Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 78098006

Aktualna strona: 3897057

Wydrukowano: 146358

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 w podziale na części


16/02/2017    S33    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Polska-Szczecin: Autobusy niskopodłogowe

2017/S 033-060166

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

 

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Miasto Szczecin Biuro ds Zamówień Publicznych
pl. Armii Krajowej 1
Szczecin
70-456
Polska
Osoba do kontaktów: Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)
Tel.: +48 914245996
E-mail: jzabor@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szczecin.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

 

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 w podziale na części.

 

Numer referencyjny: BZP/11/17

 

II.1.2)Główny kod CPV

34121400

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy sprzedaży w następujących częściach:

1) Część I: 10 sztuk autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, jednoczłonowych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2018 r., o długości 12 metrów, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej, nieeksploatowanych i nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, autobusów zapewniających bezstopniowe wejście wszystkimi drzwiami,

2) Część II: 10 sztuk autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, dwuczłonowych (przegubowych), fabrycznie nowych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2018 r., o długości 18 metrów, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej, nieeksploatowanych i nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, autobusów zapewniających bezstopniowe wejście wszystkimi drzwiami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część I: 10 sztuk autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, jednoczłonowych

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

34121400

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL424.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy sprzedaży: 10 sztuk autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, jednoczłonowych, fabrycznie nowych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2018 r., o długości 12 metrów, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej, nieeksploatowanych i nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, autobusów zapewniających bezstopniowe wejście wszystkimi drzwiami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 16/02/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu (rozszerzeniu) realizacji przedmiotu zamówienia o urządzenia, zgodnie z ceną podaną przez wykonawcę w formularzu oferty.

2) Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych na ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

3) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji ze wskazaniem zakresu. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub poinformuje wykonawcę o nie skorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4) Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorach umów.

5) Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji umieszczony jest w załączniku nr 2 do SIWZ, w pkt VI (Urządzenia objęte prawem opcji).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.02.02.00-32-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Projekt pn. „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

3. Terminy dostawy określono w dokumentach zamówienia;

 

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Część I: 10 sztuk autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, dwuczłonowych (przegubowych)

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

34121400

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PL424.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nabywana na podstawie umowy sprzedaży: 10 sztuk autobusów komunikacji miejskiej niskopodłogowych, dwuczłonowych (przegubowych), fabrycznie nowych, wyprodukowanych przez jednego producenta w 2018 r., o długości 18 metrów, z klimatyzacją w przestrzeni pasażerskiej, nieeksploatowanych i nieużywanych do prezentacji lub celów o podobnym charakterze, autobusów zapewniających bezstopniowe wejście wszystkimi drzwiami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/03/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

1) Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy. Prawo opcji polegać będzie na zwiększeniu (rozszerzeniu) realizacji przedmiotu zamówienia o urządzenia, zgodnie z ceną podaną przez wykonawcę w formularzu oferty.

2) Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych na ten cel. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

3) Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji ze wskazaniem zakresu. Zamawiający złoży ww. oświadczenie lub poinformuje wykonawcę o nie skorzystaniu z prawa opcji nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4) Zasady realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji dotyczące: sposobu jego realizacji, jego odbioru, sposobu zapłaty, sposobu zabezpieczenia, sposobu naliczania kar umownych, wykonywania praw i obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi zostały określone we wzorach umów.

5) Opis przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji umieszczony jest w załączniku nr 2 do SIWZ, w pkt VI (Urządzenia objęte prawem opcji).

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPZP.02.02.00-32-0001/16-00.

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Projekt pn. „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

3. Terminy dostawy określono w dokumentach zamówienia;

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

2. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV JEDZ– Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu tj:

a) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

b) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

dla części I:

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2014, 2015, 2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 15 000 000 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w minimum 50 %.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż

10 000 000 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

dla części II:

a) jego średnioroczny obrót w obszarze objętym zamówieniem w okresie ostatnich trzech lat obrotowych (tj. 2014, 2015, 2016), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wyniósł minimum 20 000 000 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z wykonawców musi spełniać go w minimum 50 %.

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż

15 000 000 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Uwaga!

Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie część zamówienia zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, w zakresie średniorocznego obrotu, jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunek o wyższej wartości ekonomicznej, spośród części na które składa swoją ofertę.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na obie część zamówienia w celu wykazania, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia musi wykazać posiadane środki finansowe lub zdolność kredytową w każdej części odrębnie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ.

2. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w części IV JEDZ– Kryteria selekcji wypełnił tylko sekcję α. W takim przypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie, że: Wykonawca spełnia warunki udziału tj.: wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

4. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla części I:

a) minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 5 autobusów przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji miejskiej fabrycznie nowych, niskopodłogowych, o długości 12 metrów (+/- 1 m) (jednoczłonowych)

dla części II:

b) minimum jedną dostawę obejmującą co najmniej 5 autobusów przeznaczonych do przewozu osób w komunikacji miejskiej, fabrycznie nowych, niskopodłogowych, o długości 18 metrów (+/- 1 m) (dwuczłonowych).

Jeżeli wykonawca złoży ofertę na obie części zamówienia, zamawiający uzna warunek za spełniony również, gdy dostawy określone w lit a) i b) były wykonane w ramach jednej dostawy/umowy.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości:

— w części I: 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych);

— w części II: 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych);

Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Uwaga: Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.

Zasady dotyczące wnoszenia wadium zostały określone w Rozdziale VIII SIWZ.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.

3. Wszelką korespondencję w postępowaniu zamawiający kieruje do pełnomocnika.

4. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ;

5. Sposób składania dokumentów przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale V SIWZ;

6. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 5.

7. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

8. Pozostałe informacje zawarte są w dokumentach zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu, sposobu realizacji, zmianie wynagrodzenia. Warunki realizacji umowy w tym zmiany umowy zostały szczegółowo określone we wzorach umów według wzoru, stanowiącego odpowiednio:

— dla części I – załącznik nr 3a do SIWZ oraz,

— dla części II – załącznik nr 3b do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 28/03/2017

Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 28/03/2017

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

(pok. nr 397).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający przewiduje udzielanie zam., o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy o wartości do 5 % wartości zam. podst., na warunkach określonych w umowie do przedm. zam., polegających na zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji. 2.O udzielenie zam. może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postęp., w okolicznościach, o których mowa w: -art.24 ust. 1 pkt 12)–23) ustawy, za wyjątkiem przypadku o którym mowa w art.133 ust. 4 ustawy;-art. 24 ust. 5 pkt 1),2),4) i 8) ustawy. 3. Zgodn. z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy, zamawiający odrzuci ofertę, w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich UE, państw z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyr. 2014/25/UE, nie przekracza 50 %.4.Dokumenty wymagane przez zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: formularz of.; JEDZ; zobowiązanie podmiotu trzeciego; odpowiednie pełn.;1) ośw. wskazujące cześć zam., której wykonanie wykonawca powierzy podwyk. oraz firmy podwyk.;2) ośw. wskazujące markę, typ i mod. of. aut.;3) ośw. o udziale towarów.5 Poza dok., o których mowa w Sekcji III.1.2 oraz III.1.3) ogł., zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym term., nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia ośw. i dok. na potwierdzenie, że: Oferowane dostawy odpowiadają określonym wymag., tj.:a)Ośw. wykonawcy potwierdzające, że oferowane autobusy spełniają poszczególne wymag. zamawiającego, określone w pktI ppkt 3 dla cz. I oraz pkt II ppkt 3 dla cz II-OPZ-Zał. nr 2 do SIWZ. b)Świadectwo Hom. Typu Poj. wraz z zał. stanowiące podstawę do zarejestrowania przedmiotu zam. na terytorium RP.c)Raport Techn. drogowego zużycia paliwa (test SORT2) przez oferowany autobus (w komplementacji i wyposażeniu identycznym z dostarczonym pojazdem), wykonanego wg wytycznych UITP przez niezależną, certyfikowaną jednostkę badawczą, upoważnioną do wykonywania takiego testu oraz protokół z badania zużycia paliwa SORT 2 wykonany przez niezależną jednostkę certyfikującą.d)Dokument potwierdzający poziom emisji związ. toksycznych NOx, PM, THC z silników do oferowanych typów autobusu, wyniki badań WHTC (hom. z emisji z silników zgodnie z dyr. 2055/55/EWG), jeżeli powyższe dane nie są zawarte w Świad. Hom. Typu Poj. e)Rys. lub rysunki rozplanowania przestrzeni pasażerskiej autobusu i rozmieszczenia siedzeń pasażerskich dla oferowanego pojazdu. Wymagane jest wyróżnienie na rys.:wszystkich miejsc siedzących z dostępem bezpośrednio z niskiej podłogi (bez podestów); wszystkich miejsc siedzących wykonanych jako siedzenia specjalnie dla pasażerów niepełnosprawnych; zaznaczenie na rys. powierzchni przeznaczonej dla wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego i dla psa przewodnika wraz z określeniem wymiarów tej powierzchni. f)Opis rozw. równ.–jeżeli wykonawca powołuje się na ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w zał. nr 2 do SIWZ-OPZ, pkt I ppkt 4 dla cz. i I oraz pkt II ppkt 4 dla cz. i II oraz pkt V. 6. Szczegółowy wykaz dokumentów, które należny złożyć w postęp. i zasady ich składania określone są w Rozdz.V SIWZ. Na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postęp. należy złożyć: dokumenty i oświadczenia, o których mowa Rozdz.V: pkt 5 ppkt 1 lit. od a) do g) i pkt 8 SIWZ. (Zgodnie z §5 pkt 1- tj. informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.133 ust.4 ustawy; pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 9 i pkt 10 Rozporządzenia MR z 26.7.16 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp…). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z Rozdz.VI SIWZ. 7. Na podstawie art. 24aa ustawy zamawiający może, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postęp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/02/2017Lista załączników:

