 Zal 8 Dokumentacja projektowa (.zip, 1,64 GB)


Informacja z otwarcia ofert:

Szczecin 25.04.2018 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

 

  1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

116.580.000,00 zł. brutto.

2.      Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi, wysokości kary umownej za każdy dzień opóźnienia oraz oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji    zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych.

 

  1. KONSORCJUM FIRM:

Lider: Roverpol Sp. z o.o.

ul. P. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

Partner: Rover Alcisa SA

C\Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania

Cena umowna brutto: 128.990.000,00 zł. brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz.

Okres rękojmi: 72 miesiące.

Wysokości kary umownej: 10.000 zł.

Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych:

osoba przewidziana do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych (o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b6 siwz) posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót) min. 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont infrastruktury kolejowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogikolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto na stanowisku/stanowiskach:Kierownika Budowy lub Kierownika Robót kolejowych.

 

2.           BUDIMEX Spółka Akcyjna

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Cena umowna brutto: 163.193.371,63 zł. brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz.

Okres rękojmi: 72 miesiące.

Wysokości kary umownej: 10.000 zł.

Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych:

osoba przewidziana do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych (o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b6 siwz) posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót) min. 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont infrastruktury kolejowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogikolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto na stanowisku/stanowiskach:Kierownika Budowy lub Kierownika Robót kolejowych.

 

3.          STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena umowna brutto: 163.964.567,23 zł. brutto

Termin wykonania zamówienia: zgodnie z siwz.

Okres rękojmi: 72 miesiące.

Wysokości kary umownej: 10.000 zł.

Oświadczenie dotyczące doświadczenia osoby przewidzianej do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych:

osoba przewidziana do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika robót kolejowych (o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 2 lit b6 siwz) posiada dodatkowe doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacji (od rozpoczęcia robót do ich zakończenia wydaniem Świadectwa Przejęcia lub Protokołu odbioru robót) min. 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub remont infrastruktury kolejowej w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu drogikolejowej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym o wartości robót nie mniejszej niż 10.000.000 zł brutto na stanowisku/stanowiskach:Kierownika Budowy lub Kierownika Robót kolejowych.

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wyżej wskazane oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (forma fax-u i e-maila nie spełnia wymogów formy pisemnej).

wzor oswiadczeniaWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Urzędu Miasta Szczecin

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

Znak sprawy: BZP/125/17                                                                                                 Szczecin, dnia 15.06.2018 r.

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego na „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie”

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

 

KONSORCJUM FIRM:

Lider:

Nazwa (firma): Roverpol Sp. z o.o.

Siedziba i adres: ul. P. Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

Partner:

Nazwa (firma): Rover Alcisa SA

Siedziba i adres: C\Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz.

 

Punktacja ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

kryterium

cena – 60 %

kryterium okres rękojmi – 20 %

kryterium wysokość kary umownej – 10 %

kryterium doświadczenie kierownika robót kolejowych – 10 %

Łączna punktacja

1

KONSORCJUM FIRM:

Lider: Roverpol Sp. z o.o.

ul. P.Gintrowskiego 30/221, 02-697 Warszawa

Partner: Rover Alcisa SA

C\Botanico Cavanilles, 28, 46010 Walencja, Hiszpania

60

20

10

10

100

2

BUDIMEX Spółka Akcyjna

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

47,42

20

10

10

87,42

3

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

47,20

20

10

10

87,20


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2018/02/06
IV
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2018/02/06, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Mirella Wołłejszo, dnia: 2018/06/15 08:08:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Mirella Wołłejszo 2018/06/15 08:08:28 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/04/25 13:09:35 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/04/25 13:07:59 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/04/05 11:16:57 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/03/28 12:21:20 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/03/20 11:03:43 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/03/09 13:24:11 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/02/06 12:24:59 modyfikacja wartości
Mirella Wołłejszo 2018/02/06 11:38:49 nowa pozycja