Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78098096

Aktualna strona: 3897058

Wydrukowano: 146358

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II"


3/04/2016    S72    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2016/S 072-126069

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Punkt kontaktowy: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)
Osoba do kontaktów: Joanna Zaborska
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245996
E-mail: jzabor@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.um.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II".

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL424.
Kod NUTS

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP II”.
Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla każdej części/zadania osobno dla poniżej wymienionych części:.
Część 1.
Zadanie 1.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
Zadanie 1.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo
Zadanie 1.3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
Część 2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn.”Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”
Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
Część 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów
Część 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego
Część 6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. ”Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”
Część 7. Remont Podstacji prostownikowej Kolumba
Część 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego
Część 9.
Zadanie 9.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany
Zadanie 9.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz
z dodatkowa relacja pod wiaduktem
Część 10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – Etap II”.
Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych dla każdej części/zadania osobno dla poniżej wymienionych części:.
Część 1.
Zadanie 1.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
Zadanie 1.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo
Zadanie 1.3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła)
Część 2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn.”Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”
Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).
Część 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów
Część 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego
Część 6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. ”Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”
Część 7. Remont Podstacji prostownikowej Kolumba
Część 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego
Część 9.
Zadanie 9.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany
Zadanie 9.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz
z dodatkowa relacja pod wiaduktem
Część 10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie zadania, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne zadania w częściach.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Część 1

1)Krótki opis

Część 1.
Zadanie 1.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
Zadanie 1.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo
Zadanie 1.3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 1.
Zadanie 1.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – al. Wyzwolenia – pl. Rodła do Ronda Giedroycia.
Zadanie 1.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Kołłątaja- ul. Asnyka – pętla Niebuszewo
Zadanie 1.3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego – pl. Hołdu Pruskiego – ul. Matejki – ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła).

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 1.
Zadanie 1.1. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zadanie 1.2. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zadanie 1.3. – 360 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 2 Nazwa: Część 2

1)Krótki opis

Część 2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn.„Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 2. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego al. Powstańców Wielkopolskich dla zadania pn.„Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli”.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 1. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 3 Nazwa: Część 3

1)Krótki opis

Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Mickiewicza od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego (z przejazdem).

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 3. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 4 Nazwa: Część 4

1)Krótki opis

Część 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 4. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 5 Nazwa: Część 5

1)Krótki opis

Część 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 5. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 6 Nazwa: Część 6

1)Krótki opis

Część 6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. „Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 6. Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława dla zadania pn. „Przebudowa zajezdni tramwajowej Golęcin”.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 6. – 360 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Część nr: 7 Nazwa: Część 7

1)Krótki opis

Część 7. Remont Podstacji prostownikowej Kolumba.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 7. Remont Podstacji prostownikowej Kolumba.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 7. – 540 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 8 Nazwa: Część 8

1)Krótki opis

Część 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 8. Budowa podstacji prostownikowej Chmielewskiego.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 8. – 420 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Część nr: 9 Nazwa: Część 9

1)Krótki opis

Część 9.
Zadanie 9.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany
Zadanie 9.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz
z dodatkowa relacja pod wiaduktem.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 9.
Zadanie 9.1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Weleckie na wysokości ul.: Podwale – ul. Kolumba – Chmielewskiego – Smolańska – Budziszyńska – do rozjazdów przed pętlą Pomorzany
Zadanie 9.2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego – pl. Ratuszowy – ul. Dworcowa na wysokości hotelu Novotel wraz
z dodatkowa relacja pod wiaduktem.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 9.
Zadanie 9.1. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zadanie 9.2. – 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.