Informacja z otwarcia ofert:

Znak sprawy: BZP/11/17

 

Szczecin, dn. 28.03.2017 r.

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 w podziale na części”.

 

Zamawiający, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.), zamieszcza informacje
z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 28.03.2017r.

 

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

 

NR CZĘŚCI

KWOTA BRUTTO (zł)

I

15.375.000,00

II

19.680.000,00

 

 

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji
    i rękojmi:

 

NR OFERTY

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY

CENA OFERTY BRUTTO

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

OKRES GWARANCJI
I RĘKOJMI

1

SOLARIS

Bus & Coach SA

Ul. Obornicka 46

Bolechowo - Osiedle

62-005 Owińska

Część I zamówienia:

15.801.810,00 zł

- w tym cena brutto za realizację zakresu podstawowego:

14.772.300,00 zł

- w tym cena brutto za realizację zakresu objętego prawem opcji:

1.029.510,00 zł

 

Część II zamówienia:

20.525.010,00 zł

- w tym cena brutto za realizację zakresu podstawowego:

19.409.400,00 zł

- w tym cena brutto za realizację zakresu objętego prawem opcji:

1.115.610,00 zł

 

Część I zamówienia:

zgodny z siwz

 

Część II zamówienia:

zgodny z siwz

Część I zamówienia:

zgodny z siwz

 

Część II zamówienia:

zgodny z siwzWyjaśnienia treści SIWZ

Modyfikacja SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

 

 

Szczecin, dn. 2017-04-28

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

70 – 456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1

www.szczecin.pl

 

Znak sprawy: BZP/11/17    

 

Dotyczy:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego w ilości sztuk 20 w podziale na części

 

 

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

1) dla część I zamówienia - ofertę nr 1:

SOLARIS Bus & Coach SA. z siedzibą przy ul. Obornickiej 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska,

 

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskały najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert (tj. cena – 60 %, materiał, z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu – 12 %, podatność obsługowo-serwisowa – 12 %, pojemność silnika w autobusie jednoczłonowym - 12 %, ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin Euro 6 – 4 %) określonymi w siwz.

2) części II zamówienia - ofertę nr 1:

SOLARIS Bus & Coach SA. z siedzibą przy ul. Obornickiej 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska,

 

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskały najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami oceny ofert (tj. cena – 60 %, materiał, z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu – 12 %, podatność obsługowo-serwisowa – 12 %, pojemność silnika w autobusie dwuczłonowym - 12 %, ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin Euro 6 – 4 %) określonymi w siwz.

 

II. Streszczenie oceny złożonej oferty:

 

Część I zamówienia:

 

Numer oferty

Wykonawca

Punkty w kryterium:

 Cena

Punkty w kryterium:

 Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu

Punkty w kryterium:

 Podatność obsługowo-serwisowa

Punkty w kryterium:

 Pojemność silnika w autobusie jednoczłonowym

Punkty w kryterium:

 Ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin Euro 6

SUMA Pkt

1.

SOLARIS

Bus & Coach SA

Ul. Obornicka 46

Bolechowo - Osiedle

62-005 Owińska

60 pkt

12 pkt

12 pkt

12 pkt

1 pkt

97 pkt

 

Część II zamówienia:

 

Numer oferty

Wykonawca

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Materiał, z którego wykonana jest konstrukcja nośna oraz poszycie zewnętrzne z wyłączeniem ściany przedniej i tylnej pojazdu

Punkty w kryterium:

Podatność obsługowo-serwisowa

Punkty w kryterium:

Pojemność silnika w autobusie dwuczłonowym

Punkty w kryterium:

Ocena sposobu osiągnięcia standardu emisji spalin Euro 6

SUMA Pkt

1.

SOLARIS

Bus & Coach SA

Ul. Obornicka 46

Bolechowo - Osiedle

62-005 Owińska

60 pkt

12 pkt

12 pkt

12 pkt

1 pkt

97 pkt

 


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2017/02/16
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin