Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Postępowania Urzędu Miasta Szczecin

Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości


 

Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości”.

Treść ogłoszenia o zamówieniu została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 14.04.2016r.

Zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udostępni specyfikację istotnych warunków zamówienia w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W załączeniu treść przekazanego ogłoszenia.

 

19/04/2016    S76    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecin: Usługi prawnicze

2016/S 076-134149

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
Osoba do kontaktów: Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska
70-456 Szczecin
POLSKA
Tel.: +48 914245355
E-mail: kstachow@um.szczecin.pl
Faks: +48 914245104

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL424

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 70000000, 71300000, 79421200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości.
2. Oferta nie musi obejmować całości zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na reprezentowaniu Gminy Miasto Szczecin w zakresie ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zasobie GMS w związku z zajęciem nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe pod urządzenia służące do przesyłu energii elektrycznej.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 70000000, 71300000, 79421200

3)Wielkość lub zakres
Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na reprezentowaniu Gminy Miasto Szczecin w zakresie ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zasobie GMS w związku z zajęciem nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe pod urządzenia służące do przesyłu gazu.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 70000000, 71300000, 79421200

3)Wielkość lub zakres
Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na reprezentowaniu Gminy Miasto Szczecin w zakresie ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zasobie GMS w związku z zajęciem nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe pod urządzenia telekomunikacyjne.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79100000, 70000000, 71300000, 79421200

3)Wielkość lub zakres
Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
1) Dla części 1 - 567 000 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych)
2) Dla części 2 - 520 000 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych)
3) Dla części 3 - 139 000 PLN (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)
przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.
Uwaga
Jeżeli wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia, powinien wnieść wadium w wysokości 1 226 000 PLN. Zaleca się wyraźne oznaczenie wykonawcy oraz części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, informacja z KRK itp. – składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) jeżeli jednak podmiot występujący wspólnie (spółka cywilna) na podstawie odrębnych przepisów, dla celów podatkowych lub związanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) – dokumenty dotyczące ubezpieczeń, podatków i opłat powinien złożyć niezależnie ten podmiot.
c) dokumenty wspólne takie jak np.: formularz oferty, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,
d) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielne na spółkę.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy- wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
(Lista/informacja musi być złożona w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
II. Wykonawcy zagraniczni.
1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) ppkt 2)-4) i 6) ogłoszenia składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) ppkt 5) i 7) ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, 10 i 11 ustawy.
3. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3 oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub prze notariuszem. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio.
5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten z wykonawców składających ofertę wspólna, który w ramach konsorcjum odpowiada za spełnienie tego warunku.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wzór przykładowego zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do siwz.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
4. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 2 (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zasobach innych podmiotów (na zasadach określonych w pkt 3), wymaga się przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 dotyczącej tych podmiotów.
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 2, przedkładane przez wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
6. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN.
Uwaga
Niezależnie od tego, na ile części zamówienia wykonawca składa ofertę, w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, wystarczające będzie wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 PLN.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
(Oświadczenie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
2) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do siwz oraz dowody, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do siwz.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Wzór przykładowego zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do siwz.
(Zobowiązanie musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
2) posiadania wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną główną usługę. Za usługę główną zamawiający uzna komplet prac polegający na:
a) złożeniu w sądach 10 pozwów oraz prowadzenie spraw z nimi związanych do wydania wyroku w I instancji;
b) wykonaniu 50 prac geodezyjnych zgodnie z zakresami 1 i 2 Prawa geodezyjnego;
c) wykonaniu 50 operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości.
Usługi mogą być wykonane w ramach jednej bądź kilku umów.
Uwaga
Zamawiający dopuszcza, aby na wykazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca składający ofertę na 2 lub więcej części zamówienia, wykazał te same usługi dla wszystkich części, na które składa ofertę.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
— warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (zgodnie z ustawą z 6.7.1982 o radcach prawnych, Dz.U. z 2015 r., poz.507 ze zm.) lub zawodu adwokata (zgodnie z ustawą z 25.5.1982 – Prawo o adwokaturze, Dz.U. z 2015 r., poz.615 ze zm.) lub będącą prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z 5.7.2002 o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2014 r., poz.134) oraz posiadającą wpis na odpowiednią listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub radcy prawnego;
oraz
b) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2, zgodnie z art. 43 ust.1 i 2 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r., poz.520 z późn. zm.):
zakres 1: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;
zakres 2: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.
Uwaga (dotyczy lit.b)
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wskazane osoby łącznie będą posiadały uprawnienia z zakresu 1 i 2.
oraz
c) minimum 2 osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego wymagane na podstawie przepisów ustawy z 21.8.1997 o gospodarce nieruchomościami w zakresie szacowania nieruchomości;
Uwaga
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże spełnianie powyższego warunku na każdą z części, w której bierze udział.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 85

2. Doświadczenie Wykonawcy. Waga 15

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BZP/100/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
30.5.2016 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 30.5.2016 - 10:00

Miejscowość:

Szczecin; Gmina Miasto Szczecin – Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397)

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:
1) formularz oferty zgodnie z rozdziałem I pkt 3 siwz
w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
2) odpowiednie pełnomocnictwa
tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt 1 siwz)
3) wykaz składany w celu przyznania punktów w kryterium „doświadczenie wykonawcy” według wzoru stanowiącego załącznik 5a do siwz wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz dowodami, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do powyższych dokumentów nie znajduje zastosowania art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
(Ww. dokumenty, z wyłączeniem dowodów o których mowa w ppkt 3, muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Powyższe dowody mogą być złożone zgodnie z Rozdz. I pkt 6 siwz).
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Dopuszcza się wprowadzenie zmian Umowy za zgodą Zamawiającego:
1).Zmiana postanowień umowy może być inicjowana przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę na podstawie art. 144 ustawy Pzp.
2) Zmiany istotne umowy mogą w szczególności:
a) dotyczyć zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
b) dotyczyć zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z 10.10.2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
c) dotyczyć zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
d) dotyczyć zmian będących konsekwencją zmiany przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) wynikać działań i zaniechań organów władzy publicznej,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych lub klimatycznych, nieprzewidywalnych warunków gruntowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych bądź siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
g) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej,
h) konieczności uwzględnienia wpływu ewentualnych prac dodatkowych, zamówień uzupełniających, robót zamiennych lub zmniejszenia zakresu robót zaistniałych w trakcie realizacji zadania,
i) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o niezrealizowaną część zamówienia.
3) Zmiany Umowy, o których mowa w pkt. 2 mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 2a ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.4.2016

Załączniki:


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ


Ogłoszenie o wyniku postępowania:

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Gmina Miasto Szczecin

Biuro ds. Zamówień Publicznych

woj. zachodniopomorskie

pl. Armii Krajowej 1, 70 – 456 Szczecin

www.szczecin.pl

 

 

Znak sprawy: BZP/100/15                                                           

Szczecin, dnia 31.05.2016r.

Dotyczy: informacji o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:„Prowadzenie postępowania w zakresie regulacji stanów prawnych urządzeń przesyłowych posadowionych na gruntach stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, celem regulacji tytułów prawnych do zajmowanych nieruchomości”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2015, poz. 2164), nie została złożona żadna oferta.


Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 2016/04/14
udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2016/04/14, odpowiedzialny/a: Bartłomiej Miluch, wprowadził/a: Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska, dnia: 2016/05/31 12:29:49
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska 2016/05/31 12:29:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska 2016/04/19 09:02:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Stachowicz-Dąbrowska 2016/04/14 14:09:01 nowa pozycja