Część nr: 10 Nazwa: Część 10

1)Krótki opis

Część 10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000, 71248000

3)Wielkość lub zakres

Część 10. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 10. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31.12.2023.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Wadium należy wnieść w wysokości:
1) kwota wadium dla części 1 – 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) kwota wadium dla części 2 – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) kwota wadium dla części 3 – 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),
4) kwota wadium dla części 4 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
5) kwota wadium dla części 5 – 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
6) kwota wadium dla części 6 – 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
7) kwota wadium dla części 7 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
8) kwota wadium dla części 8 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
9) kwota wadium dla części 9 – 85 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
10) kwota wadium dla części 10 – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
w terminie do 19.5.2016 do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to musi zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które jest składana oferta oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp..
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np. : odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
II. Wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. 1 ppkt 2) – 4) i 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I. 1 ppkt 5) i 7) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 3 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. nr 8 do SIWZ).
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) dla części 1
minimum jedną usługę główną polegającą na wykonaniu jednego projektu torowiska tramwajowego z siecią trakcyjną wbudowanego w ulicę o długości min 1 000 metrów toru pojedynczego zwanego dalej „mtp.” wraz z pętlą tramwajową oraz skrzyżowaniem minimum trzech relacji tramwajowych.
b) dla części 2, 9
minimum jedną usługę główną polegającą na wykonaniu jednego projektu torowiska tramwajowego z siecią trakcyjną wbudowanego w ulicę o długości min 1000 mtp. wraz z pętlą tramwajową,
c) dla części 3
minimum jedną usługę główną polegającą na wykonaniu jednego projektu torowiska tramwajowego z siecią trakcyjną o długości min 1 000 mtp.,
d) dla część 4, 5, 10
minimum jedną usługę główną polegającą na wykonaniu jednego projektu torowiska tramwajowego z siecią trakcyjną o długości min 500 mtp., oraz skrzyżowaniem minimum trzech relacji tramwajowych.
e) dla części 6
minimum jedną usługę główną polegającą na wykonaniu jednego projektu budowy/przebudowy zajezdni tramwajowej wraz z torowiskiem tramwajowym i z siecią trakcyjną.
f) dla części 7, 8
minimum jedną usługę główną polegającą na wykonaniu jednego projektu budowy/przebudowy tramwajowej podstacji prostownikowej.
W zależności od tego na ile części Wykonawca składa swoją ofertę ma wykazać usługi dla każdej części osobo. Jeżeli Wykonawca składa ofertę np. na części 6, 7 i 8 to musi wykazać minimum trzy usługi tj.: usługę obejmującą swoim zakresem usługę określoną dla części 6 oraz po jednej usłudze obejmującej swoim zakresem usługę określoną dla części 7 i 8.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) dla części 1
— minimum trzema projektantami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
— minimum trzema projektantami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
— minimum trzema projektantami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
— minimum dwoma projektantami posiadającymi uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
b) dla części 2, 3, 4, 5, 10
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
c) dla części 6, 9
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
d) dla część 7, 8
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
— minimum jednym projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń;
Wymagane doświadczenie zawodowe
— projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń – wykonał jedną dokumentację budowlaną na obiekcie podlegającym ochronie konserwatorskiej;
— projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń – wykonał jedną dokumentację budowlaną obiektu przemysłowego oraz ekspertyzę oceny konstrukcji nośnej obiektu;
— projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń – wykonał jedną dokumentację budowy/przebudowy/remontu torowiska tramwajowego, oraz dokumentację budowy/przebudowy/remontu drogi klasy minimum L;
— projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – wykonał jedną dokumentację budowy/przebudowy/remontu elektroenergetycznej sieci tramwajowej i dokumentację budowy/przebudowy/remontu oświetlenia ulicznego oraz dla części 6, 7 i 8 wykonał dokumentację budowy/przebudowy/podstacji tramwajowej;
— projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – wykonał jedną dokumentację budowy/przebudowy/remontu ww. infrastruktury podziemnej przy obiektach liniowych;
— projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń – wykonał jedną dokumentację budowy/przebudowy/remontu ww. infrastruktury podziemnej przy obiektach liniowych.
Uwaga:
Wszyscy projektanci muszą posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń przez okres minimum 3 lat.
Zamawiający wymaga wykazania innej osoby dla każdej części zamówienia tj. jeżeli wykonawca składa swoja ofertę np. na część 1, 2, 3 to projektant posiadający uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń wykazany w części 2 nie może być wykazany w pozostałych częściach na które wykonawca składa swoją ofertę, w każdej części muszą to być inne osoby.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia uprawnień przez poszczególne wymagane osoby.
Na podstawie art. 104 ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 290) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Kierując się powyższymi przepisami Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z 22.12.2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia. Waga 5

3. Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

BZP/20/16

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

19.5.2016 - 10:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 19.5.2016 - 11:00

Miejscowość:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ;
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa;
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz)
3) metodologia wykonania przedmiotu zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, zawierająca informacje umożliwiające przyznanie punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w Rozdziale XII SIWZ.
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
(Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
2. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej:
Część 1.
Zadanie 1.1. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zadanie 1.2. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zadanie 1.3. – 360 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 2. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 3. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 4. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 5. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 6. – 360 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 7. – 540 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 8. – 420 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 9.
Zadanie 9.1. – 450 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Zadanie 9.2. – 270 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
Część 10. – 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2) Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji inwestycji – planowana realizacja inwestycji: nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku.
3. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

6.Adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp.

7. Zmiany umowy:
1) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej będzie możliwa, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności i wystąpienia z odpowiednim wyprzedzeniem, Projektant nie uzyska uzgodnień, opinii lub decyzji pozwalających ukończyć w terminie przedmiot umowy opisany w §1 umowy, nastąpi zmiana stanu prawnego, a także konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, procesu wykupu gruntów.
3) Termin wykonania umowy w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego może ulec zmianie w zależności od terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i zakończenia robót budowlanych.
4) Zmiana wygrodzenia umownego będzie możliwa w przypadku, gdy: wystąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT, nastąpi zmiana stanu prawnego, a także konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych z przedmiotem umowy, procesu wykupu gruntów,
5) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.
6) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od podpisania aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt 4), lecz nie wcześniej niż od dnia złożenia prawidłowego wniosku (oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian), o którym mowa w pkt. 11).
7) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Projektanta nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
8) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy, wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta wynikającego ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9) W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 ustawy wynagrodzenie Projektanta ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Projektanta, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie.
10) Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego lub Projektanta.
11) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt. 7), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Projektanta oświadczenia wraz z uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi wpływ zmian, o których mowa w pkt. 8) i 9) na wynagrodzenie Projektanta.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

8.4.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PL-Szczecin:  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin,

pl. Armii Krajowej 1,  PL-70-456Szczecin. Tel.  +48 914245996, pok. 397,

attn: Joanna Zaborska, E-mail: jzabor@um.szczecin.pl. Fax  +48 914245104.

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie - ETAP II"

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

Sekcja III 1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Zamiast:

1. Wadium należy wnieść w wysokości:
1) kwota wadium dla części 1 – 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) kwota wadium dla części 2 – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) kwota wadium dla części 3 – 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),
4) kwota wadium dla części 4 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
5) kwota wadium dla części 5 – 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
6) kwota wadium dla części 6 – 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
7) kwota wadium dla części 7 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
8) kwota wadium dla części 8 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
9) kwota wadium dla części 9 – 85 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
10) kwota wadium dla części 10 – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
w terminie do 19.5.2016 do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to musi zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które jest składana oferta oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

Powinno być: 

 1. Wadium należy wnieść w wysokości:
1) kwota wadium dla części 1 – 90 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
2) kwota wadium dla części 2 – 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) kwota wadium dla części 3 – 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych),
4) kwota wadium dla części 4 – 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych),
5) kwota wadium dla części 5 – 4 500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
6) kwota wadium dla części 6 – 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
7) kwota wadium dla części 7 – 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych),
8) kwota wadium dla części 8 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych),
9) kwota wadium dla części 9 – 85 000 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
10) kwota wadium dla części 10 – 9 000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych),
w terminie do 30.5.2016 do godziny 10:30. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część to musi zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które jest składana oferta oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:                     19/05/2016      10:30

Powinno być:              30/05/2016      10:30

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:                     19/05/2016      11:00

Powinno być:             30/05/2016      11:00

Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia:

Sekcja III.2.3) Kwalifikacje techniczne Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. W punkcie 1. podpunkt 2) w Opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, dodaje się zdanie:

„Zamawiający dopuszcza również, że w przypadku Wykonawcy, który składa ofertę na więcej niż jedną część to musi wykazać się usługą dla każdej części lub usługami obejmującymi w swoim zakresie sumę wszystkich usług opisanych dla każdej części, na którą składa Wykonawca ofertę.”

Sekcja III.2.3)Kwalifikacje techniczne Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów. W punkcie 1. podpunkt 3) w Opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku, dodaje się zdanie:

„Zamawiający dopuszcza również możliwość wykazania warunku doświadczenia osób przez kilku projektantów łącznie.”

Ogłoszenie zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.05.2016r.Lista załączników:


Wyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/20/16                                                                                      Szczecin, dnia 2016-08-03

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na   ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:  ,,Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – ETAP I

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

W części I:

Nazwa (firma):   DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski

Siedziba i adres:ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin

Łączna liczba punktów:  95 pkt, w tym:

Cena: 90 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 0 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 1. Nazwa (firma):WYG International Sp. z o.o.

Siedziba i adres:ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa

Łączna liczba punktów:  55,72 pkt, w tym:

Cena: 50,72 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

2. Nazwa (firma):BBF Sp. z o.o.

Siedziba i adres:ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań

Łączna liczba punktów: 78,79 pkt, w tym:

Cena: 68,79 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 5 pkt

 

3. Nazwa (firma):  DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski

Siedziba i adres:ul. Sosnowa 6A, 71-468 Szczecin

Łączna liczba punktów:  95 pkt, w tym:

Cena: 90 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

 4. Nazwa (firma):Konsorcjum firm: Getinsa Polska Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31,

   00-511 Warszawa oraz GETINSA – PAYMA S.L  c/Ramon de Aguinaga 8 

  28028 Madryt, Hiszpania       

Łączna liczba punktów: 37,59 pkt, w tym:

Cena: 32,59 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

W części II:

  Nazwa (firma):  PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  Nazwa (firma):PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

W części III

Nazwa (firma): Konsorcjum firm: PROJEKT INFRA Sp. z o.o ul.

Aleja Niepodległości 13/6, 02-554 Warszawa oraz WPT PROJEKT Tomasz Żak

ul. Marszałka Focha 1/13, 32-500 Chrzanów

Łączna liczba punktów:  95 pkt, w tym:

Cena: 90 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 0 pkt

 Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1.   Nazwa (firma):Konsorcjum firm: PROJEKT INFRA Sp. z o.o ul.

   Aleja Niepodległości 13/6, 02-554 Warszawa oraz WPT PROJEKT Tomasz Żak

  ul. Marszałka Focha 1/13, 32-500 Chrzanów

Łączna liczba punktów:  95 pkt, w tym:

Cena: 90 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

  2. Nazwa (firma):PROGREG Sp. z o.o

Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 55,92 pkt, w tym:

 Cena:  50,92 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

  3. Nazwa (firma): Halcrow Group Limited

Siedziba i adres:Elms House, 43 Brook Green, W6 7EF Londyn, Wielka Brytania

 Łączna liczba punktów: 55,18 pkt, w tym:

 Cena: 45,18 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 5 pkt

 

  4.  Nazwa (firma): Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.

 Siedziba i adres:ul. Tadeusza Kościuszki 68, 61-891 Poznań

 Łączna liczba punktów: 77,99 pkt, w tym:

 Cena: 72,99 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

W części IV

 Nazwa (firma): PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów:  95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej+ metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1. Nazwa (firma):PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów:  95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

W części V:

 Nazwa (firma):  PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1.  Nazwa (firma):PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

W części VII

 Nazwa (firma): SESTO Sp. z o.o.

 Siedziba i adres:ul. Struga 66, 90-557 Łódź

 Łączna liczba punktów: 97 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 2 pkt

 Wysokość kary umownej: 5 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 1. Nazwa (firma):SESTO Sp. z o.o.

 Siedziba i adres:ul. Struga 66, 90-557 Łódź

 Łączna liczba punktów: 97 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 2 pkt

 Wysokość kary umownej: 5 pkt

 

W części VIII

 Nazwa (firma): SESTO Sp. z o.o.

 Siedziba i adres:ul. Struga 66, 90-557 Łódź

 Łączna liczba punktów: 92 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 2 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 1. Nazwa (firma):SESTO Sp. z o.o.

 Siedziba i adres:ul. Struga 66, 90-557 Łódź

 Łączna liczba punktów: 92 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 2 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

W części IX

   Nazwa (firma):   Konsorcjum firm: SAFEGE 15-27 rue du Port, Parc de I’lle

   92000 Nanterre, Francja oraz Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

   Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Łączna liczba punktów: 100 pkt, w tym:

Cena: 90 pkt

Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

Wysokość kary umownej: 5 pkt

 Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

1. Nazwa (firma):SYSTRA S.A.

 Siedziba i adres:72-76 rue Henry Farman 75015, Paryż Francja

 Łączna liczba punktów:  50,12 pkt, w tym:

 Cena: 40,12 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 5 pkt

 

 2.  Nazwa (firma):PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 57,85 pkt, w tym:

 Cena: 52,85 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

  3. Nazwa (firma): Halcrow Group Limited

 Siedziba i adres:Elms House, 43 Brook Green, W6 7EF Londyn, Wielka Brytania

 Łączna liczba punktów: 50,55 pkt, w tym:

 Cena: 40,55 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 5 pkt

 

  4. Nazwa (firma):Konsorcjum firm: SAFEGE 15-27 rue du Port, Parc de I’lle

    92000 Nanterre, Francja oraz Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o.

   Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 Łączna liczba punktów: 100 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 5 pkt

 

W części X

  Nazwa (firma):  PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz (cena +wysokość kary umownej + metodologia wykonania przedmiotu zamówienia).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1. Nazwa (firma):PROGREG Sp. z o.o

 Siedziba i adres:ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

 Łączna liczba punktów: 95 pkt, w tym:

 Cena: 90 pkt

 Metodologia wykonania przedmiotu zamówienia: 5 pkt

 Wysokość kary umownej: 0 pkt

 

 

 

 

 

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/04/13
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin